Wydział Nauk Inżynierskich i Zarządzania w Gdańsku

Studia drugiego stopnia

Studia niestacjonarne, Studia online

Uzyskiwany tytuł zawodowy: Magister

Studia trwają 2 lata (4 semestry)

Język studiów: polski

Studia w organizacji

Zapraszamy na studia II stopnia (magisterskie), zaoczne lub online, trwające 2 lata, o profilu praktycznym, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku

Zapisz się na studia w uczelnianym systemie rekrutacyjnym

Nie możesz samodzielnie przejść do uczelnianego systemu rekrutacyjnego?
Zapisz się tradycyjnie (przez wypełnienie i dostarczenie nam Ankiety na studia)
https://gsw.gda.pl/pl/content/zapisz-sie-przez-wypelnienie-ankiety-na-st...

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: tel. 58 305 08 11, e-mail: rekrutacja@gsw.gda.pl

Biuro Rekrutacji

Studia I stopnia na tym kierunku: https://gsw.gda.pl/pl/zarzadzanie-pierwszego-stopnia
Studia na tym kierunku prowadzone w języku angielskimhttps://gsw.gda.pl/en/management-second-cycle

Cel studiów

Po ukończeniu tych studiów przyswoisz sobie wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Posiądziesz umiejętności: krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych. Będziesz w stanie wykorzystać w praktyce nabyte umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Będziesz doskonale przygotowany/przygotowana do pracy na stanowiskach: specjalistycznych w systemie zarządzania, menadżerów średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Rekomendowane zawody

 • Specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu
 • Spedytor
 • Specjalista do spraw logistyki
 • Kierownik przedsiębiorstwa spedycyjnego
 • Kierownik przedsiębiorstwa transportowego
 • Kierownik do spraw strategii i planowania
 • Kierownik / właściciel zakładu usługowego

Specjalności w ramach kierunku

Poniższe moduły/specjalności studenci wybierają w trakcie trwania studiów (obowiązuje określona minimalna liczba chętnych do uruchomienia specjalności). Kandydat na studia zapisuje się na kierunek studiów

Zarządzanie usługami TSL

Będziesz przygotowany/przygotowana do realizacji zadań polegających na organizowaniu transportu (spedycji) towarów. Zdobędziesz umiejętności i wiedzę, która umożliwia Ci udział w realizacji planów sprzedażowych przedsiębiorstw, w tym poprzez utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z partnerami handlowymi.

Wybrane przedmioty w grupie specjalnościowych
 • Formy działalności gospodarczej i rejestracja przedsiębiorców
 • Bankowość i ubezpieczenia w działalności firmy
 • Metody i techniki zarządzania
 • Zarządzanie rozwojem regionalnym
 • Podstawy rachunkowości zarządczej
 • Rachunkowość małych i średnich firm
 • Źródła finansowania MSP
 • Strategie rozwoju przedsiębiorstw MSP
 • Procesy przekształceń przedsiębiorstw
 • Finansowa ocena projektów inwestycyjnych
 • Innowacyjność w sektorze MSP
 • Plany i strategie rozwoju przedsiębiorstw
 • Zarządzanie ryzykiem i zmianą
 • Tworzenie modeli biznesowych
 • Motywowanie i wynagradzanie personelu
 • Strategiczne planowanie marketingowe
 • Specjalnościowe praktyki zawodowe
To mogą być Twoje zadania zawodowe po ukończeniu tej specjalności
 • opracowywanie instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów,
 • organizowanie wyładunku towarów lub załadunku,
 • sporządzanie umów z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, uzgadnianie sposobów i miejsc dostarczenia ładunku,
 • prowadzenie rozliczeń cła, wypełnianie druków celnych,
 • prowadzenie rozliczeń i rachunków ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi,
 • prowadzenie rozliczeń wysyłki towarów,
 • prowadzenie korespondencji z klientami,
 • pozyskiwanie nowych klientów,
 • tworzenie ofert handlowych,
 • negocjowanie umów i warunków handlowych,
 • koordynowanie i realizowanie procesów zaopatrzenia, produkcji, magazynowania i dystrybucji,
 • koordynowanie procesów transportowych,
 • nadzorowanie i sporządzanie dokumentacji procesów logistycznych,
 • zapewnianie optymalnych i terminowych działań funkcji logistycznych w organizacji.

Zarządzanie organizacjami biznesowymi

Będziesz przygotowany/przygotowana do planowania, koordynacji i kontroli działania zakładu (przedsiębiorstwa) o różnym profilu działalności; opracujesz strategię organizacji; wykreujesz, wdrożysz i skontrolujesz realizację planów krótko-, średnio- i długoterminowych; będziesz mógł/mogła odpowiadać za kontakty i pozyskiwanie nowych klientów.

