Opis kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, pierwszego stopnia (inżynierskie)

Studia I stopnia (inżynierskie), dzienne lub zaoczne, 7 semestrów, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Inżynierskich) oraz w filiach GSW w Słupsku i Tczewie

Kategoria: Gdańsk, Tczew, Słupsk

Tagi: I stopnia, Pierwszego stopnia, Studia w Gdańsku, Studia w Tczewie, Studia inżynierskie

Kierunek 'zarządzanie i inżynieria produkcji' oceniony pozytywnie

Polska Komisja Akredytacyjna w dniach 26-27 lutego 2021 r. przeprowadziła wizytację kierunku "zarządzanie i inżynieria produkcji" na Wydziale Nauk Inżynierskich. W dniu 16.07.2021 r. otrzymaliśmy wyniki wizytacji. Z satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, że otrzymaliśmy ocenę pozytywną!

Czytaj cały tekst

Studia I stopnia (inżynierskie), dzienne lub zaoczne, 7 semestrów, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Inżynierskich) oraz w filiach GSW w Słupsku i Tczewie. Wybierz siedzibę wydziału, w którym się zapiszesz:

GDAŃSK SŁUPSK TCZEW

Moduły w ramach kierunku

Poniższe moduły w ramach kierunku studenci wybierają (obowiązuje minimalna liczba osób) w trakcie trwania studiów. Kandydat na studia zapisuje się na kierunek studiów.

NOWOŚĆ!

Informatyka w zarządzaniu

NAUCZYSZ SIĘ:

 • podstaw programowania
 • tworzenia baz danych
 • zastosowania nowoczesnych technologii internetowych do tworzenia aplikacji
 • pozyskiwania i implementowania gotowych rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie, zabezpieczanie systemów informatycznych, aplikacji i sieci komputerowych

MOŻESZ PRACOWAĆ w:

 • podmiotach gospodarczych stosujących zintegrowane systemy informatyczne
 • instytucjach informatycznych
 • małych i średnich przedsiębiorstwach
 • korporacjach

Przedmioty specjalnościowe/uzupełniające:

 • Podstawy programowania
 • Bazy danych
 • Tworzenie aplikacji internetowych
 • Wybrane systemy informatyczne w zarządzaniu
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • Biznes elektroniczny
 • Projektowanie i wdrażanie rozwiązań chmurowych w biznesie
 • Bezpieczeństwo w sieci
 • Zarządzanie jakością i bezpieczeństwe
Inżynieria budownictwa

NAUCZYSZ SIĘ:

 • projektować obiekty budowlane z zastosowaniem technik komputerowych
 • nadzorować budowy, remonty i eksploatację obiektów budowlanych oraz konstrukcji inżynierskich współpracujących z organami UE

MOŻESZ PRACOWAĆ w:

 • biurach projektowych
 • firmach zajmujących się procesami budowlanymi

Przedmioty specjalnościowe/uzupełniające:

 • Budownictwo ogólne
 • Materiały budowlane
 • Wytrzymałość materiałów
 • Mechanika budowli
 • Prawo budowlane
 • Ergonomia i organizacja pracy
 • Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn
 • Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem
Inżynieria ochrony środowiska

NAUCZYSZ SIĘ:

 • rozwiązywać problemy o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczące urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska
 • koordynować podczas realizacji projektu wzajemne oddziaływania wody, gruntu, powietrza i budowli inżynierskich

MOŻESZ PRACOWAĆ w:

 • zakładach komunalnych
 • zakładach utylizacji i oczyszczalniach ścieków
 • ośrodkach badań i kontroli środowiska
 • przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji
 • przedsiębiorstwach gospodarki cieplnej
 • przedsiębiorstwach gazowniczych
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej, związanych z inżynierią i ochroną środowiska
 • służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska

Przedmioty specjalnościowe/uzupełniające:

 • Ocena oddziaływania na środowisko
 • Ochrona przyrody i monitoring środowiska
 • Technologie w ochronie środowiska i chemia środowiska
 • Inżynieria utylizacji odpadów
 • Urządzenia ochrony środowiska
 • Niekonwencjonalne źródła energii
 • Recykling materiałów
 • Technologia wody i ścieków
 • Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
 • Ochrona przed hałasem i wibracjami
 • Techniki laserowe w technice i ekologii
Mechatronika

NAUCZYSZ SIĘ:

 • efektywnie łączyć mechanikę precyzyjną z najnowszymi osiągnięciami elektroniki, oprogramowania CAD, CAM
 • łączyć elektronikę z mechaniką o robotach, automatyce i mikroprocesorach, samochodach, inteligentnych budynkach, technologiach ekologicznych

MOŻESZ PRACOWAĆ w:

 • biurach projektowania systemów i układów mechatronicznych
 • zakładach o zautomatyzowanych i zrobotyzowanych procesach technologicznych
 • zakładach naprawczych urządzeń i systemów mechatronicznych
 • serwisach urządzeń i systemów mechatronicznych.

Przedmioty specjalnościowe/uzupełniające:

 • Public relations
 • Ergonomia i organizacja pracy
 • Diagnostyka maszyn i urządzeń
 • Podstawy mechatroniki
 • Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem
 • Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn
 • Urządzenia i systemy mechatroniczne
 • Podstawy sterowania i regulacji
 • Mechanika płynów
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Inżynieria produkcji

NAUCZYSZ SIĘ:

 • rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy gospodarowania materiałami produkcyjnymi
 • realizować podstawowe funkcje zarządzania procesami w organizacjach o charakterze gospodarczym
 • zarządzać parkiem maszynowym
 • optymalizować wykorzystanie materiału

MOŻESZ PRACOWAĆ W:

 • podmiotach gospodarczych produkcyjnych
 • zespołach zajmujących się oceną wykorzystania potencjału parku maszynowego

Przedmioty specjalnościowe/uzupełniające:

 • Zarządzanie strategiczne
 • Organizacja produkcji
 • Inżynieria wytwarzania
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • Inżynieria systemów produkcyjnych
 • Ergonomia i organizacja pracy
 • Public relations
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Ekonomika i systemy jakości
 • Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem
 • Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn
Logistyka i zarządzanie transportem

NAUCZYSZ SIĘ:

 • budować struktury organizacyjne dla zadań logistyki zarówno w firmach produkcyjnych, jak i TSL
 • realizować zadania logistyki i zarządzania transportem w podmiotach gospodarczych
 • zarządzać transportem w podmiotach TSL

MOŻESZ PRACOWAĆ w:

 • podmiotach TSL na stanowiskach kierowniczych
 • firmach komunikacji miejskiej
 • centrach logistycznych

Przedmioty specjalnościowe/uzupełniające:

 • Ergonomia i organizacja pracy
 • Logistyka produkcji, zaopatrzenia i dystrybucji
 • Infrastruktura transportowa
 • Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem
 • Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn
 • Utrzymanie i eksploatacja pojazdów
 • Zarządzanie łańcuchami logistycznymi
 • Inżynieria transportowa

Umiejętności

Absolwent studiów inżynierskich na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji o profilu praktycznym, posiada szerokie umiejętności z obszaru zarządzania realizowanego w podmiotach gospodarczych oraz inżynierii produkcji w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Potrafi dokonać analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania organizacyjne, zarządcze oraz techniczne, w tym metody i koncepcje zarządzania, typy oraz formy organizacji produkcji, maszyny, urządzenia, obiekty, systemy, procesy i usługi. Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację zadań z zakresu organizacji, zarządzania i inżynierii, typowych dla zarządzania i inżynierii produkcji.

Możesz pracować w:

 • podmiotach gospodarczych produkcyjnych i usługowych
 • małych i średnich przedsiębiorstwach jako inżynier ds. zapewnienia jakości
 • instytucjach administracyjnych.

