0 review(s) | Add your review
Joanna Sylwia Kierzkowska, Czynniki sfery zewnętrznej wpływające na kształt prawa w zakresie gospodarowania odpadami. Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2018. ISBN 978-83-89762-98-6. Stron 340, format 17x24 cm (B5), cena: 36,00 zł
36,00 zł
Dyscyplina: Prawo, Nauki techniczne
SKU: 098
   
Tytuł Czynniki sfery zewnętrznej wpływające na kształt prawa w zakresie gospodarowania odpadami
Autor Joanna Sylwia Kierzkowska
Recenzent prof. zw. dr hab. Andrzej Powałowski
Rok wydania 2018
Strony 340
Format (cm) 17x24 (B5)
ISBN 978-83-89762-98-6
Cena (zł) 36,00

Kolorowe fotografie, ryciny, wykresy

Część fotografii, rycin i wykresów zamieszczono w książce w pełnym kolorze, część w kolorze czarnym (skala szarości). W górnej zakładce Do pobrania dostępne są wszystkie te elementy w pełnym kolorze (w jednym pliku PDF).

Opis

Niniejsza monografia wpisuje się w nurt badań w zakresie prawa gospodarowania odpadami. Ujęcie autorki jest innowacyjne, bowiem rozważania dają szerokie spektrum poznania mechanizmów zdiagnozowanych jako czynniki sfery zewnętrznej, które wpływają na tworzenie i dokonywanie zmian w prawie gospodarowania odpadami. Publikacja jest o tyle istotna dla nauk prawnych, że daje nowe spojrzenie na prawo gospodarowania odpadami przez pryzmat tych czynników, które często wywodzą się z innych dziedzin nauki. Zatem w dotychczasowych publikacjach najczęściej były ignorowane, niedostrzegane lub (celowo?) odrzucane. Autorka diagnozuje najważniejsze czynniki sfery zewnętrznej, wpływające na kształt prawa w zakresie gospodarowania odpadami. Dla ich zdiagnozowania podejmuje badania prawne między innymi poprzez:

 • kontekst geopolityczny i narodowościowy tworzenia prawa gospodarowania odpadami;
 • rolę lobbingu w tworzeniu prawa gospodarowania odpadami;
 • pokazanie roli logistyki, zarządzania i inżynierii środowiska w tworzeniu polskiego prawa odpadowego (badane przez pryzmat prawnej "zasady bliskości" i unormowanej hierarchii gospodarowania odpadami);
 • aspekt rozwoju cywilizacyjnego;
 • sferę gospodarczą oraz politykę pracy w ujęciu oddziaływania na prawo gospodarowania odpadami;
 • monitoring i prewencję gospodarowania odpadami (w ujęciu prawnym) i rolę edukacji w tym zakresie;
 • planistyczny i prawny zakres wpływu zewnętrznego na kształt nowego prawa w sektorze gospodarki odpadowej, a nawet zbadanie podejścia polskich elit politycznych i pokazanie roli mediów w tworzeniu nowego oraz nowelizowania dotychczasowego prawa gospodarowania odpadami.

Monografia może zainteresować prawników, studentów, samorządowców i wszystkie osoby, które związane są z prawnym, a także praktycznym gospodarowaniem odpadami.

Fragment recenzji

Pozytywnie oceniam efekt pracy Autorki w zakresie wytyczenia przez Nią zakresu i przedmiotu rozważań, rozwiązywania sygnalizowanych w treści opracowania problemów badawczych i realizowania zamiaru badawczego w sferze prezentowania i analizy czynników wpływu na prawo gospodarki odpadami. Autorka uwzględnia w opracowaniu badaną problematykę w całej jej złożoności merytorycznej, co oczywiście wpływa pozytywnie na wartość rozprawy.

prof. zw. dr hab. Andrzej Powałowski (z recenzji)