Wybrane przedmioty w grupie specjalnościowych
 • Kadry i płace w przedsiębiorstwie
 • Umowy w obrocie gospodarczym
 • Metody optymalizacji decyzji gospodarczych
 • Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa MSP
 • Systemy e-commerce
 • Praktyki specjalnościowe ZOB
To mogą być Twoje zadania zawodowe po ukończeniu tej specjalności
 • planowanie, nadzorowanie i koordynowanie działalności przedsiębiorstwa w zależności od profilu działalności,
 • planowanie, opracowanie i wdrażanie krótko- i średnio- oraz długoterminowych planów strategicznych działania, w tym sprawowanie nadzoru nad tworzeniem planów rozwoju działalności przedsiębiorstwa i przekładanie ich na działania operacyjne dla poszczególnych działów i pracowników przedsiębiorstwa,
 • uczestniczenie w opracowaniu budżetu przedsiębiorstwa,
 • tworzenie i nadzorowanie realizacji biznesplanów dotyczących projektów prowadzonych dla klientów przedsiębiorstwa,
 • sprawowanie bieżącego nadzoru nad pracą pracowników przedsiębiorstwa, w tym nad konsultantami, doradcami, itp., w zależności od profilu świadczonych przez zakład usług,
 • prowadzenie bieżącego monitoringu postępów realizacji usług zgodnie z założonymi celami i wskaźnikami finansowymi oraz harmonogramem,
 • prowadzenie dokumentacji świadczonych usług oraz bieżące raportowanie postępów w realizacji projektów na potrzeby klientów i zarządu,
 • pozyskiwanie kluczowych klientów i utrzymywanie kontaktów z kontrahentami,
 • zatrudnianie pracowników zgodnie z założeniami dotyczącymi rozwoju przedsiębiorstwa i wymaganiami kompetencyjnymi stosownie do profilu świadczonych usług, przydzielanie pracownikom zadań, motywowanie pracowników i kontrolowanie efektów ich pracy,
 • planowanie i kontrolowanie wykorzystania środków i zasobów przedsiębiorstwa,
 • reprezentowanie przedsiębiorstwa wobec instytucji zewnętrznych,
 • przygotowywanie raportów, sprawozdań, analiz i prezentacji z działalności przedsiębiorstwa dla zarządu oraz na potrzeby zewnętrzne,
 • stosowanie przepisów prawa, w tym z zakresu prawa pracy.

Typowe miejsca pracy absolwentów oraz możliwość kontynuacji kształcenia

Koncepcja kształcenia daje gwarancje ukształtowania Ciebie przygotowanego/przygotowanej do pracy na takich stanowiskach, jak: kierownik średniego lub wyższego szczebla zarządzania, specjalista z zakresu zarządzania jakością, marketingiem, logistyką, projektami, produkcją, magazynem, transportem, sprzedażą, itp., specjalista w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz jednostkach administracji publicznej; specjalista w organizacjach i na stanowiskach, w których wymagana jest wyspecjalizowana wiedza i umiejętności z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości.

Można założyć, że będąc absolwentem tego kierunku, znajdziesz zatrudnienie m.in. w:

 • przedsiębiorstwach o zróżnicowanym profilu działalności (od sektora małych i średnich przedsiębiorstw aż po korporacje, także działające w otoczeniu międzynarodowym),
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej na wszystkich jej szczeblach,
 • instytucjach finansowych (działających na rynku bankowym, ubezpieczeniowym, kapitałowym i inwestycyjnym),
 • firmach consultingowych,
 • samodzielnie prowadząc działalność gospodarczą, wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności.

Opłaty

Promocja

Skorzystaj z ofert promocyjnych

Czytaj więcej

Czesne płatne jednorazowo za semestr lub w 5 ratach w semestrze

Stacjonarne

Za jeden semestr
3.000 zł (płatne jednorazowo)
5 rat w semestrze
620 zł x 5
Wpisowe
100 zł

Niestacjonarne

Za jeden semestr
2.800 zł (płatne jednorazowo)
5 rat w semestrze
580 zł x 5
Wpisowe
100 zł
Rachunek bankowy dla płatności złotówkowych

Gdańska Szkoła Wyższa, 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B

Nr rach. (IBAN)
PL 33 1440 1345 0000 0000 0219 6198
Kod Swift
PBKO PL PW

Zarządzenie Kanclerza ws. opłat za studia: https://bip.gsw.gda.pl/p,34,oplaty-za-studia-i-i-ii-stopnia

Promotional offers

Take advantage of promotional offers

Read more

Jesteś cudzoziemcem, ale mieszkasz w Polsce? Sprawdź, czy przysługuje Tobie czesne jak dla obywateli polskich
Skontaktuj się z Biurem Rekrutacji: tel. 58 305 08 11, e-mail: rekrutacja@gsw.gda.pl

Studia stacjonarne. Czesne płatne jednorazowo za rok akademicki

Czesne
€ 1.450 za rok akademicki
Wpisowe
€ 120
Rachunek bankowy dla płatności w EURO

Gdanska Szkola Wyzsza, Poland, 80-875 Gdansk, Biskupia 24B Str
(Gdansk Business School)

Bank Account IBAN
PL 07 1020 4900 0000 8202 3669 1876
Swift Code
PBKO PL PW

Zarządzenie Kanclerza ws. opłat za studia: https://bip.gsw.gda.pl/p,34,oplaty-za-studia-i-i-ii-stopnia

Wysokość czesnego podano w opisie tego kierunku w języku angielskim

Opłaty za studia I i II stopnia

Opłaty czesnego w ramach promocji do 30.06.2024

Promocja Zobacz ofertę studiów
Przenieś się do nas na studia

Przenieś się do nas na studia bez opłat. Zobacz szczegóły

Zobacz
Biuletyn Informacji Publicznej

Zobacz zarządzenia władz uczelni ws. opłat za studia

  Zobacz BIP
Terminy wpłat czesnego
Zobacz
Rachunek bankowy
Zobacz
Zniżki w opłatach. Promocje. Stypendia
Zobacz

Jesteś zainteresowany/zainteresowana studiami I stopnia lub studiami II stopnia na kierunku Management prowadzonymi w języku angielskim?

Studia I stopnia   Management
Pozostałe materiały do pobrania

Poniżej do pobrania:

 • Ulotki
 • Informator (wkrótce)

Część dokumentów publikujemy w naszym Biuletynie Informacji Publicznej (np. uchwały Senatu GSW ws. rekrutacji, zarządzenia Kanclerza ws. opłat czesnego).

Pod poniższym przyciskiem udostępniamy logo GSW (w różnych wersjach).

  Biuletyn Informacji Publicznej   Logo GSW
ZałącznikRozmiar
PDF icon Ulotka A4_2.pdf245.84 KB