Wszystkie legitymacje studenckie (książeczkowe) wydane przed lipcem 2019 r. straciły ważność z dniem 1 listopada 2019 r., niezależnie od wpisów tam zamieszczonych. Legitymacje wydawane od roku akademickiego 2019/2020 są legitymacjami elektronicznymi: w formie elektronicznej karty procesorowej. Na legitymacji są nadrukowane następujące dane studenta: (1) kolorowe zdjęcie; (2) imię i nazwisko; (3) nr albumu; (4) numer PESEL; (5) data wydania legitymacji. W układzie elektronicznym są zakodowane następujące dane studenta: dane pkt 2-4 oraz (6) data ważności.

Przedłużanie ważności legitymacji odbywa się co semestr, poprzez: (i) wklejenie hologramu na rewersie legitymacji (zawierającego kod GSW: 022) oraz (ii) zakodowanie w układzie elektronicznym nowej daty ważności (6).

Studenci, którzy są zainteresowani posiadaniem legitymacji, proszeni są o składanie wniosków o wymianę legitymacji, przy czym rozpatrywane będą tylko pełne wnioski, tj. zawierające:

 1. Wniosek na druku do pobrania na dole strony (lub w dziekanacie); zamieszczony tu wniosek jest formularzem do wypełnienia komputerowego (tylko po pobraniu, nie w oknie przeglądarki);
 2. Aktualne zdjęcie w wersji elektronicznej o rozmiarach minimum 236x295 pikseli (czyli 2,0x2,5 cm w jakości 300 dpi), spełniające wymagania określone dla dowodów osobistych, wykonane na jasnym tle, kolorowe (zalecany typ pliku: PNG).
  • Uwagi:
  • Rozmiar 236x295 pikseli podano jako wartość minimalną, należy zadbać o proporcje (236x295 pikseli = 2,0x2,5 cm), gdyż część zdjęcia może zostać ucięta; uczelnia nie bierze za to odpowiedzialności.
  • Zdjęcia do dowodu osobistego różnią się wielkością (492x633 piksele = 3,5x4,5 cm), ale też nieznacznie proporcjami: są wyższe, stąd takie zdjęcia będą nieznacznie przycięte (najczęściej od góry).
  • Uczelnia nie kontroluje rygorystycznie zgodności zdjęć do legitymacji z wymaganiami dla dowodów osobistych, jednak nie przyjmuje zdjęć:
   • zbyt niskiej jakości (poniżej 236x295 pikseli);
   • na ciemnym lub niejednorodnym tle;
   • w nakryciu głowy, w ciemnych okularach (chyba że zachodzą przesłanki zwalniające);
   • z widocznymi dopiskami, odciskami pieczęci, dorysowanymi elementami graficznymi itp.
  • Wymagania do zdjęć do dowodów osobistych: https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu (praktyczne wskazówki dot. zdjęć do dowodów osobistych).
  • Legitymacja studencka jest dokumentem publicznym, stąd student bierze prawną odpowiedzialność z tytułu konsekwencji wynikających z dostarczenia niewłaściwego zdjęcia.
  • Jeżeli jakikolwiek organ zakwestionuje legitymację studencką z powodu niewłaściwego zdjęcia, będziecie musieli Państwo wystąpić do GSW o wydanie duplikatu legitymacji.
 3. Dowód wpłaty 22 zł za wydanie legitymacji studenckiej; w tytule płatności prosimy podać imię i nazwisko, nr albumu oraz zwrot "wymiana legitymacji" (nr rachunku bankowego jak dla opłat za studia, LINK).
 4. Jeżeli pod adresem legitymacje@gsw.gda.pl nie przyjęto Państwa zdjęcia i przesyłacie nowe, prosimy dołączać do kolejnego maila również poprzedni wniosek i dowód wpłaty (przyspieszy to pracę).

Składanie wniosków o wymianę legitymacji

Wnioski o wymianę legitymacji należy składać elektronicznie:

 1. przesłać komplet dokumentów (pkt a-c) mailem na adres legitymacje@gsw.gda.pl (w treści maila prosimy dodanie Państwa imienia i nazwiska oraz numeru albumu):
  • wniosek (pkt a) w formie skanu;
  • dowód wpłaty (pkt c) w formie pliku PDF z systemu bankowości elektronicznej lub zeskanowany;
 2. w dniu odbioru legitymacji dostarczyć oryginał wniosku (pkt a).

Wnioski o wymianę legitymacji papierowych na elektroniczne można składać w dowolnym czasie.
Czas oczekiwania na legitymację wynosi około tygodnia (z uwagi na epidemię COVID-19 o czas oczekiwania na legitymację należy pytać mailem).

Podstawa prawna

 • Wzór legitymacji studenckiej: § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.U. poz. 787)
 • Termin wymiany: art. 278 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1669 z późn. zm.)
 • Status legitymacji studenckiej jako dokumentu publicznego: ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 53 z późn. zm.)

W trakcie epidemii COVID-19 legitymacje ważne do 60 dni po końcu zawieszenia uczelni

Na podstawie art. 51b ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dodanego ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, art. 63 pkt 3, Dz.U. poz. 695)
wszystkie legitymacje studenckie, które były ważne do 31 marca 2020 r., są ważne – bez konieczności potwierdzania ich ważności – do końca zawieszenia funkcjonowania uczelni z powodu epidemii COVID-19 i przez kolejne 60 dni.

Po tym dniu ważność legitymacji studenckiej wynikać będzie z posiadania odpowiedniego hologramu na rewersie legitymacji.

Link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP