0 review(s) | Add your review
Wybrane zagadnienia z materialnego prawa administracyjnego, praca zbiorowa, Joanna Sylwia Kierzkowska (red.). Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2015. ISBN 978-83-89762-68-9. Stron 144, format 17x24 cm (B5), cena: 15,00 zł
15,00 zł
Dyscyplina: Prawo
Nr katalogowy: 068
   
Tytuł Wybrane zagadnienia z materialnego prawa administracyjnego
  praca zbiorowa
Redaktor naukowy Joanna Sylwia Kierzkowska
Autorzy (8) Joanna Sylwia Kierzkowska, Adam Erechemla, Tomasz Suski, Ewa Badowska-Domagała, Karolina Bartniak, Ireneusz Kierzkowski, Magdalena Łysek, Dominik Niewirowski
Recenzent prof. zw. dr hab. Marek Górski
Rok wydania 2015
Dodruk 2018
Strony 144
Format (cm) 17x24 (B5)
ISBN 978-83-89762-68-9
Cena (zł) 15,00

Opracowanie kierowane do studentów prawa administracji oraz uczniów i słuchaczy technikum administracji.
Zawiera pytania i testy kontrolne. Obejmuje stan prawny na maj 2015 r.

Spis treści

Rozdział I. Prawny status jednostki

 • 1.1. Akt urodzenia
  • 1.1.1. Podstawa prawna wynikająca z prawa międzynarodowego
  • 1.1.2. Prawo unijne
  • 1.1.3. Regulacja prawna w Polsce
  • 1.1.4. Podstawowe definicje dotyczące aktu urodzenia
  • 1.1.5. Strona podmiotowa i przedmiotowa
  • literatura, pytania kontrolne
 • 1.2. Akt małżeństwa
  • 1.2.1. Akt małżeństwa w prawie międzynarodowym
  • 1.2.2. Prawo UE a akt małżeństwa
  • 1.2.3. Przepisy polskie
  • 1.2.4. Podstawowe definicje dotyczące aktu małżeństwa
  • 1.2.5. Strona podmiotowa i przedmiotowa problemu aktów małżeństwa
  • literatura, pytania kontrolne
 • 1.3. Akt zgonu
  • 1.3.1. Unormowania wynikające z prawa międzynarodowego
  • 1.3.2. Regulacja prawna w Polsce
  • 1.3.3. Podstawowe definicje w zakresie aktu zgonu
  • 1.3.4. Strona podmiotowa i przedmiotowa
  • literatura, pytania kontrolne
 • 1.4. Ewidencja ludności
  • 1.4.1. Regulacja prawna w Polsce
  • 1.4.2. Podstawowe definicje dotyczące ewidencji ludności
  • 1.4.3. Strona podmiotowa i przedmiotowa
  • literatura, pytania kontrolne
 • 1.5. Dowody osobiste
  • 1.5.1. Podstawa prawna wynikająca z prawa międzynarodowego
  • 1.5.2. Prawo unijne
  • 1.5.3. Prawo polskie w zakresie wydawania dowodów osobistych
  • 1.5.4. Definicja dowodu osobistego
  • 1.5.5. Zakres podmiotowy i przedmiotowy wydawania dokumentu tożsamości
  • literatura, pytania kontrolne
 • 1.6. Paszporty
  • 1.6.1. Prawo międzynarodowe
  • 1.6.2. Normy unijne
  • 1.6.3. Prawo polskie a wydawanie paszportów
  • 1.6.4. Podstawowe definicje dotyczące dokumentów paszportowych
  • 1.6.5. Strona podmiotowa i przedmiotowa
  • literatura, pytania kontrolne
 • 1.7. Cudzoziemcy
  • 1.7.1. Konwencje i protokoły
  • 1.7.2. System prawa europejskiego
  • 1.7.3. Cudzoziemcy w Polsce – regulacja prawna, podstawowe definicje i organy administracyjne
  • literatura, pytania kontrolne

