W trakcie aktualizacji do 08.07.2020.

Wyciąg z Regulaminu udzielania zniżek dla studentów

 1. Regulamin ustala zasady udzielania zniżek w opłatach za studia (czesnego) w Gdańskiej Szkole Wyższej:
  • studentom na studiach pierwszego i drugiego stopnia;
  • słuchaczom na studiach podyplomowych;
  • prowadzonych w siedzibie uczelni i jej filiach.
 2. Każda zniżka przyznawana jest na wniosek studenta. Wnioski składa się w terminie do 31 października w semestrze zimowym oraz do 31 marca w semestrze letnim.
 3. Zniżki nie łączą się ze sobą. Student ma możliwość wyboru najkorzystniejszej dla siebie zniżki.
 4. Student może korzystać z następujących zniżek, wyrażonych w procentach wysokości opłaty za jeden semestr studiów (czesnego):
Zniżka rodzinna: 10%
 • 10% dla studentów studiujących z najbliższą rodziną, jeżeli prowadzone jest jedno gospodarstwo domowe — możliwość korzystania ze zniżki przez cały tok studiów
 • zniżka przyznawana na wniosek składany co semestr
Zniżka rodzinna: 10%
 • 10% dla studentów studiujących z najbliższą rodziną, jeżeli prowadzone jest więcej niż jedno gospodarstwo domowe — przyznawana na jeden semestr, oddzielnie dla każdego członka rodziny
Za przyprowadzenie osoby: 10%
 • 10% dla studentów lub kandydatów na studia, jeżeli przyprowadzą nową, nigdy niestudiującą w GSW osobę, która zapisze się na studia w GSW i wpłaci pierwszą ratę czesnego — przyznawana na jeden semestr, pod warunkiem dostarczenia wypełnionej ulotki (Zniżki dla studentów) do Biura Rekrutacji GSW tylko i wyłącznie wraz z dokumentami rekrutacyjnymi osoby przyprowadzanej
 • zniżka przyznawana jest osobom przyprowadzającym, czyli
 • studentom oraz
 • tym kandydatom na studia (przyprowadzającym innych kandydatów), którzy złożą dokumenty i wpłacą pierwszą ratę czesnego
 • zniżka kumuluje się w zależności od liczby przyprowadzonych osób: 10% za każdą osobę, np. 2 nowe osoby = 20% zniżki, 10 nowych osób = semestr gratis
 • przyprowadzane osoby mogą rozpoczynać dowolne studia w siedzibie GSW lub w jej filiach
Za studiowanie na więcej niż jednym kierunku: 50%
 • 50% dla studentów studiujących jednocześnie na co najmniej dwóch kierunkach studiów — przyznawana na cały tok studiów na kierunku o niższym czesnym
Za studiowanie w więcej niż jednej specjalności/module: 70%
 • 70% dla studentów studiujących jednocześnie w co najmniej dwóch specjalnościach/modułach studiów — przyznawana na cały tok studiów w każdej kolejnej specjalności/module
Za kontynuację nauki na studiach podyplomowych: 10%
 • 10% zniżki na studiach podyplomowych dla studentów i absolwentów GSW — przyznawana na cały tok studiów podyplomowych
Za świadectwo dojrzałości: 10%
 • 10% dla posiadaczy świadectwa ukończenia szkoły ponadpodstawowej z wyróżnieniem (uzyskanego w roku zdania egzaminu maturalnego), wydanego nie wcześniej niż 5 lat przed rekrutacją na studia — przyznawana na pierwszy i drugi semestr

Ilekroć jest tu mowa o:

 • studencie (absolwencie), należy przez to rozumieć również słuchacza (absolwenta) studiów podyplomowych;
 • absolwencie GSW, należy przez to rozumieć również absolwenta posiadającego dyplom wydany przez Uczelnię pod poprzednią nazwą: Gdańska Wyższa Szkoła Administracji oraz absolwenta Mazurskiej Szkoły Wyższej w Ełku z siedzibą w Ełku;
 • studiach (bez dokładnego określenia), należy przez to rozumieć studia pierwszego lub drugiego stopnia.

Regulamin udzielania zniżek dla studentów będzie dostępny do pobrania w pliku PDF do 08.07.2020.