Ostatnie komunikaty

  Wszystkie komunikaty
Kontakt do dziekanatu w Gdańsku
Godziny pracy Dziekanatu w Gdańsku
Poniedziałek
Wtorek
9:00 - 15:00
Środa
9:00 - 15:00
Czwartek
9:00 - 15:00
Piątek
9:00 - 15:00
Sobota
9:00 - 15:00
Niedziela
Uwagi dodatkowe
przerwa w godzinach: 11:00 - 11:30
Dziekanat nieczynny w dniu 07.01.2023 r. (sobota)
Telefony
 • 58 305 08 11
 • 58 305 08 12
 • 58 305 08 89
 • nr wewn. 32, 22
Adres e-mail
Pokój

nr B105 (parter, skrzydło środkowe)

Dyżury dziekanów w Gdańsku w zakładce "Kontakt / Gdańsk - jednostki organizacyjne" (przycisk poniżej). Dyżury dziekanów w filiach w zakładce "Kontakt / (właściwa filia)".

Jednostki organizacyjne GSW w siedzibie w Gdańsku
Kontakt do dziekanatów w filiach uczelni
Filia w Braniewie Filia w Olsztynie Filia w Słupsku Filia w Tczewie

W trakcie aktualizacji

Platforma Office 365 GSW

Microsoftowa Platforma Office 365 GSW to m.in. własne adresy mailowe oraz aplikacje: Teams, Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint i wiele innych. Informacje nt. Platformy dostępne pod poniższym przyciskiem lub pod adresem: https://gsw.gda.pl/office-365.

Korzystanie z Platformy Office 365 GSW
Platforma Moodle GSW

Od roku akademickiego 2021/2022 na Platformie Moodle GSW nie są już zakładane nowe konta. Platforma jest wycofywana.

  Logowanie do Platformy Moodle GSW (wycofywana!) Odzyskiwanie hasła w Platformie Moodle GSW

Rezygnacja z platformy Moodle GSW od 1 marca 2023 r.

Studenci, słuchacze studiów podyplomowych oraz nauczyciele Gdańskiej Szkoły Wyższej

Uczelnia z dniem 1 marca 2023 r. zaprzestanie utrzymywać internetową platformę edukacyjną Moodle GSW. W związku z tym osoby posiadające na platformie materiały, z których będą chciały jeszcze skorzystać, powinny je do tego dnia pobrać. Po upływie terminu wszystkie materiały i dane tam przechowywane zostaną usunięte.

W przypadku problemów prosimy o kontakt z Biurem Informatycznym GSW: informatyka(at)gswgdansk.edu.pl.

Decyzja jest spowodowana wdrożeniem Platformy Office 365 GSW, w ramach której studenci, słuchacze studiów podyplomowych oraz nauczyciele mają dostęp do usług wspierających edukację online, jak: Teams, własna przestrzeń dyskowa OneDrive, Word, Excel i wiele innych.

Szczegóły dotyczące Platformy Office 365 GSW pod adresem: www.gsw.gda.pl/office-365.

Szczegóły dotyczące Platformy Office 365 GSW
Kategoria powiadomień: Dziekanat

Platformy edukacyjne wycofane: ClickMeeting, od 1.03.2023 Moodle.

Wyróżnienia Rektora i stypendia za wyniki w nauce

Studentom wybitnym, legitymującym się nie tylko wysoką średnią ocen, ale również zaangażowaniem w działalność pozadydaktyczną przyznawane jest corocznie Wyróżnienie Rektora dla najlepszych absolwentów i związana z tym nagroda finansowa – "Czek na studia" (regulamin w pliku PDF do pobrania niżej). Wyróżnienie otrzymują najlepsi absolwenci poszczególnych kierunków studiów spełniający łącznie następujące warunki:

 1. Egzamin dyplomowy zdany podczas podstawowej sesji egzaminacyjnej.
 2. Ocena bardzo dobra na dyplomie ukończenia studiów.
 3. Średnia ocen z całego toku studiów co najmniej 4,6.

Student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym może otrzymać Stypendium Rektora. W przypadku studentów przyjętych na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, po złożeniu wniosku, stypendium Rektora przysługuje:

 • laureatom olimpiady międzynarodowej albo laureatom lub finalistom olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 • medalistom co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

O przyznanie stypendium Rektora może ubiegać się student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia. Pozostałe warunki ubiegania się o stypendium Rektora szczegółowo określa załącznik nr 12 Regulaminu. Szczegółowe warunki przyznawania punktów za średnią ocen oraz za poszczególne rodzaje aktywności ustala zarządzeniem Rektor. Średnią ocen wylicza się na podstawie Regulaminu Studiów GSW.

