Strategia kryminalistyczna studia podyplomowe

Studia podyplomowe 2-semestralne

Kategoria: Studia podyplomowe

Tagi: Studia w Gdańsku, Studia podyplomowe

Studia podyplomowe 2-semestralne

Cel studiów podyplomowych

Celem studiów podyplomowych jest kształcenie absolwentów wyższych uczelni pracujących lub zamierzających podjąć pracę:

 • w służbach mundurowych podległych MSWiA;
 • firmach i agencjach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem wewnętrznym (firmy ochrony, agencje detektywistyczne);
 • organizacjach pozarządowych – pomocowych, między innymi dla pokrzywdzonych przestępstwem.

Potrzeba uruchomienia studiów podyplomowych wynika z odczuwalnych i widocznych zmian w obrazie przestępczości, a co za tym idzie potrzebą kształcenia wykwalifikowanych kadr w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego.

Korzyści

Absolwent zdobędzie wiedzę na temat:

 • etiologii przestępczości, determinantów i uwarunkowań tego zjawiska;
 • roli instytucji państwa w zapobieganiu negatywnym zjawiskom społecznym;
 • roli ofiary w przestępstwie;
 • sposobów, technicznych środków, metod ujawniania przestępstw i ich sprawców;
 • zwalczania i zapobiegania przestępczości.

Uczestnicy

Studia podyplomowe skierowane są w szczególności do

 • osób, które obecnie lub w przyszłości zamierzają specjalizować się w problematyce szeroko rozumianego bezpieczeństwa wewnętrznego;
 • obecnych i przyszłych funkcjonariuszy komórek operacyjnych i dochodzeniowo-śledczych;
 • pracowników firm ochrony osób i mienia, a także obecnych lub przyszłych detektywów oraz osób reprezentujących agencje i organizacje pozarządowe działające w obszarze pomocowym dla pokrzywdzonych przestępstwem.

Program studiów podyplomowych

218 godzin w czasie 11 zjazdów w ciągu 9 miesięcy nauki

Podstawy prawa karnego materialnego i procesowego
22 godz.
 • Ustawa karna i jej stosowanie (2 godz.)
 • Pojęcie przestępstwa i wykroczenia. Struktura i podział przestępstw (2 godz.)
 • Wyłączenie odpowiedzialności karnej. Kontratypy i okoliczności wyłączające winę (4 godz.)
 • Sankcje karne w ustawie (2 godz.)
 • Zasady procesu karnego. Uczestnicy (4 godz.)
 • Podstawy prawa dowodowego (4 godz.)
 • Przebieg postępowania przygotowawczego (4 godz.)
Współczesne zagrożenia przestępczością
22 godz.
 • Terroryzm (6 godz.)
 • Cyberprzestępczość (6 godz.)
 • Przestępczość zorganizowana (6 godz.)
 • Przestępczość gospodarcza (4 godz.)
Podstawy kryminologii
30 godz.
 • Terminy, pojęcia, definicje (4 godz.)
 • Interdyscyplinarność kryminologii (2 godz.)
 • Przestępczość, etiologia przestępczości (6 godz.)
 • Przestępstwo (4 godz.)
 • Sprawca przestępstwa, uwarunkowania zachowań dewiacyjnych (6 godz.)
 • Rola ofiary w przestępstwie (4 godz.)
 • Rola instytucji państwa w ujawnianiu i zapobieganiu przestępczości (4 godz.)
Wiktymologia
18 godz.
 • Terminy, pojęcia, typologia ofiar, syndrom sztokholmski, syndrom Abla (6 godz.)
 • Przestępstwo bez ofiar (4 godz.)
 • Stalking (4 godz.)
 • Suicydologia (4 godz.)
Organy bezpieczeństwa publicznego państwa
14 godz.
 • Wymiar sprawiedliwości (4 godz.)
 • Służby specjalne (2 godz.)
 • Służby ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego (4 godz.)
 • Służby ratownictwa i ochrony ludności (2 godz.)
 • Służby graniczne (2 godz.)
Kryminalistyka
30 godz.
 • Terminy, pojęcia, definicje, dziedziny, funkcje (4 godz.)
 • Taktyka kryminalistyczna (6 godz.)
 • Technika kryminalistyczna (12 godz.)
 • Metodyka kryminalistyczna (4 godz.)
 • Strategia kryminalistyczna (4 godz.)
Działania dochodzeniowo-śledcze
24 godz.
 • Oględziny (miejsca, przedmiotów, osób, zwłok) (6 godz.)
 • Formy prowadzenia postępowania przygotowawczego (dochodzenie, śledztwo) (4 godz.)
 • Przesłuchanie świadka (4 godz.)
 • Przesłuchanie podejrzanego (4 godz.)
 • Inne czynności procesowe (6 godz.)
Praca operacyjna
14 godz.
 • Terminy, pojęcia, definicje (2 godz.)
 • Formy proste i złożone (6 godz.)
 • Osobowe źródła informacji (4 godz.)
 • Dokumentowanie i przekształcanie materiałów operacyjnych w procesowe (2 godz.)
Psychologia kryminalistyczna
18 godz.
 • Profilowanie kryminalistyczne (4 godz.)
 • Psychomanipulacja (4 godz.)
 • Socjotechniki (2 godz.)
 • Negocjacje (4 godz.)
 • Mediacje (4 godz.)
Taktyka zwalczania przestępczości
18 godz.
 • Stan przestępczości w Polsce (4 godz.)
 • Polityka karna (4 godz.)
 • Polityka profilaktyczna (2 godz.)
 • Międzynarodowa współpraca służb (2 godz.)
 • Taktyka zwalczania przestępczości kryminalnej (6 godz.)
Projekt
8 godz.
 • Seminarium projektowe (8 godz.)
Forma zaliczenia
 • Testy semestralne i egzamin końcowy

