Grafika dotycząca studiów podyplomowych

Studia podyplomowe 2-semestralne

Studia podyplomowe 2-semestralne. Czas trwania: 2 semestry, tj. 270 godzin. Studia podyplomowe prowadzone w języku polskim. Formuła: studia podyplomowe hybrydowe. Nabór ciągły

Kategoria: Studia podyplomowe

 • Studia podyplomowe 2-semestralne
 • Czas trwania: 2 semestry, tj. 270 godzin
 • Studia podyplomowe prowadzone w języku polskim
 • Formuła: studia podyplomowe hybrydowe
 • Nabór ciągły

Sposób funkcjonowania administracji coraz bardziej przypomina funkcjonowanie sprawnie działającego przedsiębiorstwa zarządzanego przez kompetentnego menadżera. Zarówno od instytucji, jak i od pracownika oczekuje się umiejętności w zarządzaniu, jakości w funkcjonowaniu oraz profesjonalnego podejścia do człowieka szukającego w administracji pomocy w rozwiązaniu jego problemu.

Gdańska Szkoła Wyższa rozszerzając profil kształcenia wprowadza do swojej oferty studia Master of Business Administration (MBA w administracji).

Studia MBA są odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość, służą podniesieniu kompetencji pracowników służby cywilnej, pomagają w rozwoju osobistym urzędników. MBA jest profesjonalnym tytułem uzyskiwanym przez absolwentów uczelni kształcących kadrę zarządzającą w sektorze publicznym (public policy schools), jest tytułem uznawanym w krajach anglosaskich. Tytuł MBA powinien stać się symbolem legitymującym osoby wszechstronnie wyedukowane w zakresie zarządzania jednostkami administracji różnych szczebli.

Studia MBA mają charakter interdyscyplinarny. Program zajęć uwzględnia nowoczesne techniki zarządzania, ukierunkowany jest na organizowanie profesjonalnej obsługi w instytucjach administracji publicznej i samorządowej, zwłaszcza w zmieniającej się rzeczywistości, wymagającej od nas wszystkich podejmowania ważnych decyzji.

Podstawę programową stanowią przedmioty związane z zarządzaniem i naukami społecznymi. Kierując się dobrem słuchaczy, zapewniamy wszechstronne wykształcenie obejmujące również przedmioty prawnicze, ekonomiczne czy socjologiczne. Naszym słuchaczom proponujemy uniwersalny program uwzględniający aktualne potrzeby jednostek administracyjnych – zarządzanie kryzysowe, socjologię bezpieczeństwa itp.

Cel studiów podyplomowych

Celem studiów MBA jest wszechstronne kształcenie Słuchaczy w zakresie zarządzania jednostkami administracji. Oferta programowa studiów zapewnia możliwość zdobycia przez Słuchaczy wiedzy na temat funkcjonowania sektora publicznego, w aspektach prawno-administracyjnych oraz ekonomiczno-finansowych, a także podnoszenia kwalifikacji menedżerskich.

Studia MBA stawiają na rozwój osobisty menadżera administracji publicznej i samorządowej. Nastawiony jest na zdobycie unikatowej wiedzy w zakresie prawa, administracji, zarządzania. Program podzielony jest na bloki tematyczne, które służyć mają bardziej efektywnemu kształceniu.

Adresaci studiów podyplomowych

Studia są przeznaczone głównie dla kadry zarządzającej – liderów i menedżerów oraz pracowników jednostek administracji publicznej (rządowej i samorządowej), pracowników innych jednostek sektora finansów publicznych lub współpracujących, a także osób pretendujących do stanowisk kierowniczych w jednostkach administracyjnych. Studia mogą być przydatne pracownikom stowarzyszeń i fundacji współpracujących z administracją przy wykonywaniu wspólnych zadań.

Absolwenci Programu MBA uzyskają:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Master of Business Administration Gdańskiej Szkoły Wyższej,
 • okolicznościowy dyplom ukończenia studiów podyplomowych Master of Business Administration.

Ukończenie studiów MBA uprawnia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Zajęcia prowadzone w doskonałej atmosferze, w formie: wykładów, praktycznych przykładów, studiów przypadku. Prowadzący to wykładowcy GSW, zaproszeni goście, praktycy – partnerzy projektu. Studia prowadzone są we współpracy z wybranymi podmiotami administracji publicznej i samorządowej.