Spis treści

Rozdział I
Kontekst geopolityczny i narodowościowy oraz rola lobbingu i rodzaju sprawowanych rządów w procesie tworzenia prawa gospodarowania odpadami
 • Wprowadzenie
 1. Produkcja odpadów w wymiarze geopolitycznym z uwzględnieniem aspektu prawnego
  • 1.1. Specyfika rynku europejskiego i jej początki w prawie ochrony środowiska oraz prawnej hierarchii gospodarowania odpadami
  • 1.2. Produkcja azjatycka a problem odpadowy odpadów z uwzględnieniem kategorii odpadów komunalnych
  • 1.3. Amerykański rynek odpadów
  • 1.4. Specyfika krajów arabskich
  • 1.5. Odpady w Afryce a problem z monitorowaniem odpadów
 2. Polityka wewnętrzna kraju a lobbing odpadowy
  • 2.1. Pojęcie lobbingu i jego specyfika w zakresie prawa gospodarowania gospodarki odpadami
  • 2.2. Odrębności w polityce wewnętrznej kraju jako czynnik ryzyka w zakresie gospodarki odpadowej
  • 2.3. Rodzaj sprawowanych rządów a polityka gospodarowania odpadami
 3. Wpływ rozwiązań przyjętych w innych państwach (kontekst prawnoporównawczy)
  • 3.1. Znaczenie wybranych wzorców europejskich
  • 3.2. Naśladownictwo pozakontynentalne
 4. Podsumowanie
Rozdział II
Logistyka, zarządzanie i inżynieria środowiskowa a tworzenie polskiego prawa odpadowego
 • Wprowadzenie
 1. Logistyczna sfera zewnętrzna w obszarze gospodarowania i przemieszczania strumienia odpadów jako czynnik prawotwórczy
  • 1.1. Związek logistyki z prawem gospodarowania odpadami
  • 1.2. Obszar działania logistycznego w sferze przemieszczania odpadów
  • 1.3. Wpływ prawnej zasady bliskości na działania logistyczne
  • 1.4. Cykl życia produktu
  • 1.5. Znaczenie łańcucha dostaw
 2. Zarządzanie procesem odzysku i recyklingu jako prawne zagadnienie priorytetowe
  • 2.1. Zarządzanie a ukształtowana w prawie hierarchia gospodarowania odpadami
  • 2.2. Proces odzysku jako najważniejszy sposób właściwego zarządzania odpadami
  • 2.3. Recykling bodźcem zarządczym
 3. Wpływ inżynierii środowiskowej, najnowszych dostępnych technik i technologii oraz innowacji na kształt prawa gospodarowania odpadami
  • 3.1. Rozważania w zakresie wpływu pojęciowego "inżynierii" oraz "inżynierii środowiskowej"
  • 3.2. Czynniki wpływu wybranych kategorii z zakresu inżynierii środowiskowej
   • 3.2.1. Gospodarka wodno-ściekowa
   • 3.2.2. Zaopatrzenie w wodę
   • 3.2.3. Melioracja i ochrona gleby
   • 3.2.4. Energetyka i odnawialne źródła energii
   • 3.2.5. Ogrzewnictwo
   • 3.2.6. Ochrona powietrza
   • 3.2.7. Gazownictwo
   • 3.2.8. Chłodnictwo i klimatyzacja
   • 3.2.9. Krajobraz jako przedmiot inżynierii środowiskowej
  • 3.3. Najlepsze dostępne techniki i technologie (BAT w prawie)
  • 3.4. Wpływ innowacji na kształt prawa gospodarowania odpadami
 4. Podsumowanie
Rozdział III 
Wpływ czynnika bogactwa gospodarstw domowych i życia ekologicznego oraz stopnia rozwoju cywilizacji na prawo gospodarowania odpadami
 • Wprowadzenie
 1. Gospodarstwa domowe a odpady (zasobność portfela, kultura, wykształcenie)
  • 1.1. "Zasobność portfela" a ilość odpadów
  • 1.2. Czynnik środowiskowy i kulturowy
