0 review(s) | Add your review
Mieczysław Paweł Migoń, Czynnik ludzki w etyce biznesu, Gdańsk 2007, Wydawnictwo GSW. ISBN 978-83-89762-09-2. Stron 194, format 18,2x25,7 cm, cena 10,00 zł
10,00 zł
Dyscyplina: Filozofia
SKU: 009
   
Tytuł Czynnik ludzki w etyce biznesu
Autor Mieczysław Paweł Migoń
Rok wydania 2007
Strony 194
Format (cm) 18,2x25,7
ISBN 978-83-89762-09-2
Cena (zł) 10,00

Informacje dodatkowe

Autor próbuje ugruntować rolę i znaczenie czynnika ludzkiego w przedmiocie etyki biznesu. Czynnik ten jest traktowany jako kwintesencja rozmaitych typów antropologicznych, takich jak: homo oeconomicus, homo socialis, homo curans, etc., które „uobecniają się” jako antropologiczny wymiar w przedmiotowości etyki biznesu w sensie „otoczki” i „głębi” antropologicznej. Autor pokazuje, że ma swój głęboki sens odnoszenie etyki biznesu do problematyki procesów ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych, społecznych, a także problematyki stron zainteresowanych, ładu rynkowego, doskonalenia przyszłości danej firmy czy danego przedsiębiorstwa.

Przedmowa

Autor podręcznika, pt. „Czynnik ludzki w etyce biznesu” postawił sobie za cel, aby ugruntować zarówno rolę, jak i znaczenie czynnika ludzkiego w przedmiocie etyki biznesu. W gruncie rzeczy podjął się on zadania trudnego tak od strony teoretycznej, jak i praktycznej, zważywszy fakt, że chodzi tu, po pierwsze, o samo rozszerzenie obszaru badań czyli „przedmiotowości” etyki biznesu, o antropologiczny wymiar; zaś po drugie, o jego analityczną eksplanację zjawiających się postaci fenomenów moralnego człowieczeństwa „w obrębie” struktury osobowego bytu, zarówno w odniesieniu do działania ekonomicznego, jak i działania etycznego.

Autor podręcznika zakłada bowiem, że pojęcia „etyka” i „biznes” nie są rozłączne, tzn. one „krzyżują się” w sensie logicznym. Następnie usiłuje pokazać, że w polu działalności gospodarczej (zarówno w skali „mikro”, jak i „makro”) podejmuje się również decyzje natury etycznej. Autorowi chodzi zwłaszcza tutaj oto, aby pokazać, że odnoszenie (referencja) etyki biznesu do problematyki procesów ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych, społecznego kontraktu osób-stron, a także do problematyki stron zainteresowanych (jako typów), ładu rynkowego (jego różnych koncepcji), doskonalenia przyszłości danej firmy czy też danego przedsiębiorstwa ma swój głęboki sens. Taka właśnie referencja etyki biznesu nie może się obejść bez uwzględnienia czynnika ludzkiego w powyższym wyborze problematyki. Tym samym wstępnie doszło tutaj do przybliżenia pojęć „etyki biznesu” i „czynnika ludzkiego”, traktowanego jako kwintesencja rozmaitych typów antropologicznych.

W związku z tym, autor podręcznika uwypukla różne formy człowieczeństwa (zarówno „niższe”, jak i „wyższe”), aby odnieść je jako wyodrębnione do istniejących realnie „właściwych” infrastruktur (podstruktur) osobowego bytu ludzkiego, tj. „niższego” i „wyższego” człowieka „w obrębie” struktury ludzkiego bytu jako osobowego.

Mamy bowiem do czynienia nie tylko z realnym istnieniem zarówno społeczeństwa biznesu, jak i społeczeństwa moralnego, lecz także z fenomenalnym zjawianiem się bezwzględnych właściwości bytu ludzkiego, tj. „homo oeconomicus”, „homo ethicus”, etc. w nas jako osobach. Wystąpiła uzasadniona potrzeba zarówno „połączenia” („otoczka antropologiczna”), jak i „syntezy” („głębia antropologiczna”) ich obydwóch w wymiarze czasowym („chronos”, „kairos”).

