I stopnia (licencjackie)

Studia I stopnia (licencjackie), dzienne lub zaoczne, 6 semestrów, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych) oraz w wydziałach zamiejscowych w: Tczewie, Olsztynie i Słupsku

Kategoria: Braniewo, Gdańsk, Tczew, Słupsk, Olsztyn, Licencjackie, Studia I stopnia

Tagi: Studia w Gdańsku, Studia licencjackie, I stopnia, Pierwszego stopnia, Studia w Olsztynie, Studia w Słupsku, Studia w Tczewie, Studia w Braniewie

Studia I stopnia (licencjackie), dzienne lub zaoczne, 6 semestrów, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych) oraz w wydziałach zamiejscowych w: Tczewie, Olsztynie i Słupsku. Wybierz siedzibę wydziału, w którym się zapiszesz:

GDAŃSK TCZEW OLSZTYN SŁUPSK BRANIEWO*

* studia na kierunku "administracja" w filii w Braniewie są w organizacji

Moduły w ramach kierunku

Poniższe moduły w ramach kierunku studenci wybierają (obowiązuje minimalna liczba osób) w trakcie trwania studiów. Kandydat na studia zapisuje się na kierunek studiów.

Administracja publiczna

NAUCZYSZ SIĘ:

 • organizować zamówienia publiczne
 • zarządzać budżetem i finansami publicznymi
 • stosować w praktyce prawo administracyjne i prawo Unii Europejskiej
 • wykorzystywać metody nowoczesnej administracji w postępowaniach administracyjnych

MOŻESZ PRACOWAĆ w:

 • administracji rządowej
 • strukturach samorządowych
 • administracji specjalnej
 • administracji prywatnej
 • placówkach kulturalnych
 • organach partii politycznych
 • instytucjach krajowych
 • przedsiębiorstwach współpracujących z krajami UE

Przedmioty specjalnościowe/uzupełniające:

 • Ustrój administracji publicznej RP
 • Gospodarka komunalna
 • Samorząd lokalny w Polsce i Europie
 • Kontrola administracji
 • Prawo samorządu regionalnego
 • Etyka pracowników administracji publicznej
 • Organizacja zamówień publicznych
 • Seminarium dyplomowe
Administracja europejska

NAUCZYSZ SIĘ:

 • stosować w praktyce standardy, reguły i przepisy funkcjonowania instytucji UE
 • wyszukiwać przepisy prawa administracyjnego pozwalające na bezkonfliktową współpracę podmiotów polskich i zagranicznych

MOŻESZ PRACOWAĆ w:

 • instytucjach krajowych i zagranicznych
 • firmach współpracujących z organami UE
Administrowanie informacją

NAUCZYSZ SIĘ:

 • wyszukiwać informacje prawa administracji
 • tworzyć bazy informacji
 • zarządzać informacją administracyjnoprawną

MOŻESZ PRACOWAĆ w:

 • strukturach administracji rządowej i samorządowej
 • instytucjach państwowych
 • jako menedżer, researcher lub broker informacji

Przedmioty specjalnościowe/uzupełniające:

 • Wyszukiwanie i ocena informacji prawnej oraz administracyjnej (pojęcie informacji administracyjnej i prawnej, podstawy informatyki prawniczej, źródła informacji tradycyjne i nowoczesne – w tym internet, komercyjne serwisy i produkty informacyjne, problematyka kwalifikacji uzyskanych danych)
 • Gromadzenie informacji prawnej i administracyjnej (projektowanie systemów informacyjnych i ocena już istniejących, problematyka gromadzenia danych i przeszukiwania baz danych)
 • Prezentacja informacji prawnej i administracyjnej. Wykorzystanie rozmaitych technologii multimedialnych przez menedżera informacji
 • Prawo informatyczne i informacyjne
 • Prawo ochrony danych osobowych w pracy menedżera informacji
 • Użytkownicy informacji (komunikacja z klientami i pracodawcami)
 • Etyka pracowników menedżerów informacji
 • Seminarium dyplomowe
Administracja zdrowia publicznego

NAUCZYSZ SIĘ:

 • korzystać z regulacji prawnych dotyczących placówek zdrowia
 • znajdować i oceniać informacje o promocji i edukacji zdrowotnej
 • rozwiązywać potencjalne konflikty z poszanowaniem praw pacjenta, jak i pracownika

MOŻESZ PRACOWAĆ w:

 • sektorach ochrony, opieki i promocji zdrowia
 • instytucjach ubezpieczenia społecznego
 • prywatnym sektorze usług medycznych

Przedmioty specjalnościowe/uzupełniające:

 • Podstawy zdrowia publicznego
 • Podstawy organizacji i zarządzania placówkami ochrony zdrowia
 • Podstawy prawne działalności instytucji związanych z ochroną zdrowia
 • Podstawy ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych
 • Prawo medyczne
 • Pomoc i polityka społeczna i zdrowotna
 • Ochrona środowiska
 • Seminarium dyplomowe
Bezpieczeństwo publiczne

NAUCZYSZ SIĘ:

 • zarządzać zasobami ludzkimi i materialnymi w sytuacjach kryzysowych
 • współpracować z przedstawicielami organów nadrzędnych oraz odpowiednich służb
 • pełnić różne role w zespole: zarówno sprawnie wykonywać polecenia lidera, jak i samodzielnie oceniać kompetencje poszczególnych członków grupy, przydzielać im zadania i konsekwentnie egzekwować ich wykonanie

MOŻESZ PRACOWAĆ w:

 • centrach zarządzania kryzysowego
 • komórkach zajmujących się bezpieczeństwem
 • jednostkach i służbach porządku publicznego

Przedmioty specjalnościowe/uzupełniające:

