0 review(s) | Add your review
Lech Milian, Dlaczego ideologie są obecne w życiu społecznym? Rozważania o iluzjach i rzeczywistości społecznej. Część pierwsza. Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2018. ISBN 978-83-89762-99-3. Stron 224, format 17x24 cm (B5), cena: 30,00 zł
30,00 zł
Dyscyplina: Socjologia, Filozofia
SKU: 099
   
Tytuł Dlaczego ideologie są obecne w życiu społecznym?
Podtytuł Rozważania o iluzjach i rzeczywistości społecznej. Część pierwsza
Autor Lech Milian
Recenzent prof. nadzw. dr hab. Adam Jan Karpiński
Rok wydania 2018
Strony 224
Format (cm) 17x24 (B5)
ISBN 978-83-89762-99-3
Cena (zł) 30,00

Recenzowana praca jest znacząca dla współczesnych nauk społecznych i humanistycznych. Jej znakomitość wyłania się pod postacią przedmiotu rozważań oraz przyjętej metody, która jest możliwym urzeczywistnianiem adekwatnych dla współczesności twierdzeń światopoglądowych. Explicite odnajdujemy tu wędrówkę od konkretu do abstrakcji i od niej do konkretu, ale tego, który jest już pewnym faktem, subiektywnie dookreślonym, tj. jednością myśli i treści empirycznej. Kolejną zasadę, którą można wyraźnie tu dostrzec, jest holistyczne ujmowanie przedmiotu rozważań.

prof. nadzw. dr hab. Adam Jan Karpiński (z recenzji wydawniczej)

Spis treści

 • Uwagi o strukturze tematycznej opracowania
 • Aneks zamiast wstępu
 • Ogólna charakterystyka idei i ideologii
  • Idee i ideologie w rozpoznaniu przyczynowo-skutkowym
  • Przyczyny przemian w ideologicznych orientacjach ludzi
  • Ideologie w stanowieniu porządków społecznych i władzy
  • Współczesne życie społecznego także jest zideologizowane
  • Ideologie przedmiotem badań naukowych
 • Ideologie w procesie kształtowania swoich treści
  • Filozof Platon z jego przekonaniem o pochodzeniu idei
  • K. Mannheima poglądy na ideologie i ich użyteczność społeczną
  • Podporządkowywanie treści ideologii interesom władców
  • Ideologiami powodowane przemiany świadomościowe
  • Określenie cech ideologii panującej. Ideologiczne utopie
 • Czynniki sprawcze ideologicznych orientacji
  • Mit i magia w procesie osadzania się w życiu społecznym
  • Przekształcanie się magii w religię. Istota religii
  • Społeczne korzenie warstwy kapłańskiej i jej władzy
  • Prorocy kreatorami ideologii religijnych i ich prawda objawiona
  • Ideologie nie mogą obejść się bez proroków, także fałszywych
 • Ideologie obudowane potęgą wiary
  • Ideowe podłoża każdej wiary, nie tylko religijnej
  • Rodzaje wiary. Nadzieja i strach jej składnikami
  • Efekty wiary głębokiej na przykładach
  • Manipulowanie wiarą w bolszewizmie i faszyzmie
  • Różnorodne źródła światopoglądów ludzi
 • Konkret czy wiara? Początkowe refleksje
  • Kim jest człowiek i jego miejsce w świecie materii i kosmosu?
  • Pochwała rozumu, ale też odkrywanej duszy
  • Dusza ludzka jest nieśmiertelna. Jednak czy na pewno?
  • Czym jest prawda jako źródło informacji?
 • Nowożytna myśl ideologiczna z jej metafizyką
  • I. Kant w poszukiwaniu prawdy koniecznej, inaczej obiektywnej
  • Stosunek I. Kanta do religii i norm etycznych
  • Neokantyści i ich zmodyfikowany pogląd na prawdę
  • G.W.F. Hegel: czy poznanie meritum idei jest możliwe?
  • Prekursorzy nowożytnej metafizyki materii
  • W. Dilthey, czyli pomost pomiędzy idealizmem a materializmem
  • Kreatorzy nowożytnego materializmu: L. Feuerbach, K. Marks i F. Engels
  • Czy mogą zaistnieć ideologie pozbawione metafizyki?
 • Wartościujące kryteria pojęć ideologicznych
  • Wartość metodą rozpoznawczą idei?
  • Poszukiwanie kryteriów obiektywizujących normy etyczne
  • Spór o relatywizm wartości wyprowadzanych z idei
  • Inne niż od absolutu pochodzenie norm etycznych
  • Sokrates z jego nauką o moralności
  • Odnowiciele materialistycznego źródła moralności
  • Własność prywatna powodem zachowań egoistycznych?
  • A. Schopenhauer w poszukiwaniu źródeł filantropii
  • Meandry idei sprawiedliwości
 • Ideologie w uwarunkowaniach życia społecznego
  • Ideologiczne podłoże każdej władzy. Despotyzm
  • Kultura i cywilizacja w ideologicznych odniesieniach
  • Wpływ ideologii na gospodarkę i struktury społeczne
  • Praca nie może pozostawać poza ideologiami
  • Wartość pracy na tle ideologicznych kontrowersji
  • W jakiej zależności byt określa świadomość? Relacja polemiczna
  • Przetrwanie, ale wraz z rezygnacją z pierwotnych idei
  • Ideologiczne przesłanie, jednak nierealizowane
 • Ideologie w funkcji stanowienia władzy
  • Przewaga monoteizmu nad politeizmem
  • Chrześcijaństwo w europejskiej ekspansji władczej
  • Walka kościoła o utrzymanie despotycznej władzy
  • Sakralizacja władzy świeckiej, także w średniowieczu
  • Odradzanie się mitu o doskonałości porządku feudalnego
  • Religijne adaptacje wolnego rynku oraz jego świecki kamuflaż
 • Ideologiczne utopie intelektualnym protestem
  • Morusowska utopia podręcznikowym przykładem
  • Kolejni poszukiwacze modelu optymalnego społeczeństwa
  • Wybieralność władców synonimem doskonałego porządku?
  • Dwie utopie już nowożytne, jednak sięgające do przeszłości
 • Ideologie na tle teorii instynktów i potrzeb
  • Ideologie w kontekście zróżnicowanych psychik ludzi
  • Instynktowo-popędowe zaplecze osobowości
  • Potrzeby, nieco odmienne impulsy motywujące
  • Popędowo-instynktowe podłoże dążeń władczych
  • Instynkty i potrzeby w świetle wzajemnych zależności
  • Czy nienawiść i konflikt dominują nad prospołecznością?
 • Dzieła wykorzystane w treści opracowania
 • Indeks nazwisk
Milian Lech - fotografia
Nota biograficzna

Lech Milian (1932-2021)

Urodził się w Bydgoszczy. Studia zapoczątkował w Wyższej Szkole Handlu Morskiego w Sopocie. Po uzyskaniu dyplomu w 1953 r. jako specjalista ekonomista w zakresie rybołówstwa morskiego został z nakazu pracy rybakiem bałtyckim. W 1955 r. kontynuował studia magisterskie w Wyższej Szkole Ekonomicznej, także w Sopocie. W czasie studiów magisterskich był organizatorem i działaczem legendarnego Klubu Studentów Wybrzeża Żak w Gdańsku.

Po uzyskaniu magisterium z ekonomii pracował dorywczo w instytucjach artystycznych a następnie w Zarządzie Głównym Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców. Zajmował się równorzędnie publicystyką obejmującą problematykę środowisk ludzi morza. Z jego inspiracji Związek stał się mecenasem kultury marynistycznej i badań naukowych środowiska ludzi morza. Kilka lat pracował na statkach transportowych jako oficer-nawigator w żegludze oceanicznej.

Ukierunkowując z wolna swoje zainteresowania naukowe doktoryzował się na Uniwersytecie Łódzkim w 1970 r. uzyskując stopień doktora nauk humanistycznych. W 1971 r. rozpoczął pracę jako wykładowca w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. W 1976 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego z zakresu socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim na podstawie dysertacji o zawodzie marynarza. W 1985 r. rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie a następnie w 1992 na Politechnice Częstochowskiej. W międzyczasie wykładał również w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Uniwersytetach Łódzkim i Śląskim. W 1996 r. za pośrednictwem Uniwersytetu Śląskiego otrzymał z rąk Prezydenta RP nominację na profesora tytularnego nauk humanistycznych. Posiada biogramy w złotych księgach nauki polskiej.

Wieloletni działacz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, uhonorowany złotą odznaką Przyjaciel Dziecka. W latach 80. XX w. pełnił także funkcję społecz­nego kuratora sądowego. Poza zainteresowaniami naukowymi i społecznymi zawsze związany emocjonalnie z morzem nie tylko zawodowo, ale również sportowo i turystycznie. Posiada patent jachtowego kapitana żeglugi wielkiej. Wychował kilka pokoleń żeglarzy.

Profesor opublikował blisko 20 prac monograficznych, w tym podręczników akademickich oraz ponad 130 artykułów i rozpraw naukowych poświęconych socjologii kultury, czasu wolnego, organizacji, przemysłu oraz rynku.

Był wieloletnim nauczycielem akademickim w Gdańskiej Szkole Wyższej na stanowisku profesora. Był członkiem Senatu GSW jako przedstawiciel naukowy założyciela

Wyróżniające się monografie naukowe i podręczniki
 1. Czas wolny marynarzy na morskich statkach transportowych (1972)
 2. Zawód marynarza floty transportowej. Studium monograficzne (1974)
 3. Zarys ergonomii okrętowej (1982)
 4. Wprowadzenie do socjologii przemysłu (1994, 1996, 1999)
 5. Przedsiębiorczość i przedsiębiorstwo turystyczne (1997, 2000)
 6. Mechanizm rynku w ocenie aksjologicznej (2001)
 7. Praca, osobowość, kierowanie (2002)
 8. Rynek i zmiany społeczne (2003)

Wydane nakładem Wydawnictwa GSW

 1. Socjologia gospodarki. Trzy wykłady programowe (2008), Wydawnictwo GSW (poprz. nazwa Wydawnictwo GWSA), ISBN 978-83-89762-19-1
 2. Socjologia czasu wolnego. Wiedza o czynnościach swobodnie wybieranych (2010), Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-31-3
 3. W poszukiwaniu doskonałego porządku społecznego. Trzy rozprawy socjologiczno-filozoficzne (2012), Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-44-3
 4. Dlaczego ideologie są obecne w życiu społecznym? Rozważania o iluzjach i rzeczywistości społecznej, cz. 1 (2018), Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-99-3
 5. Socjologiczne uwarunkowania przestępczości. Skrypt (2021), wyd. online (PDF), Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-66270-06-0
 6. Dlaczego ideologie są obecne w życiu społecznym?, cz. 2 (2021), Wydawnictwo GSW, wyd. książkowe: ISBN 978-83-66270-09-1, wyd. online (PDF): ISBN 978-83-66270-04-6

W styczniu 2021 odszedł prof. Lech Milian. Czytaj więcej…

Sprzedaż na miejscu lub wysyłkowo na podstawie zamówienia przesyłanego e-mailem:

  Sprzedaż publikacji