Rozdział II. Rzeczy publiczne

 • 2.1. Oświata
  • 2.1.1. Podstawa prawna wynikająca z prawa międzynarodowego
  • 2.1.2. Prawo unijne w zakresie oświaty
  • 2.1.3. Polskie prawo oświatowe
  • 2.1.4. Podstawowe definicje dotyczące oświaty
  • 2.1.5. Strona podmiotowa i przedmiotowa
  • literatura, pytania kontrolne
 • 2.2. Szkolnictwo wyższe
  • 2.2.1. Najstarsze szkoły i współczesny wzrost liczby studentów na świecie
  • 2.2.2. Unia na rzecz szkolnictwa wyższego
  • 2.2.3. Polskie prawo o szkolnictwie wyższym
  • 2.2.4. Wybrane pojęcia w zakresie szkolnictwa wyższego
  • 2.2.5. Przedmiot i podmioty unormowań polskich
  • literatura, pytania kontrolne
 • 2.3. Drogi publiczne
  • 2.3.1. Drogi w aspekcie międzynarodowym
  • 2.3.2. Dyrektywy unijne
  • 2.3.3. Drogi w Polsce
  • 2.3.4. Najważniejsze definicje i podział dróg
  • 2.3.5. Wybrane rozważania w zakresie podmiotu i przedmiotu polskich uregulowań
  • literatura, pytania kontrolne
 • 2.4. Kultura
  • 2.4.1. Podstawa prawna wynikająca z prawa międzynarodowego
  • 2.4.2. Kultura w Unii Europejskiej
  • 2.4.3. Prawo polskie w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej
  • 2.4.4. Podstawowe definicje dotyczące problemu kultury w zakresie prawa wewnętrznego
  • 2.4.5. Strona podmiotowa i przedmiotowa wynikająca z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
  • literatura, pytania kontrolne
 • 2.5. Kultura – biblioteki i Biblioteka Narodowa
  • 2.5.1. Biblioteki na świecie
  • 2.5.2. Biblioteki unijne
  • 2.5.3. Prawo polskie w zakresie tworzenia bibliotek
  • 2.5.4. Definicja biblioteki, materiału bibliotecznego oraz narodowego zasobu bibliotecznego
  • 2.5.5. Strona przedmiotowa, podmiotowa i rodzaje bibliotek w Polsce
  • 2.5.6. Biblioteka Narodowa
  • literatura, pytania kontrolne
 • 2.6. Kultura – muzea
  • 2.6.1. Muzea na świecie
  • 2.6.2. Prawo europejskie i przykładowe muzea
  • 2.6.3. Regulacja prawna w Polsce
  • 2.6.4. Muzeum i muzealia – definicje ustawowe
  • 2.6.5. Strona przedmiotowa unormowania, podmioty tworzące muzea i rodzaje muzeów
  • literatura, pytania kontrolne
 • 2.7. Ochrona zabytków
  • 2.7.1. Światowa ochrona zabytków
  • 2.7.2. Ochrona zabytków na gruncie europejskim
  • 2.7.3. Polska ochrona zabytków
  • 2.7.4. Pojęcia prawne w zakresie ochrony zabytków
  • 2.7.5. Przedmiot, cele i podmioty ochrony zabytków w Polsce
  • literatura, pytania kontrolne
 • 2.8. Zdrowie publiczne
  • 2.8.1. Zdrowie publiczne na świecie
  • 2.8.2. Zdrowie publiczne na gruncie prawa europejskiego
  • 2.8.3. Zdrowie publiczne w ustawodawstwie krajowym
  • 2.8.4. Istota i funkcje ustawowe zdrowia publicznego
  • 2.8.5. Aspekt przedmiotowy oraz podmioty odpowiedzialne za realizację zadań w zakresie zdrowia publicznego
  • literatura, pytania kontrolne

Rozdział III. Wybrane problemy środowiskowe

 • 3.1. Ochrona środowiska
  • 3.1.1. Świat na rzecz środowiska
  • 3.1.2. Środowiskowe prawo europejskie
  • 3.1.3. Prawo polskie w zakresie ochrony środowiska
  • 3.1.4. Podstawowe definicje
  • 3.1.5. Strona przedmiotowa i podmiotowa zagadnień środowiskowych
  • literatura, pytania kontrolne
 • 3.2. Ochrona przyrody
  • 3.2.1. Prawnomiędzynarodowe uwarunkowania przyrodnicze
  • 3.2.2. Prawo unijne chroniące przyrodę
  • 3.2.3. Prawo polskie z zakresie ochrony przyrody
  • 3.2.4. Podstawowe pojęcia przyrodnicze
  • 3.2.5. Strona przedmiotowa i podmiotowa dotycząca kwestii przyrodniczych
  • literatura, pytania kontrolne
 • 3.3. Gospodarka odpadami
  • 3.3.1. Pierwsze globalne unormowania oddziałujące na problem gospodarki odpadami
  • 3.3.2. Cele Unii Europejskiej w zakresie gospodarowania odpadami
  • 3.3.3. System unormowań krajowych w zakresie odpadowym
  • 3.3.4. Podstawowe pojęcia z ustawy o odpadach
  • 3.3.5. Przedmiot i podmioty gospodarki odpadami
  • literatura, pytania kontrolne

Rozdział IV. Bezrobocie

 • 4.1. Bezrobocie jako światowe zjawisko społeczno-ekonomiczne
 • 4.2. Unijne przepisy przeciwdziałające bezrobociu
 • 4.3. Zwalczanie bezrobocia – gwarancją konstytucyjną
 • 4.4. Organy zatrudnienia i instytucje rynku pracy
 • literatura, pytania kontrolne

Rozdział V. Geodezja

 • 5.1. Światowa nauka o podziale Ziemi
 • 5.2. Przepisy europejskie
 • 5.3. Polskie unormowanie geodezyjno-kartograficzne
 • 5.4. Ustawowy przedmiot i podmiot regulacji oraz jego definiowanie
 • literatura, pytania kontrolne

Rozdział VI. Budownictwo

 • 6.1. Prawo międzynarodowe w zakresie budownictwa
 • 6.2. Unia a sprawy budownictwa energooszczędnego
 • 6.3. Pojęcia i instrumenty prawa budowlanego na gruncie polskiego prawa
 • 6.4. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
 • 6.5. Pozwolenie na budowę
  • 6.5.1. Strona przedmiotowa
  • 6.5.2. Strona podmiotowa wynikająca z ustawy
 • 6.6. Charakterystyka energetyczna budynku
 • literatura, pytania kontrolne

Rozdział VII. Stowarzyszenia na przykładzie ochotniczych straży pożarnych

 • 7.1. Wolność stowarzyszania się na świecie
 • 7.2. Prawo stowarzyszania się w UE
 • 7.3. Prawne podstawy tworzenia polskich stowarzyszeń – ochotnicze straże pożarne
 • 7.4. Podstawowe pojęcia w zakresie tworzenia stowarzyszeń i ochotniczych straży pożarnych
 • 7.5. Przedmiot i podmioty stowarzyszeń na przykładzie strażaków ochotników
 • literatura, pytania kontrolne

Nota o autorach

Nota biograficzna redaktora naukowego i współautora

Fotografia: Kierzkowska Joanna Sylwia

Nota biograficzna

Joanna Sylwia Kierzkowska. Doktor nauk prawnych. Ukończyła dzienne studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (2009, rozprawa doktorska pt. Plany, programy i strategie jako prawny instrument osiągania celów ochrony środowiska). Pracuje jako adiunkt w Gdańskiej Szkole Wyższej i starszy wykładowca w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Jako autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji obrała do badań naukowych główne nurty badawcze w zakresie:

 1. prawa gospodarowania odpadami,
 2. prawa ochrony środowiska,
 3. prawa administracyjnego.

Publikacja Czynniki sfery zewnętrznej wpływające na kształt prawa w zakresie gospodarowania odpadami (Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2018) jest potwierdzeniem pierwszego z nich, który w stosunku do pozostałych dwóch jest najbardziej szczegółowy. Nurt badawczy w zakresie prawa gospodarowania odpadami stał się pasją autorki.

Najważniejszy dorobek naukowy - artykuły

W zakresie prawa gospodarowania odpadami opublikowała samodzielnie lub we współautorstwie między innymi następujące artykuły:

 1. Prawne zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym i zadania gmin w tym zakresie (2011)
 2. Reglamentacja składowania odpadów w górotworach (2011)
 3. Wpływ "Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych" i jego aktualizacji na efektywne zarządzanie gospodarowaniem odpadami w postaci osadów ściekowych (2011)
 4. Wpływ zmian systemowych w gospodarowaniu odpadami komunalnymi na minimalizację negatywnych skutków ich środowiskowego oddziaływania (2012)
 5. Powstawanie odpadów w działalności pożarniczej oraz metody gospodarowania nimi w świetle aktualnych przepisów prawnych (2014)
 6. Dyskrecjonalność organów gminy w zakresie ustalania wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na przykładzie gmin powiatu tucholskiego (2015)
 7. Ocena skuteczności instrumentów prawnych w zakresie gospodarowania odpadami stosowanych przez funkcjonariuszy straży gminnych (miejskich) na przykładzie działalności Straży Gminnej w Kęsowie oraz Straży Miejskiej w Bydgoszczy (2015)
 8. Nowe przepisy prawne w zakresie odpadów opakowaniowych (2016)
 9. Prawne wyzwania w zakresie polskiego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (2017)
 10. System prawa gospodarki odpadami a problem odpadów komunalnych wyrzucanych do lasu (2017)
 11. Aktualne problemy prawne i praktyczne jako wyzwania dla administracji samorządowej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (2018)

Nakładem Wydawnictwa GSW ukazało się

 1. Wybrane zagadnienia z materialnego prawa administracyjnego, Joanna S. Kierzkowska (red.), Gdańsk 2015, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-68-9
 2. Wybrane aspekty ekologii, ekologistyki, bezpieczeństwa i zarządzania środowiskowego oraz prawa w ochronie środowiska, Joanna S. Kierzkowska, Marian K. Wołowski (red.), Gdańsk 2016, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-84-9
 3. Oblicza administracji, Mirosław Borkowski, Lydia P. Goverdovskaya, Joanna S. Kierzkowska (red.), Gdańsk 2017, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-90-0
 4. Joanna S. Kierzkowska, Czynniki sfery zewnętrznej wpływające na kształt prawa w zakresie gospodarowania odpadami, Gdańsk 2018, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-98-6

Sprzedaż na miejscu lub wysyłkowo na podstawie zamówienia przesyłanego e-mailem:

  Sprzedaż publikacji