 

Informacje organizacyjne

 1. Termin składania podań – czyli do kiedy czekamy na Państwa dokumenty i zapisy
  • Dokumenty można składać do końca września (rozpoczęcie w semestrze zimowym) lub do końca lutego (rozpoczęcie w semestrze letnim). Dokumenty możesz też złożyć po tych terminach, ale będzie się to wiązać z koniecznością uzupełnienia opłaty za studia
 2. Kiedy odbywają się zajęcia?
  • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele dwa razy w miesiącu w cyklu 2-tygodniowym
 3. Sposób zaliczenia studiów podyplomowych – czyli jakie są wymagania, aby zakończyć dany zakres
  • Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych programem studiów zaliczeń
 4. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Może też otrzymać certyfikat, jeżeli dany program studiów podyplomowych to przewiduje
 5. Studia prowadzone w języku polskim

Opłata za studia podyplomowe

Opłaty:

 • jednorazowe wpisowe (zobacz niżej)
 • jednorazowa: 3.400 zł
 • semestralna: 1.700 zł
 • miesięczna (5 rat w semestrze przez 2 semestry): 350 zł
 • 10% za kontynuację nauki na studiach podyplomowych: zniżka na studiach podyplomowych dla studentów GSW – przyznawana na cały tok studiów podyplomowych.
 • 10% (20%) za kontynuację nauki na studiach podyplomowych: zniżka na studiach podyplomowych dla absolwentów studiów i studiów podyplomowych GSW (20% zniżki na studiach podyplomowych prowadzonych w trybie zdalnym (on-line)) – przyznawana na cały tok studiów podyplomowych.
 • 50% za jednoczesne studiowanie na studiach i studiach podyplomowych prowadzonych w trybie zdalnym (on-line) oraz terminowe wpłaty wszystkich opłat czesnego: zniżka na studiach podyplomowych — przyznawana do końca toku studiów podyplomowych.

Czytaj więcej o Regulaminie udzielania zniżek dla studentów.