ZałącznikRozmiar
PDF icon Regulamin czeku na studia 2019.pdf156.12 KB
Zeszyty Studenckie Gdańskiej Szkoły Wyższej

Studenci (i absolwenci) mają możliwość publikacji swoich artykułów w Zeszytach Studenckich Gdańskiej Szkoły Wyższej. Zachęcamy do publikowania swoich prac będących na dobrym poziomie merytorycznym i edycyjnym. Na życzenie studenta informacja taka zamieszczana jest w suplemencie do dyplomu. Każdy autor otrzymuje nieodpłatnie 1 egz. Zeszytów wydanych w formie książkowej – pod warunkiem wydania w takiej formie.

Zeszyty Studenckie Gdańskiej Szkoły Wyższej
Legitymacje studenckie

Wszystkie legitymacje studenckie (książeczkowe) wydane przed lipcem 2019 r. straciły ważność z dniem 1 listopada 2019 r., niezależnie od wpisów tam zamieszczonych. Legitymacje wydawane od roku akademickiego 2019/2020 są legitymacjami elektronicznymi: w formie elektronicznej karty procesorowej. Na legitymacji są nadrukowane następujące dane studenta: (1) kolorowe zdjęcie; (2) imię i nazwisko; (3) nr albumu; (4) numer PESEL; (5) data wydania legitymacji. W układzie elektronicznym są zakodowane następujące dane studenta: dane pkt 2-4 oraz (6) data ważności.

Przedłużanie ważności legitymacji odbywa się co semestr, poprzez: (i) wklejenie hologramu na rewersie legitymacji (zawierającego kod GSW: 022) oraz (ii) zakodowanie w układzie elektronicznym nowej daty ważności (6).

Studenci, którzy są zainteresowani posiadaniem legitymacji, proszeni są o składanie wniosków o wymianę legitymacji, przy czym rozpatrywane będą tylko pełne wnioski, tj. zawierające:

 1. Wniosek na druku do pobrania na dole strony (lub w dziekanacie); zamieszczony tu wniosek jest formularzem do wypełnienia komputerowego (tylko po pobraniu, nie w oknie przeglądarki);
 2. Aktualne zdjęcie w wersji elektronicznej o rozmiarach minimum 236x295 pikseli (czyli 2,0x2,5 cm w jakości 300 dpi), spełniające wymagania określone dla dowodów osobistych, wykonane na jasnym tle, kolorowe (zalecany format pliku: JPG).
  • Uwagi:
  • Rozmiar 236x295 pikseli podano jako wartość minimalną, należy zadbać o proporcje (236x295 pikseli = 2,0x2,5 cm), gdyż część zdjęcia może zostać ucięta; uczelnia nie bierze za to odpowiedzialności.
  • Zdjęcia do dowodu osobistego różnią się wielkością (492x633 piksele = 3,5x4,5 cm), ale też nieznacznie proporcjami: są wyższe, stąd takie zdjęcia będą nieznacznie przycięte (najczęściej od góry).
  • Uczelnia nie kontroluje rygorystycznie zgodności zdjęć do legitymacji z wymaganiami dla dowodów osobistych, jednak nie przyjmuje zdjęć:
   • zbyt niskiej jakości (poniżej 236x295 pikseli);
   • na ciemnym lub niejednorodnym tle;
   • w nakryciu głowy, w ciemnych okularach (chyba że zachodzą przesłanki zwalniające);
   • z widocznymi dopiskami, odciskami pieczęci, dorysowanymi elementami graficznymi itp.
  • Wymagania do zdjęć do dowodów osobistych: https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu (praktyczne wskazówki dot. zdjęć do dowodów osobistych).
  • Legitymacja studencka jest dokumentem publicznym, stąd student bierze prawną odpowiedzialność z tytułu konsekwencji wynikających z dostarczenia niewłaściwego zdjęcia.
  • Jeżeli jakikolwiek organ zakwestionuje legitymację studencką z powodu niewłaściwego zdjęcia, będziecie musieli Państwo wystąpić do GSW o wydanie duplikatu legitymacji.
 3. Dowód wpłaty 22 zł za wydanie legitymacji studenckiej; w tytule płatności prosimy podać imię i nazwisko, nr albumu oraz zwrot "wymiana legitymacji" (nr rachunku bankowego jak dla opłat za studia, LINK).
 4. Jeżeli pod adresem legitymacje@gsw.gda.pl nie przyjęto Państwa zdjęcia i przesyłacie nowe, prosimy dołączać do kolejnego maila również poprzedni wniosek i dowód wpłaty (przyspieszy to pracę).