  • 1.3. Struktura wykształcenia a podejście do problemu odpadów
 2. Wymiar ekologiczny i moda na ekologię
  • 2.1. Społeczeństwo ekologiczne
  • 2.2. Ekopokolenie
 3. Stopień rozwoju jako czynnik cywilizacyjny sfery zewnętrznej
  • 3.1. Cywilizacje starożytne
  • 3.2. Era nowożytna a uciążliwości odpadowe
  • 3.3. Przełomowy wiek dwudziesty
 4. Podsumowanie
Rozdział IV
Sfera gospodarcza oraz polityka pracy jako czynniki oddziaływania na prawo gospodarowania odpadami
 • Wprowadzenie
 1. Stan gospodarki państwa a gospodarowanie odpadami
  • 1.1. Problem odpadów w centralnie sterowanej gospodarce uspołecznionej
  • 1.2. Gospodarka wolnorynkowa a odpady
 2. Wpływ ogólnej polityki pracy na zagadnienie odpadowe
  • 2.1. Polska polityka pracy
  • 2.2. Bezrobocie a ilość wytwarzanych odpadów
  • 2.3. Czynnik ubóstwa (w tym emerytów i rencistów)
 3. Zatrudnienie w gospodarce odpadowej
  • 3.1. Struktura zatrudnienia w odpadach na przestrzeni lat
  • 3.2. Konieczność podnoszenia kwalifikacji przez podmioty zajmujące się gospodarką odpadami
  • 3.3. Czynnik psychologiczny pracy "w odpadach" i jego wpływ na kształt prawa
 4. Podsumowanie
Rozdział V
Monitoring i prewencja w służbie edukacji w zakresie prawa gospodarowania odpadami
 • Wprowadzenie
 1. Edukacja jako priorytetowy czynnik gospodarki odpadowej – ujęcie prawne
  • 1.1. Rodzinna praca u podstaw
  • 1.2. Wczesnoszkolne zapatrywanie na odpady
  • 1.3. Młodzieżowe ruchy ekologiczne na rzecz informacji odpadowej
  • 1.4. Rola programów nauczania w szkołach
  • 1.5. Nauka i szkolnictwo wyższe a odpady
 2. Kontekst właściwej prewencji wytwarzania i segregowania odpadów
 3. Monitoring jako prawna gwarancja ochrony wód, gleby i powietrza przed odpadami
 4. Kontekst "straconych" pokoleń dla gospodarki odpadami
 5. Podsumowanie
Rozdział VI
Planistyczny i prawny aspekt wpływu zewnętrznego na kształt nowego prawa gospodarki odpadami
 • Wprowadzenie
 1. Prawo międzynarodowe i przystąpienie Polski do umów
 2. Realizacja zobowiązań unijnych (obowiązek przestrzegania prawa), w tym rola planów UE
 3. Czynnik norm prawnych już istniejących w prawie krajowym
 4. Zadania samorządowe wynikające z prawa wewnętrznego w sferze gospodarki odpadami
 5. Obowiązki służb, inspekcji i straży a gospodarowanie odpadami
 6. Rola rzetelnego i normatywnego planowania
 7. Podsumowanie
Rozdział VII
Polskie podejście elity politycznej oraz wpływ mediów na specyfikę myślenia o prawie gospodarowania odpadami
 • Wprowadzenie
 1. Okres przedwojenny w zakresie polityki gospodarowania odpadami
 2. Wpływ okresu wojennego na myślenie o powstawaniu odpadów
 3. Czasy przedtransformacyjne
 4. Wpływ układu współczesnych sił politycznych na kształt racjonalnego prawotwórstwa
  • 4.1. Centralny szczebel prawotwórczy
  • 4.2. Organy rządowe w terenie a myślenie o problemie odpadowym
  • 4.3. Czynnik oddolny – radni w organach stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
  • 4.4. Organ wykonawczy w samorządzie a prawo dotyczące odpadów
 5. Władcza rola mediów w kształtowaniu podejścia do gospodarki odpadowej
 6. Podsumowanie