Wybrane przedmioty dla kierunku

 • Technologia informacyjna
 • Język obcy
 • Wstęp do socjologii
 • Matematyka
 • Statystyka
 • Badania operacyjne w inżynierii
 • Fizyka
 • Ekonomia
 • Prawo gospodarcze
 • Marketing i badania marketingowe
 • Zarządzanie
 • Finanse i rachunkowość
 • Rachunek kosztów dla inżynierów
 • Zarządzanie produkcją i usługami
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
 • Nauka o materiałach
 • Projektowanie inżynierskie
 • Grafika inżynierska
 • Procesy produkcyjne
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
 • Metrologia
 • Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
 • Wprowadzenie do techniki
 • Mechanika
 • Termodynamika
 • Ochrona wartości intelektualnej

Opłaty za studia

Poniżej przedstawiono opłaty (czesne) za studia pierwszego stopnia inżynierskie w rekrutacji na rok akademicki 2023/2024. Pełna informacja o opłatach za studia (wszystkie kierunki studiów, wszystkie lata akademickie począwszy od 2019/2020) dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej GSW pod adresem: https://bip.gsw.gda.pl/ w "Menu Przedmiotowym / Opłaty za studia i studia podyplomowe".

Stacjonarne

Lokalizacja (siedziba/filia) Jednorazowo za semestr Ratalnie – 5 rat w semestrze
W Gdańsku, I do V semestr 2.600 zł 5 x 540 zł
W Gdańsku, VI i VII semestr 2.700 zł 5 x 560 zł

Niestacjonarne

Lokalizacja (siedziba/filia) Jednorazowo za semestr Ratalnie – 5 rat w semestrze Ratalnie – 6 rat w semestrze
W Gdańsku, I i II semestr 2.400 zł 5 x 500 zł 6 x 430 zł
W Gdańsku, III do VII semestr 2.400 zł 5 x 500 zł 6 x 430 zł
Na e-studiach oraz w filiach, wszystkie semestry 2.400 zł 5 x 500 zł 6 x 430 zł
Terminy wpłat czesnego
Zobacz terminy wpłat czesnego
Rachunek bankowy
Zobacz rachunek bankowy
Zniżki w opłatach. Promocje. Stypendia
 • Będąc studentem GSW masz do dyspozycji szereg stałych zniżek w czesnym za studia. Kliknij niżej i sprawdź, czy możesz z którejś skorzystać.
 • Możesz skorzystać z promocji w czesnym (jeżeli akurat obowiązuje). Kliknij niżej i sprawdź. Pamiętaj, że zniżki i promocje nie łączą się!
 • Już od pierwszego semestru(!) jesteś objęty(-ta) systemem stypendialnym GSW: socjalnym, jak i za wyniki w nauce. Kliknij niżej i sprawdź.
Zasady udzielania zniżek dla studentów Czasowe promocje czesnego System stypendialny
Naliczanie opłat czesnego po rozpoczęciu roku akademickiego

Po złożeniu dokumentów rekrutacyjnych, z chwilą rozpoczęcia roku akademickiego zaczynają naliczać się studentom opłaty czesnego (zgodnie z deklaracją wpłat w Ankiecie na studia i według powyższych terminów płatności).

Jeżeli złożyliście dokumenty rekrutacyjne, a nie zamierzacie jednak podjąć studiów – poinformujcie nas o tym!
Więcej informacji pod poniższym przyciskiem

Informacja o naliczaniu czesnego...
Informator na studia. Materiały promocyjne

Poniżej do pobrania:

 • Ankieta osobowa kandydata na studia
 • Informator na studia
 • Przewodnik po studiach w GSW w języku angielskim //Study in GSW. Guide (English version)

Część dokumentów uczelnia publikuje w swoim Biuletynie Informacji Publicznej (np. uchwały Senatu GSW ws. rekrutacji, wysokości opłat czesnego niezmienne przez cały tok studiów).

  Logotypy GSW do pobrania