De facto, w ubiegłym wieku niektórzy ekonomiści podejmowali próby, aby nadać znaczenie czynnikowi ludzkiemu na polu ekonomii, np. J.C. Kumarappa, “Economy of Permanence” (Rajghat, Kashi: Sarva-Seva Publication, 1958) czy też E.F. Schumacher, „Małe jest piękne. Spojrzenie na gospodarkę świata z założeniem, że człowiek coś znaczy” (Warszawa: PIW, 1981). Z kolei na polu etyki biznesu jego walor podnosił m.in. G. Szulczewski, „Etyka biznesu jako nowa perspektywa badań antropologicznych, w: J. Dietl, W. Gasparski (red.), „Etyka biznesu” (Warszawa: Wydawnictwo PWN, 1999) i inni.

To jednak zabrakło gruntownego odniesienia pojęcia „czynnika ludzkiego” do pojęcia „etyki biznesu”. Nie została bowiem przedsiębrana wieloaspektowość tej problematyki.

Toteż podręcznik „Czynnik ludzki w etyce biznesu” jest pionierską próbą, aby wypełnić lukę na tym właśnie polu. Stanowi on całość złożoną z opublikowanych artykułów w książkach – tutaj – w wersji nieco zmienionej. Otóż są nimi mianowicie: „Próba ukonstytuowania etyki biznesu w polu działalności gospodarczej”, w: Przegląd Naukowy Nr 1 pod red. Andrzeja C. Leszczyńskiego (Gdańsk: Wydawca: Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku, 2002), ss. 7-22; „Koncepcja kontraktowa w ramach teorii sprawiedliwości wedle Johna Rawlsa”, ss. 35-64; „Zagadnienie teorii stron zainteresowanych z punktu widzenia etyki biznesu”, ss. 65-82, w: Etyczne Podstawy Ekonomii – Teoria i Praktyka pod red. Janiny Kubki (Gdańsk: Wydawca: Zakład Nauk Filozoficznych Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, 2003); „Ład rynkowy a etyka biznesu”, ss. 7-20; „Doskonalenie przyszłości w horyzoncie antropologicznym a etyka biznesu”, ss. 21-30, w: „Ład Rynkowy a Ład Moralny” pod red. Janiny Kubki (Gdańsk: Wydawca: Zakład Nauk Filozoficznych Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, 2004).

Tak więc, eksplanacja powyższej problematyki (bogatej w takim właśnie wyborze) i jej dalsze rozświetlenie na polu etyki biznesu, stało się w ogóle możliwe również dzięki jej pogłębieniu ze strony refleksji (natury) antropologicznej, tj. wedle autorskiej koncepcji „właściwych” infrastruktur osobowego bytu ludzkiego.

Dzięki takiemu właśnie przedsięwzięciu – jak sądzi autor – została uwypuklona znacząca rola czynnika ludzkiego w etyce biznesu.

1) str. 128:
wiersz 7 od dołu: jest "Otóż w przebiegu indywidualnego przebiegu ", powinno być "Otóż w procesie indywidualnego przebiegu";

2) str. 128:
wiersz 2 od dołu: jest "absolutną", powinno być "de-absolutną";

Spis treści

Rozdział I. Próba ukonstytuowania etyki biznesu w polu działalności gospodarczej:

 1. Pojęcie „biznes”.
 2. Pojęcie „etyka biznesu” (tu: Podział etyki biznesu (EB); Etyczny model decyzyjny wedle E. Sternberg; Sens stosowania EB w działalności gospodarczej (A. Sen)).
 3. Pojęcie „kapitalizm” (tu: Etyczność kapitalizmu; Pojęcie „przedsiębiorczość”).
 4. Ku motywacji globalnego kodu w etyce biznesu.