 

oraz:

 • Wstęp
 • Wnioski końcowe
 • Załączniki
 • Bibliografia
 • Spis tabel
 • Spis fotografii
 • Spis rycin
 • Spis wykresów
Fotografia: Kierzkowska Joanna Sylwia
Nota biograficzna

Joanna Sylwia Kierzkowska
Doktor nauk prawnych. Ukończyła dzienne studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (2009, rozprawa doktorska pt. Plany, programy i strategie jako prawny instrument osiągania celów ochrony środowiska). Pracuje jako adiunkt w Gdańskiej Szkole Wyższej i starszy wykładowca w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Jako autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji obrała do badań naukowych główne nurty badawcze w zakresie:

 1. prawa gospodarowania odpadami,
 2. prawa ochrony środowiska,
 3. prawa administracyjnego.

Publikacja Czynniki sfery zewnętrznej wpływające na kształt prawa w zakresie gospodarowania odpadami (Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2018) jest potwierdzeniem pierwszego z nich, który w stosunku do pozostałych dwóch jest najbardziej szczegółowy. Nurt badawczy w zakresie prawa gospodarowania odpadami stał się pasją autorki.

Monografie, podręczniki akademickie
 1. Wybrane zagadnienia z materialnego prawa administracyjnego, Joanna S. Kierzkowska (red.), Gdańsk 2015, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-68-9 (podręcznik)
 2. Wybrane aspekty ekologii, ekologistyki, bezpieczeństwa i zarządzania środowiskowego oraz prawa w ochronie środowiska, Joanna S. Kierzkowska, Marian K. Wołowski (red.), Gdańsk 2016, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-84-9 (podręcznik)
 3. Oblicza administracji, Mirosław Borkowski, Lydia P. Goverdovskaya, Joanna S. Kierzkowska (red.), Gdańsk 2017, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-90-0 (monografia)
 4. Joanna S. Kierzkowska, Czynniki sfery zewnętrznej wpływające na kształt prawa w zakresie gospodarowania odpadami, Gdańsk 2018, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-98-6 (monografia)
 5. D. Danecka, J.S. Kierzkowska, D. Trzcińska (2018), Ograniczenia działalności gospodarczej ze względu na ochronę przyrody, Wydawnictwo Wolters Kluwer, ss. 283, ISBN 978-83-8124-852-5 (monografia)
 6. D. Trzcińska, J.S. Kierzkowska (2020), Bezpieczeństwo ekologiczne w realizacji zadań publicznych, Wydawnictwo „Difin”, ss. 158, ISBN 978-83-8085-103-0 (monografia)
Artykuły naukowe
 1. J.S. Kierzkowska, Ocena skuteczności instrumentów prawnych w zakresie gospodarowania odpadami stosowanych przez funkcjonariuszy straży gminnych (miejskich) na przykładzie działalności Straży Gminnej w Kęsowie oraz Straży Miejskiej w Bydgoszczy, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” Nr 2/2015, s.75-94, ISSN 2080-9506
 2. J.S. Kierzkowska, Wybrane obszary wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowe w służbie logistyki odzysku, „Logistyka odzysku”, Styczeń-Marzec 2015, Nr 1/2015 (14), s. 65-70, ISSN 2083-6422
 3. J.S. Kierzkowska, System prawa gospodarki odpadami a problem odpadów komunalnych wyrzucanych do lasu, „Studia Prawnoustrojowe” Nr 37/2017, Wydawnictwo UWM, PL, s. 115-127, ISSN 1644-0412
 4. J.S. Kierzkowska, Konsekwencje nowej koncepcji prawnej w zakresie ochrony wód w Polsce, „Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej” Nr 2/2018, s. 41-63, ISSN 2300-9055
 5. J.S. Kierzkowska, Ewolucja zmian przepisów prawnych o odpadach niebezpiecznych oraz ich związek z pożarami składowisk i miejsc magazynowania odpadów, „Studia Prawnoustrojowe” Nr 43/2019, s. 179-192, Wydawnictwo UWM, PL ISSN 1644-0412
