Zasady udzielania zniżek dla studentów

 1. Poniżej zasady udzielania zniżek w opłatach za studia i studia podyplomowe (czesnego) w Gdańskiej Szkole Wyższej:
  1. studentom na studiach pierwszego i drugiego stopnia — dotyczy opłat wymienionych w pkt 3 Informacji o wysokości opłat za studia pierwszego i drugiego stopnia;
  2. słuchaczom na studiach podyplomowych — dotyczy opłat wymienionych w pkt 3 Informacji o wysokości opłat za studia podyplomowe;
 • prowadzonych w siedzibie GSW i jej filiach.
 • Informacje o wysokości opłat za studia są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej GSW pod adresem: https://bip.gsw.gda.pl/ (w menu "Opłaty za studia").
 1. Student lub słuchacz może korzystać z następujących zniżek, wyrażonych w procentach wysokości opłaty (czesnego) za jeden semestr studiów lub odpowiednio studiów podyplomowych:

10% zniżka rodzinna - prowadzone jedno gospodarstwo domowe

Zniżka rodzinna: 10% dla studentów lub słuchaczy studiujących z najbliższą rodziną, jeżeli prowadzone jest jedno gospodarstwo domowe — możliwość korzystania ze zniżki przez cały tok studiów

 • Zniżka przyznawana na wniosek składany co semestr
 • Najbliższa rodzina dla studenta to krewni: dziadkowie, rodzice, małżonek, rodzeństwo, dzieci (również przysposobione), wnuki
 • Wniosek o przyznanie zniżki rodzinnej do pobrania poniżej jako aktywny formularz PDF

zniżka #2.1

10% zniżka rodzinna - prowadzone oddzielne gospodarstwa domowe

Zniżka rodzinna: 10% dla studentów lub słuchaczy studiujących z najbliższą rodziną, jeżeli prowadzone są oddzielne gospodarstwa domowe — przyznawana na jeden semestr, oddzielnie dla& każdego członka rodziny

 • Najbliższa rodzina dla studenta to krewni: dziadkowie, rodzice, małżonek, rodzeństwo, dzieci (również przysposobione), wnuki
 • Wniosek o przyznanie zniżki rodzinnej do pobrania poniżej jako aktywny formularz PDF

zniżka #2.2

10-100% zniżka za przyprowadzenie osoby (osób)

Za przyprowadzenie osoby: 10% dla studentów lub kandydatów na studia, jeżeli przyprowadzą nową, nigdy niestudiującą w GSW osobę, która zapisze się na studia w GSW i opłaci semestr studiów, na który się zapisuje — przyznawana na jeden semestr, pod warunkiem podania danych osobowych osoby polecającej w ankiecie osobowej kandydata na studia składanej w momencie rekrutacji nowej, nigdy niestudiującej w GSW osoby.

 • Zniżka przyznawana jest osobom przyprowadzającym (polecającym), czyli:
  • studentom oraz
  • kandydatom na studia przyprowadzającym innych kandydatów; kandydaci ci muszą złożyć dokumenty w tym samym semestrze i opłacić semestr studiów, na który się zapisują.
 • Zniżka kumuluje się w zależności od liczby przyprowadzonych osób: 10% za każdą osobę, np. 2 nowe osoby = 20% zniżki, 10 nowych osób = semestr gratis.
 • Przyprowadzane osoby mogą rozpoczynać dowolne studia w siedzibie GSW lub w jej filiach.
 • Aby skorzystać ze zniżki, należy to zaznaczyć w ankiecie osobowej na studia.

zniżka #2.3

40% zniżka za studiowanie na więcej niż jednym kierunku

Za studiowanie na więcej niż jednym kierunku: 40% dla studentów studiujących jednocześnie na co najmniej dwóch kierunkach studiów pierwszego lub drugiego stopnia — przyznawana na cały tok studiów na kierunku o niższym czesnym, w okresie równoczesnego studiowania na więcej niż jednym kierunku

zniżka #2.4

60% zniżka za studiowanie w więcej niż jednej specjalności/module

Za studiowanie w więcej niż jednej specjalności/module: 60% dla studentów studiujących jednocześnie w co najmniej dwóch specjalnościach/modułach studiów — przyznawana na cały tok studiów w każdej kolejnej specjalności/module

zniżka #2.5

10% zniżka za świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej z wyróżnieniem