Rozdział II. Koncepcja kontraktowa w ramach teorii sprawiedliwości wedle Johna Rawlsa:

 1. Koncepcja sytuacji pierwotnej (tu: Określenie zasad sprawiedliwości; Określenie sprawiedliwości jako bezstronności; Rawlsa interpretacja zasady skuteczności; Interpretacja zasady dyferencji wedle J. Rawlsa; Pojęcie sprawiedliwości czysto proceduralnej; Pojęcie otoczenia sprawiedliwości; Warunki nakładane na koncepcję słuszności).
 2. Pojęcie „zasłona niewiedzy”.
 3. Określenie racjonalności stron (tu: Charakterystyka osoby racjonalnej).
 4. Teoria sprawiedliwości jako bezstronności (tu: Prymat słuszności wobec dobra; Pojęcie „słuszność”; Pojęcie „dobro” i podział dóbr; Podstawowe różnice pomiędzy słusznością i dobrem; „Wąska” i „szeroka” teoria dobra; Moralność zasad a moralność nadobowiązkowa; Stopniowalność poczucia sprawiedliwości; Kwestia „przystawania” sprawiedliwości i dobra; Pojęcie „plan życiowy” osoby ludzkiej; Zasady racjonalnego wyboru; Zasada interesu wspólnego (zasada arystotelesowska); Znaczenie cnót i uczuć moralnych; Walory dobrze urządzonego społeczeństwa).
 5. Uwagi krytyczne odnośnie koncepcji kontraktowej J. Rawlsa.

Rozdział III. Zagadnienie teorii stron zainteresowanych:

 1. Etymologiczny sens pojęcia „strony zainteresowane”.
 2. Koncepcja stron zainteresowanych wedle K. Gibsona.
 3. Podział na „strony pierwszoplanowe” i „drugoplanowe” w obrębie teorii stron zainteresowanych / koncepcji „osób żywotnie zainteresowanych”.
 4. Próby „przyswojenia” moralnej podstawy w obrębie teorii stron zainteresowanych (tu: K. Goodpaster: korporacja z sumieniem; R.C. Solomon: arystotelesowska etyka cnót w świecie biznesu).
 5. Koncepcja stron zainteresowanych wedle A. Argandoñy.
 6. Wyróżnienie „pierwszoplanowych” i „drugoplanowych” „osób żywotnie zainteresowanych” wedle D.J. Den Uyla.
 7. Koncepcja „osób żywotnie zainteresowanych” wedle W.M. Evana i E.R. Freemana.
 8. Kilka uwag krytycznych.

Rozdział IV. Ład rynkowy a etyka biznesu: związek działalności gospodarczej z działaniem etycznym:

 1. Działalność gospodarcza (tu: Proces ekonomiczny; Kilka uwag o sądach wartościujących w ekonomii; Pojęcie „koordynacja”; Koordynacja działalności gospodarczej z działaniem etycznym (typ sylogizmu hipotetycznego); Związek zasad: „ekonomiczność”, „efektywność”, „etyczność”).

Rozdział V. Ład rynkowy a etyka biznesu: charakterystyka wybranych koncepcji ładu rynkowego:

 1. Kilka uwag na temat związku ładu gospodarczego z ładem społecznym (tu: Koncepcja ładu rynkowego z „lotu ptaka”).
 2. Ład katalaktyczny wedle F.A. von Hayeka.
 3. Ład kontraktualny wedle J.M. Buchanana.
 4. Pojęcie „dobra wspólnego” wedle M. Novaka.
 5. Rozdział VI. Doskonalenie przyszłości w horyzoncie antropologicznym a etyka biznesu:
 6. „Homo oeconomicus” i „homo ethicus” (tu: „Homo oeconomicus” i „homo ethicus” w czasie „chronos” („otoczka antropologiczna”); „Homo oeconomicus” i „homo ethicus” w czasie „kairos” („głębia antropologiczna”)).
 7. Doskonalenie teraźniejszości a etyka biznesu.
 8. Zdarzenie estetyczne a etyka biznesu.

A ponadto: Przedmowa, Podziękowania, Zakończenie, Bibliografia, Wykaz rysunków i schematu, Indeks osobowy.

Sprzedaż na miejscu lub wysyłkowo na podstawie zamówienia przesyłanego e-mailem:

  Sprzedaż publikacji