Wpis archiwalny

Warunki przyjęcia na studia pierwszego stopnia

Kandydaci na studia przyjmowani są bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja odbywa się dwa razy w roku: w październiku (na semestr zimowy) oraz w lutym (na semestr letni).
Jeżeli obecnie nie posiadasz wszystkich wymaganych dokumentów, możesz złożyć tylko wybrane, jednak pozostałe muszą być dostarczone przed inauguracją roku akademickiego. Późniejsze dostarczenie części dokumentów należy indywidualnie uzgodnić z pracownikiem przyjmującym od Ciebie dokumenty.

Dokumenty do pobrania w poniższych zakładkach (dokumenty: Ankieta na studia, Wniosek o e-learning i inne):

Dokumenty wymagane na studia

Warunkiem przyjęcia na studia pierwszego stopnia (licencjackie i inżynierskie) jest złożenie dokumentów:

 1. Świadectwo dojrzałości
  • Kserokopia świadectwa dojrzałości – oryginał przedstawić do wglądu (kserokopię można wykonać nieodpłatnie w Biurze Rekrutacji GSW)
 1. Zdjęcie w wersji elektronicznej
  • Zdjęcie aktualne, kolorowe, o rozmiarach co najmniej 236x295 pikseli (czyli 2,0x2,5 cm w jakości 300 dpi), zalecamy format pliku: JPG
  • Zdjęcie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych: https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu (praktyczne wskazówki dot. zdjęć do dowodów osobistych)
 2. Dowód wpłaty wpisowego 100 zł (kwota i nr rachunku bankowego niżej)
  • np. wydruk PDF z systemu bankowości elektronicznej
  • Rachunek bankowy: Gdańska Szkoła Wyższa, 33 1440 1345 0000 0000 0219 6198
  • Tytuł płatności: nazwisko i imię osoby rekrutowanej oraz kierunek studiów (i filia jeżeli rekrutacja do filii)
  • W filiach wpisowe tylko przelewem, w Gdańsku również gotówką
 3. Ankieta osobowa
  • Do pobrania niżej (dostępna również w Biurze Rekrutacji lub w dziekanacie)
  • W pliku ankiety (s. 5): Oświadczenie o zaznajomieniu się z opłatami za studia
  • Opłaty za studia (czesnego) są znane studentowi i niezmienne w trakcie trwania studiów
  • Wszystkie opłaty wymieniono w "Informacji o wysokości opłat za studia" – dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP): www.bip.gsw.gda.pl ("Menu przedmiotowe / Opłaty za studia I i II stopnia": www.bit.ly/3s2O5Z7)
Zobacz czesne   Informacje o czesnym w BIP-ie

Od roku akademickiego 2024/25 Studenci zawierają z Uczelnią umowę o odpłatności za studia
(wzór umowy dostępny wkrótce)

  Umowy o odpłatności za studia (wkrótce)

Zobacz zakładkę "Dodatkowe dokumenty – do wyboru" (na telefonach komórkowych zakładka widoczna niżej)

Dokumenty opcjonalne (w zakładce "Dodatkowe dokumenty – do wyboru"):

 1. Wniosek o wydanie legitymacji studenckiej (www.gsw.gda.pl/legitymacje)
 2. Wniosek o studiowanie na odległość (e-learning)
 3. Informacje dla osób z niepełnosprawnością

W celu weryfikacji danych zawartych w ankiecie, składając dokumenty należy przedstawić do wglądu aktualny dowód osobisty (w przypadku cudzoziemców – paszport). Nie pobieramy kserokopii tych dokumentów.

Naliczanie opłat czesnego po rozpoczęciu roku akademickiego

Jeżeli rozpoczynacie studia na innej uczelni – poinformujcie nas o tym, w przeciwnym razie będą naliczane opłaty czesnego!

Kandydaci na studia, którzy oprócz Gdańskiej Szkoły Wyższej złożyli dokumenty rekrutacyjne również w innych uczelniach, i w konsekwencji zdecydowali się rozpocząć studia na innej uczelni zamiast w GSW, zobowiązani są do poinformowania o tym Biura Rekrutacji GSW (rekrutacja@gsw.gda.pl) – przed rozpoczęciem studiów! Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie egzekwowaniem opłat czesnego zadeklarowanych w podpisanej Ankiecie osobowej kandydata na studia.