 6. J.S. Kierzkowska, Kontrola (w) administracji publicznej – faktyczna potrzeba, czy nadregulacja prawna?, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej Studium Generalne Sandomirience” w Sandomierzu, Nr 1/2019, s. 93-112, ISBN 978-83-87641-81-8
Rozdziały w pracach zbiorowych
 1. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (2012), System prawa administracyjnego, Z. Duniewska, M. Górski., J. Jagielski, J.S. Kierzkowska, D. Kijowski i inni, Prawo administracyjne materialne, Tom 7, ISBN 978-83-255-3369-4, ISBN e-book 978-83-255-3370-0, s. 179-220, ss. 682
 2. J.S. Kierzkowska, Zapobieganie i usuwanie skutków poważanych awarii. Postępowanie z substancjami chemicznymi, [w:] M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Wydawnictwo Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7601-799-0, s. 280-306
 3. J.S. Kierzkowska, Zapobieganie skutkom poważnych awarii i usuwanie ich. Postępowanie z substancjami chemicznymi i produktami biobójczymi, [w:] M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8124-625-5, s. 357-391, M. Górski, J.S. Kierzkowska, System przepisów o odpadach, s. 393-397 oraz podrozdział: M. Górski, J.S. Kierzkowska, Planowanie w gospodarce odpadami, s. 414-418, współautorstwo podrozdziału: J.S. Kierzkowska, M. Michalak, Sprawiedliwość ekologiczna, s. 55-58
 4. J.S. Kierzkowska, Poważne awarie i postępowanie z substancjami chemicznymi, [w:] P. Korzeniowski (red.), Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska. Zarys encyklopedyczny, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010, s. 206-227, ISBN 978-83-7641-298-6 (autorstwo rozdziału 14)
 5. J.S. Kierzkowska, M. Górski, Prawne zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym i zadania gmin w tym zakresie, [w:] A. Erechemla (red.), Prawo dla środowiska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów 2011, s. 95-116, ISBN 978-83-60507-10-0
 6. J.S. Kierzkowska, Reglamentacja składowania odpadów w górotworach, [w:] M. Górski (red.), Prawo ochrony przyrody a wolność gospodarcza, Poznań 2011, s. 215-227, ISBN 978-83-89696-25-8
 7. J.S. Kierzkowska, Przeprowadzanie inwestycji typu liniowego przez tereny chronione na przykładzie obwodnicy Tucholi, [w:] N. Ratajczyk, D. Kopeć, Prawo ochrony przyrody a procesy inwestycyjne, Towarzystwo Przyrodników Ziemi Łódzkiej, Łódź 2011, s. 193-201, ISBN 978-83-928031-4-0
 8. J.S. Kierzkowska, Wpływ „Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych” i jego aktualizacji na efektywne zarządzanie gospodarowaniem odpadami w postaci osadów ściekowych, [w:] Ł. Fukas-Płonka (red.), Gospodarka odpadami ściekowymi. Wybrane zagadnienia, Tom II, Wydawnictwo PZiTS, Poznań 2011, s. 115-123, ISBN 978-83-89696-59-2 (autorstwo rozdziału 9)
 9. J.S. Kierzkowska, Wpływ zmian systemowych w gospodarowaniu odpadami komunalnymi na minimalizację negatywnych skutków ich środowiskowego oddziaływania, [w:] J. Mikołajczak (red.), Logistyka w dobie zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Bydgoskiej Szkoły Wyższej, Bydgoszcz 2012, s. 367-376, ISBN 978-83-923256-9-7
 10. J.S. Kierzkowska, Racjonalność rozwiązań alternatywnych formułowanych przy sporządzaniu dokumentów planistycznych obejmujących obszar Natura 2000, [w:] A. Kaźmierska-Patrzyczna, M.A. Król (red.), Problemy wdrażania systemu Natura 2000 w Polsce, Wydawnictwo PZiTS Szczecin-Łódź-Poznań 2013, s. 409-422, ISBN 978-83-89696-66-5