Za świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej z wyróżnieniem: 10% dla posiadaczy świadectwa ukończenia szkoły ponadpodstawowej z wyróżnieniem (uzyskanego w roku zdania egzaminu maturalnego), wydanego nie wcześniej niż 5 lat przed rekrutacją na studia — przyznawana na pierwszy i drugi semestr studiów pierwszego stopnia

zniżka #2.6

10% zniżka za podjęcie studiów podyplomowych w trakcie studiów

Za podjęcie studiów podyplomowych w trakcie studiów pierwszego lub drugiego stopnia w GSW: 10% zniżki na studiach podyplomowych — przyznawana na cały tok studiów podyplomowych

zniżka #2.7

10% zniżka za kontynuację nauki na studiach podyplomowych

Za kontynuację nauki na studiach podyplomowych, nie później niż po 3 latach od ukończenia studiów w GSW: 10% zniżki na studiach podyplomowych — przyznawana na cały tok studiów podyplomowych

 • Zniżka dla absolwentów GSW studiów i studiów podyplomowych

zniżka #2.8

10% zniżka za podjęcie studiów dla absolwentów wymienionych szkół

Za podjęcie studiów dla absolwentów szkół:

 1. Zespół Szkół Technicznych im. A. Garnuszewskiego w Tczewie przy ulicy Parkowej 1
  (rozpoczynających studia od r.a. 2020/2021),
 2. Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie przy ulicy Wiejskiej 2
  (rozpoczynających studia od r.a. 2020/2021),
 3. Licea CN-B Feniks
  (rozpoczynających studia od r.a. 2022/2023),

10% za studiowanie na studiach pierwszego stopnia — przyznawana do końca toku studiów

zniżka #2.9


 1. Zniżki przyznawane są na wniosek studenta. Wnioski składa się w terminie do 31 października w semestrze zimowym oraz do 31 marca w semestrze letnim. Zniżka za przyprowadzenie osoby przyznawana jest na podstawie ankiety osobowej kandydata na studia. Zniżki za podjęcie studiów dla absolwentów szkół ponadpodstawowych przyznawane są na podstawie świadectw ukończenia tych szkół.
 2. Zniżki nie łączą się ze sobą. Student ma możliwość wyboru najkorzystniejszej dla siebie zniżki.
 3. Zniżki — z wyjątkiem zniżki za przyprowadzenie osoby (#2.3) — nie łączą się z promocyjnymi opłatami czesnego na tym samym semestrze. Student ma możliwość wyboru najkorzystniejszej dla siebie opcji: albo skorzystać ze zniżki (wynikającej z niniejszego regulaminu), albo skorzystać z promocyjnych opłat czesnego (wynikających z oddzielnych zarządzeń Kanclerza i publikowanych na stronie internetowej Uczelni i w BIP). Więcej informacji: www.gsw.gda.pl/pl/content/promocje.
 4. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  1. absolwencie GSW, należy przez to rozumieć również absolwenta posiadającego dyplom wydany przez Uczelnię pod poprzednią nazwą: Gdańska Wyższa Szkoła Administracji oraz absolwenta Mazurskiej Szkoły Wyższej w Ełku z siedzibą w Ełku;
  2. studiach (bez dokładnego określenia), należy przez to rozumieć studia pierwszego lub drugiego stopnia.
 5. Dokumenty wymienione w pkt 1 (Informacje o wysokości opłat) podane są do wiadomości publicznej przez udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej GSW (zwanym również "BIP") pod adresem: https://bip.gsw.gda.pl/ (w menu "Opłaty za studia").
 6. Wymienione zasady udzielania zniżek wynikają z regulaminu i obowiązują od 1 października 2022 r.

Archiwalny wpis dotyczący zniżek w roku akademickim 2021/22: https://gsw.gda.pl/pl/content/znizki-do-30092022.

Poniżej do pobrania w pliku PDF:

 • Regulamin udzielania zniżek dla studentów obowiązujący od 1.10.2022 r.
 • Wykaz zmian w Regulaminie: Jakie są zmiany w nowym Regulaminie zniżek 20221001.pdf
 • Wniosek o przyznanie zniżki rodzinnej
Informacje o promocjach czasowych