 

Jeżeli nie podejmujecie studiów w GSW, a złożyliście już komplet dokumentów rekrutacyjnych, poinformujcie nas o tym mailowo. Jeżeli rok akademicki już się rozpoczął (od października), złóżcie wówczas wniosek o skreślenie z listy studentów.

Tylko to spowoduje wstrzymanie naliczania opłat za studia (ponieważ uczelnia nie kontroluje, czy uczęszczacie na zajęcia, czy nie)

Dokumenty dodatkowe - do wyboru

Dokumenty dodatkowe – do wyboru, składane w przypadkach indywidualnych

 1. Legitymacja studencka
  • Jesteś zainteresowana/zainteresowany? Przeczytaj więcej pod poniższym przyciskiem
  • Musisz wpłacić 22 zł i złożyć wniosek wraz z dowodem wpłaty i zdjęciem (niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane!)
  • Wniosek możesz też złożyć w trakcie trwania studiów
Więcej o legitymacjach studenckich
 1. Kształcenie na odległość (e-learning)
  • Złóż wniosek, jeżeli chcesz studiować w trybie kształcenia na odległość (do pobrania niżej, dostępny również w Biurze Rekrutacji)
 2. Informacja o niepełnosprawności studenta
  • Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością możesz zaznaczyć to w załączniku do ankiety na studia (do pobrania niżej, dostępny również w Biurze Rekrutacji)
  • Informację tę możesz w każdej chwili wycofać – zwrócimy Ci załącznik lub zniszczymy go
  • W trakcie studiów przysługuje Tobie ubieganie się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa
  • Informacje o niepełnosprawnościach studentów musimy przekazywać do Głównego Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, ale robimy to anonimowo, w sposób zbiorczy
Wypełnij dokumenty elektronicznie

Wszystkie załączone tu dokumenty przysto­sowane są do wypełnienia elektronicznego (formularze PDF).
Jeżeli posiadasz Profil Zaufany, możesz oprócz tego podpisać dokumenty elektronicznie i dostarczyć, np. mailem.
Zobacz: https://gsw.gda.pl/pl/podpisywanie-elektroniczne

Dodatkowe informacje
 • Studia I stopnia trwają: 6 semestrów (licencjackie) lub 7 semestrów (inżynierskie), w tym studenckie praktyki zawodowe
 • Studia I stopnia kończą się uzyskaniem dyplomu ukończenia studiów wyższych z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera (w zależności od wybranego kierunku studiów)
 • Dyplom studiów I stopnia daje możliwość kontynuowania nauki w dowolnej uczelni na studiach II stopnia (magisterskich) lub na studiach podyplomowych
 • GSW prowadzi również studia drugiego stopnia na kierunkach:
 • Studiach stacjonarne (dzienne) – 5 dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku. Studiach niestacjonarne (zaocznych) – 2 dni w tygodniu: tylko w soboty i niedziele, średnio w cyklu dwutygodniowym
 • Uchwała Senatu GSW w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia dostępna jest w BIP: http://bip.gsw.gda.pl/p,29,rekrutacja-na-studia
  (podejmowana na podst. art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

Rachunek bankowy do wpłat czesnego

Gdańska Szkoła Wyższa
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B
33 1440 1345 0000 0000 0219 6198

Płatności z zagranicy

Kod SWIFT: BPKOPLPW
Numer IBAN: PL 33 1440 1345 0000 0000 0219 6198

Co podawać w tytule płatności za studia?

 • Nowo przyjęci bez nr albumu: imię i nazwisko studenta, kierunek studiów
 • Studenci: numer albumu (po jego nadaniu)
 • Słuchacze studiów podyplomowych: numer i nazwisko słuchacza oraz nazwa studiów podyplomowych
 • Uczestnicy szkoleń: nazwisko słuchacza oraz tytuł szkolenia

Podanie powyższych informacji umożliwi szybkie i prawidłowe zaksięgowanie wpłaty

Poniżej do pobrania:

 • Ulotki
 • Informator (wkrótce)

Część dokumentów publikujemy w naszym Biuletynie Informacji Publicznej (np. uchwały Senatu GSW ws. rekrutacji, zarządzenia Kanclerza ws. opłat czesnego).

Pod poniższym przyciskiem udostępniamy logo GSW (w różnych wersjach).

  Biuletyn Informacji Publicznej   Logo GSW
AttachmentSize
PDF icon Ulotka A4_2.pdf245.84 KB