Wszystkie legitymacje studenckie (książeczkowe) wydane przed lipcem 2019 r. straciły ważność z dniem 1 listopada 2019 r., niezależnie od wpisów tam zamieszczonych. Legitymacje wydawane od roku akademickiego 2019/2020 są legitymacjami elektronicznymi: w formie elektronicznej karty procesorowej. Na legitymacji są nadrukowane następujące dane studenta: (1) kolorowe zdjęcie; (2) imię i nazwisko; (3) nr albumu; (4) numer PESEL; (5) data wydania legitymacji. W układzie elektronicznym są zakodowane następujące dane studenta: dane pkt 2-4 oraz (6) data ważności.

Przedłużanie ważności legitymacji odbywa się co semestr, poprzez: (i) wklejenie hologramu na rewersie legitymacji (zawierającego kod GSW: 022) oraz (ii) zakodowanie w układzie elektronicznym nowej daty ważności (6).

Studenci, którzy są zainteresowani posiadaniem legitymacji, proszeni są o składanie wniosków o wymianę legitymacji, przy czym rozpatrywane będą tylko pełne wnioski, tj. zawierające:

 1. Wniosek na druku do pobrania na dole strony (lub w dziekanacie); zamieszczony tu wniosek jest formularzem do wypełnienia komputerowego (tylko po pobraniu, nie w oknie przeglądarki);
 2. Aktualne zdjęcie w wersji elektronicznej o rozmiarach minimum 236x295 pikseli (czyli 2,0x2,5 cm w jakości 300 dpi), spełniające wymagania określone dla dowodów osobistych, wykonane na jasnym tle, kolorowe (zalecany format pliku: JPG).
  • Uwagi:
  • Rozmiar 236x295 pikseli podano jako wartość minimalną, należy zadbać o proporcje (236x295 pikseli = 2,0x2,5 cm), gdyż część zdjęcia może zostać ucięta; uczelnia nie bierze za to odpowiedzialności.
  • Zdjęcia do dowodu osobistego różnią się wielkością (492x633 piksele = 3,5x4,5 cm), ale też nieznacznie proporcjami: są wyższe, stąd takie zdjęcia będą nieznacznie przycięte (najczęściej od góry).
  • Uczelnia nie kontroluje rygorystycznie zgodności zdjęć do legitymacji z wymaganiami dla dowodów osobistych, jednak nie przyjmuje zdjęć:
   • zbyt niskiej jakości (poniżej 236x295 pikseli);
   • na ciemnym lub niejednorodnym tle;
   • w nakryciu głowy, w ciemnych okularach (chyba że zachodzą przesłanki zwalniające);
   • z widocznymi dopiskami, odciskami pieczęci, dorysowanymi elementami graficznymi itp.
  • Wymagania do zdjęć do dowodów osobistych: https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu (praktyczne wskazówki dot. zdjęć do dowodów osobistych).
  • Legitymacja studencka jest dokumentem publicznym, stąd student bierze prawną odpowiedzialność z tytułu konsekwencji wynikających z dostarczenia niewłaściwego zdjęcia.
  • Jeżeli jakikolwiek organ zakwestionuje legitymację studencką z powodu niewłaściwego zdjęcia, będziecie musieli Państwo wystąpić do GSW o wydanie duplikatu legitymacji.
 3. Dowód wpłaty 22 zł za wydanie legitymacji studenckiej; w tytule płatności prosimy podać imię i nazwisko, nr albumu oraz zwrot "wymiana legitymacji" (nr rachunku bankowego jak dla opłat za studia, LINK).
 4. Jeżeli pod adresem legitymacje@gsw.gda.pl nie przyjęto Państwa zdjęcia i przesyłacie nowe, prosimy dołączać do kolejnego maila również poprzedni wniosek i dowód wpłaty (przyspieszy to pracę).

Składanie wniosków o wymianę legitymacji

Wnioski o wymianę legitymacji należy składać elektronicznie:

 1. przesłać komplet dokumentów (pkt a-c) mailem na adres legitymacje@gsw.gda.pl (w treści maila prosimy dodanie Państwa imienia i nazwiska oraz numeru albumu):
  • wniosek (pkt a) w formie skanu;
  • dowód wpłaty (pkt c) w formie pliku PDF z systemu bankowości elektronicznej lub zeskanowany;
 2. w dniu odbioru legitymacji dostarczyć oryginał wniosku (pkt a).

Wnioski o wymianę legitymacji papierowych na elektroniczne można składać w dowolnym czasie.
Czas oczekiwania na legitymację wynosi około tygodnia (z uwagi na epidemię COVID-19 o czas oczekiwania na legitymację należy pytać mailem).

Podstawa prawna

 • Wzór legitymacji studenckiej: § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.U. poz. 787)
 • Termin wymiany: art. 278 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1669 z późn. zm.)
 • Status legitymacji studenckiej jako dokumentu publicznego: ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 53 z późn. zm.)

W trakcie epidemii COVID-19 legitymacje ważne do 60 dni po końcu zawieszenia uczelni

Na podstawie art. 51b ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dodanego ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, art. 63 pkt 3, Dz.U. poz. 695)
wszystkie legitymacje studenckie, które były ważne do 31 marca 2020 r., są ważne – bez konieczności potwierdzania ich ważności – do końca zawieszenia funkcjonowania uczelni z powodu epidemii COVID-19 i przez kolejne 60 dni. Po tym dniu ważność legitymacji studenckiej wynikać będzie z posiadania odpowiedniego hologramu na rewersie legitymacji. Link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP

Aktualizacja 2021.10.01
Wszystkie legitymacje studenckie oraz legitymacje służbowe nauczycieli akademickich, nieposiadające naklejek przedłużających ważność do 31.10.2021 r., pozostają ważne do dnia 14.10.2021 r. Należy przedłużyć w dziekanacie uczelni (filii) ważność dotychczas wydanych legitymacji