Składanie wniosków o wymianę legitymacji

Wnioski o wymianę legitymacji należy składać elektronicznie:

 1. przesłać komplet dokumentów (pkt a-c) mailem na adres legitymacje@gsw.gda.pl (w treści maila prosimy dodanie Państwa imienia i nazwiska oraz numeru albumu):
  • wniosek (pkt a) w formie skanu;
  • dowód wpłaty (pkt c) w formie pliku PDF z systemu bankowości elektronicznej lub zeskanowany;
 2. w dniu odbioru legitymacji dostarczyć oryginał wniosku (pkt a).

Wnioski o wymianę legitymacji papierowych na elektroniczne można składać w dowolnym czasie.
Czas oczekiwania na legitymację wynosi około tygodnia (z uwagi na epidemię COVID-19 o czas oczekiwania na legitymację należy pytać mailem).

Podstawa prawna

 • Wzór legitymacji studenckiej: § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.U. poz. 787)
 • Termin wymiany: art. 278 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1669 z późn. zm.)
 • Status legitymacji studenckiej jako dokumentu publicznego: ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 53 z późn. zm.)

W trakcie epidemii COVID-19 legitymacje ważne do 60 dni po końcu zawieszenia uczelni

Na podstawie art. 51b ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dodanego ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, art. 63 pkt 3, Dz.U. poz. 695)
wszystkie legitymacje studenckie, które były ważne do 31 marca 2020 r., są ważne – bez konieczności potwierdzania ich ważności – do końca zawieszenia funkcjonowania uczelni z powodu epidemii COVID-19 i przez kolejne 60 dni. Po tym dniu ważność legitymacji studenckiej wynikać będzie z posiadania odpowiedniego hologramu na rewersie legitymacji. Link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP

Aktualizacja 2021.10.01
Wszystkie legitymacje studenckie oraz legitymacje służbowe nauczycieli akademickich, nieposiadające naklejek przedłużających ważność do 31.10.2021 r., pozostają ważne do dnia 14.10.2021 r. Należy przedłużyć w dziekanacie uczelni (filii) ważność dotychczas wydanych legitymacji

Dokumenty w Biuletynie Informacji Publicznej

Dokumenty, które udostępniane są publicznie na podstawie odrębnych przepisów, uczelnia udostępnia w swoim Biuletynie Informacji Publicznej (link dostępny pod poniższym przyciskiem oraz na każdej podstronie w dolnym menu). Wśród tych dokumentów są akty prawa wewnętrznego jak Statut uczelni, Regulamin Studiów, zarządzenia ws. opłat za studia, dokumenty związane z pomocą materialną z budżetu państwa, programy studiów i inne. Zapraszamy.

  Biuletyn Informacji Publicznej GSW
Instrukcja podpisywania elektronicznego z wykorzystaniem Profilu Zaufanego

Aby podpisać dokument elektronicznie wg wskazówek tu zawartych, należy posiadać Profil Zaufany.
Jak założyć Profil Zaufany? Informacje dostępne pod linkiem: https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage.

Podpisywanie elektroniczne dokumentów w formacie PDF (tylko w tym formacie) odbywa się pod adresem:
https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER

 1. Po kliknięciu w powyższy link należy załadować dokument (przeciągnąć myszką z komputera). Jeżeli podpisujemy kilka dokumentów, jeżeli są w oddzielnych plikach – każdy podpisujemy oddzielnie. W oknie dodawania pliku powinna pojawić się informacja "Dokument został poprawnie dodany".
 2. Należy kliknąć "Podpisz" i postępować zgodnie ze wskazówkami: będziemy musieli się zalogować, wykorzystując Profil Zaufany.
 3. Po zalogowaniu się należy kliknąć "Podpisz podpisem zaufanym".
 4. Po prawidłowym podpisaniu należy pobrać dokument, klikając "POBIERZ".

Powyższa instrukcja wraz z przykładowymi rysunkami do pobrania poniżej w pliku PDF.

 1. Podpisany dokument PDF (z naniesionym automatycznie podpisem elektronicznym) należy dostarczyć w sposób elektroniczny – w zależności od tego, jaką sprawę załatwiacie w Uczelni, czyli np.:

Uwaga!
Po podpisaniu, w dokumencie pojawi się prostokątne pole z informacją o podpisie, najczęściej na pierwszej stronie, w prawym, górnym rogu — jest to poprawne działanie. Nie należy przesuwać tego pola w inne miejsce, ani nic nie zmieniać w pliku (podpis będzie nieważny!). Podpisuje się elektronicznie cały plik PDF, a nie konkretne jego strony.

Krótki film pokazujący czynność podpisania elektronicznego: https://youtu.be/I_lDeU0T9kI (na przykładzie złożenia ankiety na studia).

Druki dokumentów dla studentów dostępne są po zalogowaniu w zakładce: "Student / Student - zaloguj się".