 11. J.S. Kierzkowska, Kilka problemów wokół administracyjno-prawnego statusu jednostki, [w:] W. Majewski (red.), Rola administracji w państwie demokratycznym, Wydawnictwo Bydgoskiej Szkoły Wyższej, Bydgoszcz 2013, s. 45-55, ISBN 978-83-932683-5-1
 12. I. Kierzkowski, J.S. Kierzkowska, Powstawanie odpadów w działalności pożarniczej oraz metody gospodarowania nimi w świetle aktualnych przepisów prawnych, [w:] M. Górski (red.), Zarządzanie gospodarką odpadami. Aktualne regulacje prawne, Wydawnictwo PZiTS Oddział Wielkopolski, Poznań 2014, s. 91-103, ISBN 978-83-89696-14-2
 13. J.S. Kierzkowska, Ocena stopnia przydatności i korzystania przez mieszkańców z dóbr publicznych na przykładzie gminy Cekcyn, [w:] M. Woźniak, E. Pierzchała (red.), Dobra publiczne w administracji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 419-435, ISBN 978-83-8019-078-8
 14. J.S. Kierzkowska, T. Suski, Rola organów samorządu terytorialnego w zakresie prawnej ochrony przyrody w Polsce, [w:] B. Rakoczy, M. Szalewska, K. Karpus (red.), Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska. Korzystanie z zasobów środowiska, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2014, s. 201-210, ISBN 978-83-72-85-767-5
 15. J.S. Kierzkowska, T. Suski, Prawne aspekty roli interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych w rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego, [w:] M. Piekut (red.), Nauka gospodarce, gospodarka nauce, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2014, s. 103-113, ISBN 978-83-7814-298-0
 16. J.S. Kierzkowska, T. Suski, Dyskrecjonalność organów gminy w zakresie ustalania wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na przykładzie gmin powiatu tucholskiego, [w:] P. Manczarski (red.), Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami, Wydawnictwo PZiTS Oddział Wielkopolski, Poznań-Kołobrzeg 2015, s. 261-277, ISBN 978-83-89696-87-8
 17. J.S. Kierzkowska, Wybrane aspekty prawne działalności tzw. „lotniskowych straży pożarnych” dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej w zakresie lotnictwa cywilnego, [w:] K. Biskup, Z. Bukowski (red.), Działalność lotnicza w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2015, s. 137-149, ISBN 978-83-8018-032-1
 18. J.S. Kierzkowska, Przejawy równowagi rozwojowej ziemi cekcyńskiej, [w:] B. Rakoczy, K. Karpus, M. Szalewska, M. Walas (red.), Zasada zrównoważonego rozwoju w wymiarze gospodarczym i ekonomicznym, Toruń 2015, s. 31-40, ISBN 978-83-64458-02-6
 19. J.S. Kierzkowska, Nowe przepisy prawne w zakresie odpadów opakowaniowych, [w:] T. Noch, J. Saczuk, A. Wesołowska (red.), Globalizacja a regionalna ochrona środowiska, Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk 2016, s. 411-420, ISBN 978-83-89762-79-5
 20. J.S. Kierzkowska, Wiek emerytalny strażaków pracujących na polskich lotniskach, [w:] K. Biskup, Z. Bukowski (red.), Uwarunkowania działalności lotniczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2016, s. 93-103, ISBN 978-83-8018-096-3
 21. J.S. Kierzkowska, W oczekiwaniu na COP 24 – konferencje klimatyczne i stan prawny, [w:] Noch T., Mikołajczewska M., Wesołowska A., Globalizacja i lokalne problemy ochrony środowiska, Wydawnictwo GSW, Gdańska 2018, ISBN 978-83-89762-97-9, s. 47-58
 22. J.S. Kierzkowska, Celowość tworzenia aktów planistycznych o charakterze środowiskowym w systemie prawa wewnętrznego, [w:] J. Zimmermann (red.), Aksjologia prawa administracyjnego, Tom I, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 843-860, ISBN 978-83-8107-266-3, ISSN 1897-4392