Proponowane bloki zagadnień

 • I blok: administracyjno-prawny i ekonomiczny (110 godz.)
 • II blok: zarządzanie (70 godz.)
 • III blok: metody analizy i planowania rozwoju w sektorze administracji publicznej i samorządowej (40 godz.)
 • IV blok: komunikacja i konflikty społeczne (50 godz.)

Opłata za studia podyplomowe

Opłaty:

 • jednorazowe wpisowe (zobacz niżej)
 • jednorazowa: 14.600 zł
 • semestralna: 7.500 zł
 • miesięczna (5 rat w semestrze): 5 x 1.700 zł
 • 12% dla studentów i absolwentów GSW
 • Osoby prawne – w przypadku jednorazowego zgłoszenia więcej niż 3 studentów, rabat ustalany indywidualnie
Regulamin zniżek
Terminy opłat na studiach podyplomowych

Słuchacz studiów podyplomowych deklaruje formę opłat czesnego w Ankiecie na studia podyplomowe.
Zmiana formy opłat w trakcie studiów podyplomowych jest możliwa, wymaga złożenia pisemnego wniosku

Terminy płatności czesnego w systemie wpłat semestralnych

 • semestr zimowy: do 15 września
 • semestr letni: do 15 lutego

Terminy płatności czesnego w systemie ratalnym – 5 rat w semestrze

 • semestr zimowy: 5 rat w terminie do 15: września, października, listopada, grudnia, stycznia
 • semestr zimowy: 5 rat w terminie do 15: lutego, marca, kwietnia, maja, czerwca

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów

 1. Dyplom ukończenia studiów (kserokopia)
  • Należy dostarczyć kserokopię dyplomu ukończenia studiów (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich) – oryginał przedstawić do wglądu; kserokopię można wykonać nieodpłatnie w Biurze Rekrutacji GSW
 2. Zdjęcie w wersji elektronicznej
  • Zdjęcie aktualne, kolorowe, o rozmiarach co najmniej 236x295 pikseli (czyli 2,0x2,5 cm w jakości 300 dpi), zalecamy format pliku: JPG
  • Zdjęcie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych: https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu (praktyczne wskazówki dot. zdjęć do dowodów osobistych)
 3. Dowód wpłaty wpisowego
  • np. wydruk PDF z systemu bankowości elektronicznej
  • Kwota 70 zł od absolwentów GSW oraz 100 zł od pozostałych osób
  • Rachunek bankowy: Gdańska Szkoła Wyższa, 33 1440 1345 0000 0000 0219 6198
  • Tytuł płatności: nazwisko i imię osoby rekrutowanej oraz nazwa studiów podyplomowych
 4. Ankieta osobowa
  • Do pobrania niżej (dostępna również w Biurze Rekrutacji lub w dziekanacie)
  • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych RODO stanowi załącznik do ankiety osobowej (samej klauzuli RODO nie trzeba dostarczać)
 5. ​​Umowa o odpłatności za studia podyplomowe
  • Do pobrania pod poniższym przyciskiem lub tu: (wkrótce)

Jeżeli obecnie nie posiadasz wszystkich wymaganych dokumentów, możesz złożyć tylko wybrane, jednak pozostałe muszą być dostarczone przed rozpoczęciem studiów podyplomowych. Późniejsze dostarczenie części dokumentów należy indywidualnie uzgodnić z pracownikiem przyjmującym od Ciebie dokumenty.

W celu weryfikacji danych zawartych w ankiecie, składając dokumenty należy przedstawić do wglądu aktualny dowód osobisty (w przypadku cudzoziemców – paszport). Nie pobieramy kserokopii tych dokumentów.

Terminy wpłat czesnego
Zobacz terminy wpłat czesnego
Rachunek bankowy
Zobacz rachunek bankowy

Wszystkie załączone tu dokumenty przystosowane są do wypełnienia elektronicznego (formularze PDF).

Jeżeli posiadasz Profil Zaufany, możesz podpisać dokumenty elektronicznie i dostarczyć, np. mailem.
Zobacz: https://gsw.gda.pl/pl/podpisywanie-elektroniczne