Ostatnie komunikaty

  Wszystkie komunikaty
Kontakt do dziekanatu w Gdańsku

Od 19.02.2024 ul. Biskupia czasowo zamknięta dla samochodów (https://gsw.gda.pl/pl/content/zamkniecie-ulicy-biskupiej-od-ok-19022024)

Godziny pracy Dziekanatu w Gdańsku
Poniedziałek
Wtorek
9:00-15:00
Środa
9:00-15:00
Czwartek
9:00-15:00
Piątek
9:00-15:00
Sobota
9:00-15:00
Nieczynne w soboty w okresie 20.07-31.08.2024
Niedziela
Uczelnia zamknięta
Uwagi dodatkowe
przerwa w godzinach: 11:00-11:30
Telefony
 • 58 305 08 11
 • 58 305 08 12
 • 58 305 08 89
 • nr wewn. 32, 22
Adres e-mail
Pokój

nr B105 (parter, skrzydło środkowe)

Uwaga! Konieczność korzystania z uczelnianych adresów mailowych
Od 1.10.2023 GSW będzie wymagać od wszystkich studentek i studentów korzystania z uczelnianych adresów mailowych

Czytaj więcej

Dyżury dziekanów w Gdańsku w zakładce "Kontakt / Gdańsk - jednostki organizacyjne" (przycisk poniżej). Dyżury dziekanów w filiach w zakładce "Kontakt / (właściwa filia)".

Jednostki organizacyjne GSW w siedzibie w Gdańsku
Kontakt do dziekanatów w filiach uczelni
Filia w Braniewie Filia w Olsztynie Filia w Słupsku Filia w Tczewie
Platforma Office 365 GSW

Microsoftowa Platforma Office 365 GSW to m.in. własne adresy mailowe wszystkich studentów i nauczycieli oraz aplikacje: Teams, Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint i wiele innych. Informacje nt. Platformy dostępne pod poniższym przyciskiem.

Korzystanie z Platformy Office 365 GSW

Od roku akademickiego 2021/2022 na Platformie Moodle GSW nie są już zakładane nowe konta. Platforma jest wycofana. Szczegóły pod adresem:
https://gsw.gda.pl/pl/content/rezygnacja-z-platformy-moodle-gsw-od-1-marca-2023-r

Platformy edukacyjne GSW wycofane: (i) ClickMeeting, (ii) Moodle.

Wyróżnienia Rektora i stypendia za wyniki w nauce

Studentom wybitnym, legitymującym się nie tylko wysoką średnią ocen, ale również zaangażowaniem w działalność pozadydaktyczną przyznawane jest corocznie Wyróżnienie Rektora dla najlepszych absolwentów i związana z tym nagroda finansowa – "Czek na studia" (regulamin w pliku PDF do pobrania niżej). Wyróżnienie otrzymują najlepsi absolwenci poszczególnych kierunków studiów spełniający łącznie następujące warunki:

 1. Egzamin dyplomowy zdany podczas podstawowej sesji egzaminacyjnej.
 2. Ocena bardzo dobra na dyplomie ukończenia studiów.
 3. Średnia ocen z całego toku studiów co najmniej 4,6.

Student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym może otrzymać Stypendium Rektora. W przypadku studentów przyjętych na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, po złożeniu wniosku, stypendium Rektora przysługuje:

 • laureatom olimpiady międzynarodowej albo laureatom lub finalistom olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 • medalistom co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

O przyznanie stypendium Rektora może ubiegać się student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia. Pozostałe warunki ubiegania się o stypendium Rektora szczegółowo określa załącznik do Regulaminu ws. ustalania świadczeń materialnych [1]. Szczegółowe warunki przyznawania punktów za średnią ocen oraz za poszczególne rodzaje aktywności ustala zarządzeniem Rektor. Średnią ocen wylicza się na podstawie Regulaminu Studiów GSW.


[1] Załącznik nr B regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa z dnia 3 stycznia 2023 r. – Warunki przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów

AttachmentSize
PDF icon Regulamin czeku na studia (2022).pdf39.6 KB
Zeszyty Studenckie Gdańskiej Szkoły Wyższej

Studenci (i absolwenci) mają możliwość publikacji swoich artykułów w Zeszytach Studenckich Gdańskiej Szkoły Wyższej. Zachęcamy do publikowania swoich prac będących na dobrym poziomie merytorycznym i edycyjnym. Na życzenie studenta informacja taka zamieszczana jest w suplemencie do dyplomu. Każdy autor otrzymuje nieodpłatnie 1 egz. Zeszytów wydanych w formie książkowej – pod warunkiem wydania w takiej formie.

Zeszyty Studenckie Gdańskiej Szkoły Wyższej
Legitymacje studenckie

Kliknij w przycisk i dowiedz się więcej o wydawaniu legitymacji studenckich (www.gsw.gda.pl/legitymacje)

Legitymacje studenckie
Dokumenty w Biuletynie Informacji Publicznej

Wymagane prawem dokumenty uczelnia udostępnia w swoim Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gsw.gda.pl):

 • Statut uczelni
 • Regulamin Studiów
 • zarządzenia dot. rekrutacji na studia
 • zarządzenia dot. opłat za studia
 • dokumenty związane z pomocą materialną z budżetu państwa
 • programy studiów i inne
  Biuletyn Informacji Publicznej GSW
Instrukcja podpisywania elektronicznego z wykorzystaniem Profilu Zaufanego

Aby podpisać dokument elektronicznie wg wskazówek tu zawartych, należy posiadać Profil Zaufany.
Jak założyć Profil Zaufany? Informacje dostępne pod linkiem: https://pz.gov.pl/pz/registerMainPage.

Podpisywanie elektroniczne dokumentów w formacie PDF (tylko w tym formacie) odbywa się pod adresem:
https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER

 1. Po kliknięciu w powyższy link należy załadować dokument (przeciągnąć myszką z komputera). Jeżeli podpisujemy kilka dokumentów, jeżeli są w oddzielnych plikach – każdy podpisujemy oddzielnie. W oknie dodawania pliku powinna pojawić się informacja "Dokument został poprawnie dodany".
 2. Należy kliknąć "Podpisz" i postępować zgodnie ze wskazówkami: będziemy musieli się zalogować, wykorzystując Profil Zaufany.
 3. Po zalogowaniu się należy kliknąć "Podpisz podpisem zaufanym".
 4. Po prawidłowym podpisaniu należy pobrać dokument, klikając "POBIERZ".

Powyższa instrukcja wraz z przykładowymi rysunkami do pobrania poniżej w pliku PDF.

 1. Podpisany dokument PDF (z naniesionym automatycznie podpisem elektronicznym) należy dostarczyć w sposób elektroniczny – w zależności od tego, jaką sprawę załatwiacie w Uczelni, czyli np.:

Uwaga!
Po podpisaniu, w dokumencie pojawi się prostokątne pole z informacją o podpisie, najczęściej na pierwszej stronie, w prawym, górnym rogu — jest to poprawne działanie. Nie należy przesuwać tego pola w inne miejsce, ani nic nie zmieniać w pliku (podpis będzie nieważny!). Podpisuje się elektronicznie cały plik PDF, a nie konkretne jego strony.

Krótki film pokazujący czynność podpisania elektronicznego: https://youtu.be/I_lDeU0T9kI (na przykładzie złożenia ankiety na studia).

Druki dokumentów dla studentów dostępne są po zalogowaniu w zakładce: "Student / Student - zaloguj się".