Kryminologia i kryminalistyka (II stopnia)

Studia II stopnia (magisterskie), zaoczne lub online, trwające 2 lata (4 semestry), o profilu praktycznym, prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych w Gdańsku. Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę i praktyczne kompetencje, niezbędne w pracy związanej z profilaktyką i zwalczaniem przestępczości. Poznasz szczegółowe zagadnienia z zakresu metodyki pomiaru przestępczości czy taktyki oraz procedur prowadzenia śledztwa. Opanujesz umiejętności krytycznej analizy, interpretacji i wyjaśniania złożonych problemów związanych z przestępczością i patologiami społecznymi. Będziesz również potrafił/potrafiła stosować różnorodne metody i techniki badań kryminalistycznych, wykorzystywane w procesie wykrywania określonych przestępstw i ich sprawców. Przyswoisz sobie również umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Dzięki temu będziesz przygotowany/przygotowana do pracy w służbach mundurowych i innych instytucjach odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego
Polish

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia I stopnia (licencjackie), dzienne, zaoczne lub online, trwające 3 lata, o profilu praktycznym, prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych w Gdańsku. Dostępne są następujące specjalności/moduły: Zarządzanie kryzysowe oraz Bezpieczeństwo publiczne i cyberbezpieczeństwo. Wybierając ten kierunek, zyskasz specjalistyczną wiedzę z dziedziny nauk o bezpieczeństwie, a także nauczysz się analizować i prognozować zagrożenia oraz rozwiązywać problemy z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa. Zdobędziesz umiejętności w zakresie postępowania w przypadku sytuacji kryzysowych, klęsk żywiołowych czy bezpośredniego zagrożenia państwa. Staniesz się ekspertem/ekspertką w zakresie regulacji bezpieczeństwa wewnętrznego i państwowego, zarządzania kryzysowego i cyberprzestępczości. Twoja wiedza i kompetencje umożliwią Ci profesjonalne uczestnictwo w działaniach jednostek, organizacji i instytucji publicznych funkcjonujących w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa obywateli
Polish

Logistyka

Studia I stopnia (licencjackie), dzienne, zaoczne lub online, trwające 3 lata, o profilu praktycznym, prowadzone na Wydziale Nauk Inżynierskich i Zarządzania w Gdańsku. Dostępne są następujące specjalności/moduły: Logistyka handlu i spedycja oraz Logistyka i organizacja produkcji. Posiądziesz praktyczną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości. Zrozumiesz istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce, poznasz zasady sterowania przepływami informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych oraz obsługi klienta. Będziesz dysponować menedżerską wiedzą na temat urządzeń transportu wewnętrznego i manipulacji, infrastruktury transportowej i logistycznej, zintegrowanych systemów transportowo-logistycznych oraz środków transportu zewnętrznego. Wiedza w tym zakresie będzie wzbogacona o praktyczne umiejętności stosowania nowoczesnych technik i metod menedżerskich oraz korzystania z narzędzi informatycznych
Polish

Zarządzanie (II stopnia)

Studia II stopnia (magisterskie), zaoczne lub online, trwające 2 lata (4 semestry), o profilu praktycznym, prowadzone na Wydziale Nauk Inżynierskich i Zarządzania w Gdańsku. Dostępne są następujące specjalności/moduły: Zarządzanie usługami TSL, Zarządzanie organizacjami biznesowymi. Po ukończeniu tych studiów przyswoisz sobie wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Posiądziesz umiejętności: krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych. Będziesz w stanie wykorzystać w praktyce nabyte umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Będziesz doskonale przygotowany/przygotowana do pracy na stanowiskach: specjalistycznych w systemie zarządzania, menadżerów średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej
Polish

Zarządzanie (I stopnia)

Studia I stopnia (licencjackie), dzienne, zaoczne lub online, trwające 3 lata (6 semestrów), o profilu praktycznym, prowadzone na Wydziale Nauk Inżynierskich i Zarządzania w Gdańsku. Dostępne następujące moduły/specjalności: Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa oraz Zarządzanie usługami publicznymi. Cel studiów: Zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz pokrewnych dziedzin. Będzie to dotyczyć istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji, a także sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Opanujesz umiejętności krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania. Będziesz również potrafił/potrafiła ocenić wpływ otoczenia na te zjawiska oraz podejmować decyzje zarządcze, w tym również operacyjne. Przyswoisz sobie umiejętności organizowania pracy zespołowej, kierowania małymi zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Dzięki temu będziesz przygotowany/przygotowana do pracy na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania, menadżerów średniego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym (też w administracji publicznej). Będziesz również gotowy/gotowa do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zwłaszcza w sektorze MSP
Polish

Pages