Terminy opłat

semestr zimowy
15 września
semestr letni
15 lutego
semestr zimowy
15 września, 15 października, 15 listopada, 15 grudnia, 15 stycznia
semestr letni
15 lutego, 15 marca, 15 kwietnia, 15 maja, 15 czerwca

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe

Jeżeli obecnie nie posiadasz wszystkich wymaganych dokumentów, możesz złożyć tylko wybrane, jednak pozostałe muszą być dostarczone przed rozpoczęciem studiów podyplomowych. Późniejsze dostarczenie części dokumentów należy indywidualnie uzgodnić z pracownikiem przyjmującym od Ciebie dokumenty.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów

 1. Dyplom ukończenia studiów
  • Należy dostarczyć kserokopię dyplomu ukończenia studiów (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich) – oryginał przedstawić do wglądu; kserokopię można wykonać nieodpłatnie w Biurze Rekrutacji GSW
 2. Zdjęcie w wersji elektronicznej
  • Zdjęcie musi być aktualne, kolorowe, o rozmiarach co najmniej 236x295 pikseli (czyli 2,0x2,5 cm w jakości 300 dpi), zalecamy format pliku: JPG
  • Zdjęcie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych; wymagania do zdjęć do dowodów osobistych: https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu (praktyczne wskazówki dot. zdjęć do dowodów osobistych)
 3. Dowód wpłaty wpisowego (kwota i nr rachunku bankowego niżej)
  • Kwota 70 zł od absolwentów GSW
  • Kwota 100 zł od pozostałych osób
  • Rachunek bankowy: Gdańska Szkoła Wyższa, 33 1440 1345 0000 0000 0219 6198
  • Tytuł płatności: nazwisko i imię osoby rekrutowanej oraz nazwa studiów podyplomowych (i filia jeżeli rekrutacja do filii)
  • W filiach (jednostkach zamiejscowych) wpłatę wpisowego należy uiścić wyłącznie przelewem lub wpłatą na konto w urzędzie pocztowym; w trakcie rekrutacji prosimy o złożenie dowodu wpłaty (np. samodzielnie wykonany wydruk potwierdzenia przelewu z pliku PDF)
  • W siedzibie GSW w Gdańsku wpłatę wpisowego przyjmujemy również gotówką
 4. Ankieta osobowa
  • Należy dostarczyć wypełnioną ankietę osobową kandydata na studia podyplomowe – do pobrania na dole strony (dostępną również w Biurze Rekrutacji lub w dziekanacie)
  • Ankietę należy wypełniać czytelnie, najlepiej WIELKIMI literami
  • Semestr zimowy rozpoczyna się w październiku, semestr letni – w lutym
  • Należy zapoznać się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych RODO, która stanowi integralną część ankiety osobowej kandydata na studia (w tym samym pliku PDF, dwie ostatnie strony) – samej klauzuli RODO nie trzeba dostarczać
 5. ​​Umowa o odpłatności za studia podyplomowe
  • Do pobrania pod poniższym przyciskiem lub tu: (wkrótce)
  • Dotyczy rekrutacji od roku akademickiego 2023/24

W celu weryfikacji danych zawartych w ankiecie, składając dokumenty należy przedstawić do wglądu aktualny dowód osobisty (w przypadku cudzoziemców – paszport). Nie pobieramy kserokopii tych dokumentów.

Rachunek bankowy GSW

Opłaty czesnego na rachunek bankowy:

Gdańska Szkoła Wyższa
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B
33 1440 1345 0000 0000 0219 6198

Uwagi

Co podawać w tytule płatności za studia?
 • Studenci: należy podawać numer albumu (po jego nadaniu).
 • Nowo przyjęte osoby na studia jeszcze bez nr albumu: należy podawać imię i nazwisko studenta, kierunek studiów.
 • Słuchacze studiów podyplomowych: należy podawać numer słuchacza, nazwę studiów podyplomowych oraz nazwisko słuchacza.
 • Uczestnicy szkoleń: należy podawać: nazwisko słuchacza oraz tytuł szkolenia.

Podanie powyższych informacji umożliwi szybkie i prawidłowe zaksięgowanie wpłaty.

Informator na studia. Materiały promocyjne

Poniżej do pobrania:

 • Informator na studia
 • Ulotka dotycząca zniżek
 • Przewodnik po studiach w GSW w języku angielskim //Study in GSW. Guide (English version)

Część dokumentów uczelnia publikuje w swoim Biuletynie Informacji Publicznej (np. uchwały Senatu GSW ws. rekrutacji, wysokości opłat czesnego niezmienne przez cały tok studiów).

  Logotypy GSW do pobrania

Wszystkie załączone tu dokumenty przystosowane są do wypełnienia elektronicznego (formularze PDF).

Dokumenty można podpisać elektronicznie i dostarczyć, np. mailem. Zobacz, jak: