Zarządzanie i inżynieria produkcji (II stopnia)

Studia drugiego II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji magisterskie. Studia online, zdalne, stacjonarne, niestacjonarne, w Gdańsku, Braniewie, Tczewie, Słupsku, Olsztynie. Studia w następujących modułach: Zarządzanie logistyką, Odnawialne źródła energii, Inżynieria zarządzania, Zarządzanie jakością, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Absolwent posiada szerokie umiejętności z obszaru zarządzania realizowanego w podmiotach gospodarczych oraz inżynierii produkcji w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Zgodnie z zadaną specyfikacją absolwent potrafi przygotować oraz zrealizować projekt usprawnienia organizacji i zarządzania w obszarach produkcji, analizować koszty pracy, zarządzać zasobami ludzkimi, w tym karierą zawodową pracowników, stosować coaching, mentoring, ocenę pracowników oraz dokonać analizy procesu typowego dla zarządzania i inżynierii produkcji, używając właściwych metod, technik i narzędzi

Administracja (II stopnia)

Studia drugiego I stopnia na kierunku Administracja magisterskie. Studia online, zdalne, stacjonarne, niestacjonarne, w Gdańsku, Braniewie, Tczewie, Słupsku, Olsztynie. Studia w następujących modułach: Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Zarządzanie. Absolwent zdobędzie umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej. Będzie przygotowany do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej