IODO Studia podyplomowe

Studia podyplomowe 2-semestralne

Studia podyplomowe 2-semestralne

Inspektor ochrony danych osobowych został sklasyfikowany jako zawód w przepisach Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2014 r., który określono pod pozycją klasyfikacji zawodów i specjalności nr 242212.

Koncepcja programu studiów podyplomowych powstała w oparciu o zmiany przepisów prawa, które weszły w życie z dniem 24 maja 2016 r. oraz prognozowanych potrzeb rynku pracy. Oferta jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119/1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO, obowiązujące przedsiębiorców w pełnym zakresie od 25 maja 2018 r.)

Na podstawie artykułu 37 ust. 5 RODO, Inspektor Ochrony Danych jest wyznaczany m.in. na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań.

Cel studiów podyplomowych

Celem studiów podyplomowych jest kształcenie:

 • osób wykonujących funkcję Inspektora Ochrony Danych na podstawie obowiązującego od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia RODO;
 • osób, które obecnie lub w przyszłości zamierzają specjalizować się w zagadnieniach ochrony danych osobowych i prywatności, w tym inspektorów ochrony danych osobowych.

Potrzeba uruchomienia studiów podyplomowych wynika z odczuwalnych niedoborów wykwalifikowanych kadr w zakresie bezpieczeństwa informacji, w tym głównie danych osobowych.

Korzyści

Absolwent będzie przygotowany do pracy pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym w pionach bezpieczeństwa administracji publicznej, a także w przedsiębiorstwach i firmach prywatnych, które praktycznie wszystkie, po wejściu do stosowania Rozporządzenia RODO, będą musiały powołać Inspektora Ochrony Danych.

Uczestnicy

Studia podyplomowe skierowane są w szczególności do osób, które obecnie lub w przyszłości zamierzają specjalizować się w zagadnieniach ochrony danych osobowych i prywatności, w tym inspektorów ochrony danych osobowych, ABI chcących zostać IOD, administratorów danych osobowych, a także pracodawców, pracowników stosujących ustawę o ochronie danych osobowych, pozostałych osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych i prywatności. Są doskonałym przygotowaniem do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych.

Studia podyplomowe pod patronatem

Pomorskie Biuro Inspektorów Ochrony Danych

Partnerem studiów podyplomowych jest Pomorskie Biuro Inspektorów Ochrony Danych, które dokonało konsultacji programów kształcenia, zapewnia możliwość realizacji praktyki oraz przeprowadzi egzamin końcowy dający uprawnienia wykonywania zawodu Inspektora Ochrony Danych.

Program studiów podyplomowych

170 godzin w czasie 10 zjazdów w ciągu 9 miesięcy nauki

Prawne zagadnienia ochrony danych osobowych, ochrona danych osobowych w Unii Europejskie (metodyka opracowywania dokumentacji)
28 godz.
 • Podstawowe zagadnienia ochrony danych osobowych: system źródeł prawa krajowego i międzynarodowego, zakres stosowania przepisów o ochronie danych osobowych Podstawy prawne bezpieczeństwa informacji (10 godz.)
 • Pakiet reformujący ochronę danych osobowych w Unii Europejskiej (10 godz.)
 • Praktyczne aspekty europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (8 godz.)
Obowiązki z zakresu ochrony danych osobowych
22 godz.
 • Dobór osób funkcyjnych (IOD/ASI/MBI/Audytor) (4 godz.)
 • Inspektor Ochrony Danych IOD – podstawy prawne (10 godz.)
 • Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) – uprawnienia (8 godz.)
Zadania, uprawnienia i kwalifikacje Inspektora Ochrony Danych, w skrócie IOD
30 godz.
 • Zakres zadań, uprawnień i kwalifikacji Inspektora Ochrony Danych – IOD (ang. Data Protection Oficer, DPO) niezbędnych do realizacji zadań organizacyjno-technicznych w zakresie zabezpieczenia danych, oceny ryzyka utraty, zgłaszania naruszeń i reprezentowania Administratorów Danych (30 godz.)
Zarządzania bezpieczeństwem informacji
44 godz.
 • Funkcjonalne systemy bezpieczeństwa informacji – warianty, schematy organizacji (10 godz.)
 • Kancelaria współczesna (12 godz.)
 • Bezpieczeństwo fizyczne informacji Identyfikacja zagrożeń, ocena i zarządzaniem ryzykiem (12 godz.)
 • Inżynieria systemów ochrony i bezpieczeństwa informacji (10 godz.)
System zarządzania bezpieczeństwem informacji
38 godz.
 • Polityka informacyjna administratora (10 godz.)
 • Ocena zagrożeń, proces decyzyjny i problemy ryzyka (8 godz.)
 • Audyt bezpieczeństwa (10 godz.)
 • Dokumenty niezbędne do przetwarzania danych osobowych (10 godz.)

Projekt
8 godz.

 • Seminarium projektowe (8 godz.)
Forma zaliczenia
 • Testy semestralne i egzamin końcowy polegający na obronie projektu, dający uprawnienia do wykonywania zawodu Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 

Informacje organizacyjne
 1. Termin składania podań – czyli do kiedy czekamy na Państwa dokumenty i zapisy
  • Dokumenty można składać do końca września (rozpoczęcie w semestrze zimowym) lub do końca lutego (rozpoczęcie w semestrze letnim). Dokumenty możesz też złożyć po tych terminach, ale będzie się to wiązać z koniecznością uzupełnienia opłaty za studia
 2. Kiedy odbywają się zajęcia?
  • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele dwa razy w miesiącu w cyklu 2-tygodniowym
 3. Sposób zaliczenia studiów podyplomowych – czyli jakie są wymagania, aby zakończyć dany zakres
  • Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych programem studiów zaliczeń
 4. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Może też otrzymać certyfikat, jeżeli dany program studiów podyplomowych to przewiduje
 5. Studia prowadzone w języku polskim

Opłata za studia podyplomowe

Opłaty:

 • jednorazowe wpisowe (zobacz niżej)
 • jednorazowa: 3.400 zł
 • semestralna: 1.700 zł
 • miesięczna (5 rat w semestrze przez 2 semestry): 350 zł
 • 10% za kontynuację nauki na studiach podyplomowych: zniżka na studiach podyplomowych dla studentów GSW – przyznawana na cały tok studiów podyplomowych.
 • 10% za kontynuację nauki na studiach podyplomowych: zniżka na studiach podyplomowych dla absolwentów studiów i studiów podyplomowych GSW – przyznawana na cały tok studiów podyplomowych.
Regulamin zniżek
Terminy opłat na studiach podyplomowych

Słuchacz studiów podyplomowych deklaruje formę opłat czesnego w Ankiecie na studia podyplomowe.
Zmiana formy opłat w trakcie studiów podyplomowych jest możliwa, wymaga złożenia pisemnego wniosku

Terminy płatności czesnego w systemie wpłat semestralnych

 • semestr zimowy: do 15 września
 • semestr letni: do 15 lutego

Terminy płatności czesnego w systemie ratalnym – 5 rat w semestrze

 • semestr zimowy: 5 rat w terminie do 15: września, października, listopada, grudnia, stycznia
 • semestr zimowy: 5 rat w terminie do 15: lutego, marca, kwietnia, maja, czerwca

Uaktualniamy zakres dokumentów rekrutacyjnych
Od roku akademickiego 2024/25 słuchacze zawierać będą z uczelnią umowę o odpłatności za studia podyplomowe

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów

 1. Dyplom ukończenia studiów (kserokopia)
  • Należy dostarczyć kserokopię dyplomu ukończenia studiów (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich) – oryginał przedstawić do wglądu; kserokopię można wykonać nieodpłatnie w Biurze Rekrutacji GSW
 2. Zdjęcie w wersji elektronicznej
  • Zdjęcie aktualne, kolorowe, o rozmiarach co najmniej 236x295 pikseli (czyli 2,0x2,5 cm w jakości 300 dpi), zalecamy format pliku: JPG
  • Zdjęcie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych: https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu (praktyczne wskazówki dot. zdjęć do dowodów osobistych)
 3. Dowód wpłaty wpisowego 100 zł
  • Np. wydruk PDF z systemu bankowości elektronicznej
  • Rachunek bankowy jak do wpłat czesnego
  • Tytuł płatności: nazwisko i imię osoby rekrutowanej oraz nazwa studiów podyplomowych
 4. Ankieta osobowa
  • Do pobrania poniżej (dostępna również w Biurze Rekrutacji)
  • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych RODO stanowi załącznik do ankiety osobowej (samej klauzuli RODO nie trzeba dostarczać)
 5. ​​Umowa o odpłatności za studia podyplomowe – wkrótce
  • Do pobrania poniżej (wkrótce)

Jeżeli obecnie nie posiadasz wszystkich wymaganych dokumentów, możesz złożyć tylko wybrane, jednak pozostałe muszą być dostarczone przed rozpoczęciem studiów podyplomowych. Późniejsze dostarczenie części dokumentów należy indywidualnie uzgodnić z pracownikiem przyjmującym od Ciebie dokumenty

W celu weryfikacji danych zawartych w ankiecie, składając dokumenty należy przedstawić do wglądu aktualny dowód osobisty (w przypadku cudzoziemców – paszport). Nie pobieramy kserokopii tych dokumentów

Opłaty czesnego

Kliknij w interesujące Ciebie studia podyplomowe i tam zobacz wysokość czesnego za te studia

Terminy opłat na studiach podyplomowych

Słuchacz studiów podyplomowych deklaruje formę opłat czesnego w Ankiecie na studia podyplomowe.
Zmiana formy opłat w trakcie studiów podyplomowych jest możliwa, wymaga złożenia pisemnego wniosku

Terminy płatności czesnego w systemie wpłat semestralnych

 • semestr zimowy: do 15 września
 • semestr letni: do 15 lutego

Terminy płatności czesnego w systemie ratalnym – 5 rat w semestrze

 • semestr zimowy: 5 rat w terminie do 15: września, października, listopada, grudnia, stycznia
 • semestr zimowy: 5 rat w terminie do 15: lutego, marca, kwietnia, maja, czerwca
Rachunek bankowy

Rachunek bankowy do wpłat czesnego

Gdańska Szkoła Wyższa
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B
33 1440 1345 0000 0000 0219 6198

Płatności z zagranicy

Kod SWIFT: BPKOPLPW
Numer IBAN: PL 33 1440 1345 0000 0000 0219 6198

Co podawać w tytule płatności za studia?

 • Nowo przyjęci bez nr albumu: imię i nazwisko studenta, kierunek studiów
 • Studenci: numer albumu (po jego nadaniu)
 • Słuchacze studiów podyplomowych: numer i nazwisko słuchacza oraz nazwa studiów podyplomowych
 • Uczestnicy szkoleń: nazwisko słuchacza oraz tytuł szkolenia

Podanie powyższych informacji umożliwi szybkie i prawidłowe zaksięgowanie wpłaty

Wszystkie załączone tu dokumenty przystosowane są do wypełnienia elektronicznego (formularze PDF).

Jeżeli posiadasz Profil Zaufany, możesz podpisać dokumenty elektronicznie i dostarczyć, np. mailem.
Zobacz: https://gsw.gda.pl/pl/podpisywanie-elektroniczne