 • Odpowiedzialność organów administracji za bezpieczeństwo publiczne
 • Prawne aspekty bezpieczeństwa publicznego
 • Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
 • Rodzaje zagrożeń i sposób ich rozpoznawania
 • Regulacje funkcjonowania służb mundurowych
 • Wspólnotowa polityka bezpieczeństwa
 • Seminarium dyplomowe
Zarządzanie w administracji

NAUCZYSZ SIĘ:

 • wykorzystywać w praktyce aktualną wiedzę z dziedziny prawa i administracji oraz z zakresu funkcjonowania instytucji publicznych
 • stosować narzędzia i instrumenty w zakresie zarządzania
 • współpracować zarówno w dużej grupie, w zespole kilkuosobowym, jak i samodzielnie wykonywać powierzone zadania

MOŻESZ PRACOWAĆ w:

 • jednostkach rządowych i samorządowych
 • urzędach miejskich i gminnych
 • administracji lokalnej
 • instytucjach współpracujących ze strukturami UE
 • pomocy społecznej
 • jednostkach i służbach porządku publicznego

Umiejętności

Absolwent studiów licencjackich na kierunku administracja będzie biegle orientować się w przepisach określających kompetencje i regulujących organizację i uprawnienia organów administracji publicznej na wszystkich szczeblach jej działania. Ze względu na to, że współczesna administracja to nie tylko podmioty realizujące władcze funkcje państwa, ale także instytucje wykonujące funkcje zlecone państwa, absolwent pozna i nauczy się posługiwać obowiązującymi przepisami prawa administracyjnego.

Możesz pracować w:

 • strukturach samorządowych
 • administracji prywatnej
 • placówkach kulturalnych
 • organach partii politycznych
 • instytucjach krajowych
 • przedsiębiorstwach współpracujących ze strukturami UE.

Wybrane przedmioty dla kierunku

 • Technologia informacyjna
 • Język obcy
 • Podstawy psychologii
 • Filozofia
 • Logika prawnicza
 • Podstawy prawoznawstwa
 • Historia administracji
 • Nauka administracji
 • Konstytucyjny system organów państwowych
 • Prawo administracyjne
 • Postępowanie administracyjne
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
 • Publiczne prawo gospodarcze
 • Prawo pracy i prawo urzędnicze
 • Finanse publiczne i prawo finansowe
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
 • Prawo karne i prawo wykroczeń
 • Prawo międzynarodowe
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
 • Prawo Unii Europejskiej
 • Organizacja ochrony środowiska

Opłaty za studia

Opłaty za studia (czesne) na kierunku administracja, pierwszego stopnia.

Uwaga. Na ostatnich dwóch semestrach (V i VI) czesne jest wyższe o 100 zł za semestr. Poniżej przedstawiono opłaty w bieżącym roku akademickim. Pełna informacja o opłatach za studia (wszystkie kierunki studiów, wszystkie lata akademickie począwszy od 2019/2020) dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej GSW pod adresem: https://bip.gsw.gda.pl/ w "Menu Przedmiotowym / Opłaty za studia i studia podyplomowe".

Studia stacjonarne

miesięcznie:
5 rat w semestrze
440 zł x 5
 
 
 
semestralnie:
płatne z góry
2.100 zł
 
 
 

Studia niestacjonarne

miesięcznie:
5 rat w semestrze
400 zł x 5
 
 
 
miesięcznie:
6 rat w semestrze
340 zł x 6
 
 
 
semestralnie:
płatne z góry
1.900 zł
 
 
 

e-Learning

miesięcznie:
5 rat w semestrze
340 zł x 5
 
 
 
miesięcznie:
6 rat w semestrze
290 zł x 6
 
 
 
semestralnie:
płatne z góry
1.700 zł
 
 
 

Studia niestacjonarne

miesięcznie:
5 rat w semestrze
340 zł x 5
 
 
 
miesięcznie:
6 rat w semestrze
290 zł x 6
 
 
 
semestralnie:
płatne z góry
1.700 zł
 
 
 

e-Learning

miesięcznie:
5 rat w semestrze
340 zł x 5
 
 
 
miesięcznie:
6 rat w semestrze
290 zł x 6
 
 
 
semestralnie:
płatne z góry
1.700 zł
 
 
 

Nasi studenci mają do dyspozycji szereg stałych zniżek w opłatach za studia. Korzystają też ze stypendiów o charakterze zarówno socjalnym, jak i za wyniki w nauce.
Kliknij niżej i czytaj więcej.

  Zniżki   Stypendia

Jednorazowe wpisowe

Uczelnia, na etapie rekrutacji, pobiera jednorazową i bezzwrotną opłatę wpisowego w wysokości:

 • 70 zł od absolwentów GSW (również absolwentów posiadających dyplom wydany przez Uczelnię pod poprzednią nazwą: Gdańska Wyższa Szkoła Administracji oraz absolwentów Mazurskiej Szkoły Wyższej w Ełku)
 • 100 zł od pozostałych osób.

Tytuł płatności: nazwisko i imię osoby rekrutowanej oraz kierunek studiów (i filia jeżeli rekrutacja do filii).

Informator na studia. Materiały promocyjne

Poniżej do pobrania:

 • Informator na studia
 • Ulotka dotycząca zniżek
 • Przewodnik po studiach w GSW w języku angielskim //Study in GSW. Guide (English version)

Część dokumentów uczelnia publikuje w swoim Biuletynie Informacji Publicznej (np. uchwały Senatu GSW ws. rekrutacji, wysokości opłat czesnego niezmienne przez cały tok studiów).

Ankiety osobowe na studia do pobrania w zakładkach dotyczących zapisów na studia:

  Logotypy GSW do pobrania