Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych studentów, uczestników studiów podyplomowych i kursów

Realizując obowiązek informacyjny administratora danych osobowych, uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Gdańska Szkołę Wyższą z siedzibą w Gdańsku jest Gdańska Szkoła Wyższa, 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, tel. 58 305 08 11, tel. 58 305 08 12, e-mail: gsw@gsw.gda.pl, https://gsw.gda.pl/, wpisana do Ewidencji uczelni niepublicznych pod numerem 244 prowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

 1. przez e-mail: sekretariat@pbiod-gdansk.pl;
 2. listownie na adres: Gdańska Szkoła Wyższa, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B.
Podstawa prawna i cel przetwarzania danych

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – artykuł 6 ust. 1 lit. c, e (Dz. Urz. UE L 119 z dn. 04.05.2016 r.);
 2. ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668 z późn. zm.).

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wykonania obowiązków prawnych związanych z procesem rekrutacji na studia, na studia podyplomowe i na kursy, a następnie procesem studiowania, uczestnictwa w studiach podyplomowych i kursach – zgodnie z wymogami przepisów prawa.

Przekazywanie danych

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom:

 1. uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 2. współpracującym z Gdańską Szkołą Wyższą w zakresie realizacji niezbędnych zadań w ramach przedmiotowego procesu oraz zachowania ciągłości działania, w tym zwłaszcza podmiotom dostarczającym rozwiązania techniczne i organizacyjne, w szczególności usługi:
  1. teleinformatyczne;
  2. prawne, doradcze oraz wspierające Gdańską Szkołą Wyższą w dochodzeniu roszczeń w przypadku ich wystąpienia;
  3. kurierskie, pocztowe;
  4. związane z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe.
Zakres przetwarzanych danych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w szczególności takie, jak: imiona, nazwisko, numer PESEL, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, dane kontaktowe (e-mail, telefon), zdjęcie fotograficzne (jak do dowodu osobistego). Dane przetwarzane będą do czasu istnienia prawnie uzasadnionego celu realizowanego przez uczelnię. W przypadku, gdy nie zostaną Państwo przyjęci na studia, na studia podyplomowe i na kursy, przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane, tj. przeprowadzenia rekrutacji, maksymalnie przez okres jednego roku od prawomocnego zakończenia postępowania odwoławczego dotyczącego procesu rekrutacji. W przypadku przyjęcia na studia, na studia podyplomowe i na kursy, przez okres realizacji toku tych studiów (kursów), a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez 50 lat.

Przekazywanie danych poza Unię Europejską

Gdańska Szkoła Wyższa nie przekazuje danych osobowych poza granice Unii Europejskiej.

Profilowanie

Gdańska Szkoła Wyższa nie stosuje narzędzi zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym służących do tak zwanego profilowania.

Uprawnienia osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Gdańską Szkołę Wyższą, posiadają Państwo prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu – w zakresie określonym przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Niniejszą klauzulę informacyjną zamieszcza się publicznie na stronie internetowej www.gsw.gda.pl (w Biuletynie Informacji Publicznej). Tekst kaluzuli do pobrania poniżej, w pliku PDF.
Gdańsk, 1 kwietnia 2019 r.

Akty prawne dostępne są w zakładce "Student / Przydatne akty prawne", w formie linków bezpośrednich do Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP.