Zarządzanie (II stopnia)

Studia II stopnia (magisterskie), zaoczne lub online, trwające 2 lata (4 semestry), o profilu praktycznym, prowadzone na Wydziale Nauk Inżynierskich i Zarządzania w Gdańsku. Dostępne są następujące specjalności/moduły: Zarządzanie usługami TSL, Zarządzanie organizacjami biznesowymi. Po ukończeniu tych studiów przyswoisz sobie wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Posiądziesz umiejętności: krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych. Będziesz w stanie wykorzystać w praktyce nabyte umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Będziesz doskonale przygotowany/przygotowana do pracy na stanowiskach: specjalistycznych w systemie zarządzania, menadżerów średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej
Polish

Zarządzanie (I stopnia)

Studia I stopnia (licencjackie), dzienne, zaoczne lub online, trwające 3 lata (6 semestrów), o profilu praktycznym, prowadzone na Wydziale Nauk Inżynierskich i Zarządzania w Gdańsku. Dostępne następujące moduły/specjalności: Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa oraz Zarządzanie usługami publicznymi. Cel studiów: Zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz pokrewnych dziedzin. Będzie to dotyczyć istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji, a także sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Opanujesz umiejętności krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania. Będziesz również potrafił/potrafiła ocenić wpływ otoczenia na te zjawiska oraz podejmować decyzje zarządcze, w tym również operacyjne. Przyswoisz sobie umiejętności organizowania pracy zespołowej, kierowania małymi zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Dzięki temu będziesz przygotowany/przygotowana do pracy na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania, menadżerów średniego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym (też w administracji publicznej). Będziesz również gotowy/gotowa do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zwłaszcza w sektorze MSP
Polish

Zarządzanie i inżynieria produkcji (II stopnia)

Studia II stopnia (magisterskie), zaoczne lub online, trwające 3 semestry (dla absolwentów studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji) lub 4 semestry (dla pozostałych absolwentów) prowadzone na Wydziale Nauk Inżynierskich i Zarządzania w Gdańsku. Dostępne następujące moduły/specjalności: Zarządzanie logistyką, Odnawialne źródła energii, Inżynieria zarządzania, Zarządzanie jakością, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Absolwent posiada szerokie umiejętności z obszaru zarządzania realizowanego w podmiotach gospodarczych oraz inżynierii produkcji w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Zgodnie z zadaną specyfikacją absolwent potrafi przygotować oraz zrealizować projekt usprawnienia organizacji i zarządzania w obszarach produkcji, analizować koszty pracy, zarządzać zasobami ludzkimi, w tym karierą zawodową pracowników, stosować coaching, mentoring, ocenę pracowników oraz dokonać analizy procesu typowego dla zarządzania i inżynierii produkcji, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Polish

Zarządzanie i inżynieria produkcji (I stopnia)

Studia I stopnia (inżynierskie), dzienne, zaoczne lub online, trwające 3,5 roku (7 semestrów), o profilu praktycznym, prowadzone na Wydziale Nauk Inżynierskich i Zarządzania w Gdańsku oraz w filii w Tczewie. Dostępne są następujące specjalności/moduły: Informatyka w zarządzaniu, Inżynieria budownictwa, Inżynieria ochrony środowiska, Mechatronika, Inżynieria produkcji, Logistyka i zarządzanie transportem. Absolwent posiada szerokie umiejętności z obszaru zarządzania realizowanego w podmiotach gospodarczych oraz inżynierii produkcji w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Potrafi dokonać analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania organizacyjne, zarządcze oraz techniczne, w tym metody i koncepcje zarządzania, typy oraz formy organizacji produkcji, maszyny, urządzenia, obiekty, systemy, procesy i usługi. Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację zadań z zakresu organizacji, zarządzania i inżynierii, typowych dla zarządzania i inżynierii produkcji
Polish