 23. J.S. Kierzkowska, Uczciwość polskiego ustawodawcy wobec podziału obowiązków w zakresie ochrony środowiska między wybrane „służby, inspekcje i straże”, [w:] M. Nyka, T. Bojar-Fijałkowski (red.), Prawo zarządzania środowiskiem – aspekty sprawiedliwości ekologicznej, Gdańsk 2017, s. 179-192, ISBN 978-83-7531-287-4
 24. J.S. Kierzkowska, Czym jest przynależność do Unii Europejskiej dla mieszkańców gminy Cekcyn?, [w:] E. Sobczak (red.), Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego w świetle indykatorów aktywności rozwojowej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2017, s. 149-165, ISBN 978-83-7814-687-2
 25. J.S. Kierzkowska, Odpowiedzialność za środowisko Państwowej Straży Pożarnej jako podmiotu wykonującego zadania w zakresie usuwania szkód środowiskowych, [w:] E. Zębek, M. Hejbudzki (red.), Odpowiedzialność za środowisko w ujęciu normatywnym, Olsztyn 2017, s. 193-205, ISBN 978-83-94-59-60-8-8
 26. J. Ożóg, J.S. Kierzkowska, Aktualne problemy prawne i praktyczne jako wyzwania dla administracji samorządowej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, [w:] T. Branecki, A. Erechemla (red.), Wybrane problemy współczesnej administracji, Sandomierz 2018, s. 83-109, ISBN 978-83-87641-75-7
 27. J.S. Kierzkowska, Zrównoważony rozwój jako zasada prawnej ochrony środowiska stanowiąca gwarancję realizacji „wizji” programowej oraz godnego życia w jednostkach samorządu terytorialnego, [w:] Sobczak E. (red.), Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy regionów i gmin polskich, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2018, s. 75-87, ISBN 978-83-7814-775-6
 28. J.S. Kierzkowska, Prawo do powietrza wolnego od zanieczyszczeń z „niskiej emisji”, [w:] B. Gronowska, B. Rakoczy, J. Kapelańska-Pręgowska, K. Karpus, P. Sadowski, Prawa człowieka a ochrona środowiska. Wspólne wartości i wyzwania, Toruń 2018, s. 209-221, ISBN 978-83-933493-4-0, ISBN e-book 978-83-933493-5-7
 29. J.S. Kierzkowska, Krajobraz a normy planowe – wybrane rozważania prawne z uwzględnieniem zmian w zakresie reklam, [w:] Barczak A., Korzeniowski P., Administracja a środowisko, Szczecin 2018, s. 343- 357, ISBN 978-83-7992-211-2
 30. J.S. Kierzkowska, Źródła prawa administracyjnego – niedogodności legislacyjne i normatywne, [w:] A. Erechemla (red.), Wybrane problemy współczesnej administracji. Kontynuacja 2018, Sandomierz 2018, s.92-127, ISBN 978-83-87641-79-5
 31. J.S. Kierzkowska, Krajowy plan gospodarki odpadami 2022 jako wyznacznik celów realizacyjnych dla samorządu terytorialnego, [w:] Barczak A. Ogonowska A., Prawo korzystania z zasobów środowiska w działalności samorządu terytorialnego, Szczecin 2019, ISBN 978-83-7972-302-1, s. 115-130
 32. J.S. Kierzkowska, Bezpieczeństwo prawnośrodowiskowe kształtowane przez pryzmat „Krajowego planu gospodarki odpadami 2022”, [w:] Mojak J., Żywicka A., Bielecki L. (red.) Bezpieczeństwo prawne i bezpieczeństwo obrotu prawnego w Polsce, Lublin 2019, s. 85-95, ISBN 978-83-66159-12-9
 33. J.S. Kierzkowska, Praktyczny wymiar decentralizacji oraz scentralizowania części zadań w sytuacji kryzysowej na przykładzie działań podejmowanych po nawałnicach w Borach Tucholskich, [w:] Jaworska-Dębska B., Szałowska-Olejniczak E., Budzisz R., Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa-Łódź 2019, s. 373-392, ISBN 978-83-8142-302-1

Pozycje dorobku naukowego podane w kolorze niebieskim oznaczają wydanie w Wydawnictwie GSW.

Sprzedaż na miejscu lub wysyłkowo na podstawie zamówienia przesyłanego e-mailem:

  Sprzedaż publikacji