Wpis jest w trakcie aktualizacji
Część dokumentów do pobrania może jeszcze nie być dostępna: czytaj dokument (Platforma Office 365 GSW, konieczne logowanie)

Nieodłącznym elementem studiów – poza udziałem w wykładach czy ćwiczeniach – są praktyki zawodowe, które studentka/student musi zrealizować w czasie trwania studiów.
 

Ile trwają praktyki?

Ogólnie wymiar czasowy praktyk określony jest oddzielnie dla każdego kierunku studiów. W przypadku wszystkich kierunków dziennych i zaocznych prowadzonych w GSW, praktyki:

 • na studiach pierwszego stopnia (licencjackich i inżynierskich) trwają 24 tygodnie
 • na studiach drugiego stopnia (magisterskich) trwają 12 tygodni.
Informacja dla studentów Administracji prowadzonej na Wydziale Nauk Społecznych

Wymienione wymiary czasowe dotyczą studiów o profilu praktycznym. Obecnie, na skutek wymogów ustawowych, GSW przekształca profil studiów na kierunku Administracja (I i II stopnia), ale tylko prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych w Gdańsku, z ogólnoakademickiego na praktyczny. W związku z tym różne grupy studenckie (tylko na Administracji w Gdańsku) mogą mieć różny wymiar praktyk.

Kierunek Administracja I stopnia w filiach uczelni jest kierunkiem o profilu praktycznym i w tym przypadku wymiar praktyk wynosi 24 tygodnie

Organizacja praktyk zawodowych w GSW

Studentka/student wybiera jedną z trzech poniższych ścieżek realizacji praktyki:

Ścieżka P1

Realizacja praktyki w ramach oferty wydziałowej

Studentka/student wybiera zakład pracy/instytucję z oferty przedstawionej przez uczelnię

Co dalej?

Zgłoś się do dziekanatu (otrzymasz skierowanie P1) ⟶ Możesz realizować praktykę (pobierz kartę P4)

Zaliczenie praktyki

Zalicza Dziekan na podst. wypełnionej karty P4 i opinii P5

Ścieżka P2

Realizacja praktyki w podmiotach wybranych we własnym zakresie

Studentka/student samemu proponuje podmiot, w którym zamierza realizować praktykę. Wymagana jest tu akceptacja Dziekana

Co dalej?

Pobierz wniosek P2 ⟶ Idź z wnioskiem do zakładu pracy po akceptację ⟶ Złóż wniosek w dziekanacie do akceptacji ⟶ Możesz realizować praktykę (pobierz kartę P4)

Zaliczenie praktyki

Zalicza Dziekan na podst. wypełnionej karty P4 i opinii P5

Ścieżka P3

Praktyka jest zaliczana na podstawie zatrudnienia:
umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, wolontariat, staż, działalność gospodarcza na własny rachunek lub w formie spółki cywilnej

Czynności, które wykonuje studentka/student w ramach zakresu swoich obowiązków w miejscu pracy, muszą być zgodne z programem praktyki

Co dalej?

Pobierz wniosek P3 i zaświadczenie P3-1 ⟶ Idź z zaświadczeniem P3-1 do zakładu pracy¹ ⟶ Złóż wniosek P3 i zaświadczenie P3-1 w dziekanacie do akceptacji
(¹ lub innego podmiotu, o czym wyżej)

Zaliczenie praktyki

Zalicza Dziekan na podst. zaświadczenia P3-1. Dziekan może zaliczyć całą praktykę lub tylko jej część (np. kilka tygodni)

Dokumenty dotyczące praktyk

Przed podjęciem decyzji o wyborze ścieżki należy zapoznać się z dokumentami:

 • Regulamin organizacji odbywania praktyk zawodowych
 • Załącznik 1: Procedura organizacji praktyk zawodowych (przedstawiona w formie schematu)
 • oraz z poniższymi:

przed realizacją praktyki (w przypadku P1 i P2):

 • P1, Skierowanie na praktykę zawodową
 • P2, Wniosek o zrealizowanie praktyki zawodowej
 • P4, Karta przebiegu praktyki zawodowej
 • P5, Opinia opiekuna praktyki o studencie (dokument właściwy dla Twojego kierunku studiów)
 • P6, Ramowy program praktyki (dokument właściwy dla Twojego kierunku studiów)

przed ubieganiem się o zaliczenie praktyki wg ścieżki P3:

 • P3, Wniosek o zaliczenie w poczet praktyki wykonywanych czynności związanych ze swoim zatrudnieniem, wolontariatem lub stażem
 • P3-1, Zaświadczenie zakładu pracy lub instytucji (o zatrudnieniu lub wykonywaniu czynności)
 • P3-2, Opis zakresu działalności gospodarczej (przykład dokumentu)
 • P6, Ramowy program praktyki (dokument właściwy dla Twojego kierunku studiów)

Wszystkie dokumenty dot. praktyk zawodowych dostępne są w usłudze OneDrive na Platformie Office 365 GSW.
Dostęp wymaga logowania kontem uczelnianym

  Dokumenty dot. praktyk na OneDrive GSW

Folder główny z wszystkimi zasobami na OneDrive dla Studentów GSW: https://bit.ly/OneDrive_Student_GSW.

Uwaga! Dostęp przyznany jest każdemu studentowi przypisanemu do grupy "Studenci". Jeżeli logujecie się prawidłowo, a otrzymujecie komunikat o odmowie dostępu, oznacza to niedodanie do ww. grupy, co może zrobić tylko pracownik dziekanatu. W tym przypadku należy zgłosić problem mailem: dziekanat@gsw.gda.pl

Jeżeli pracuję zawodowo, to czy też muszę odbyć praktykę?

Tak. Każdy student (studiów dziennych i zaocznych) musi zrealizować praktykę zawodową.

Od października 2023 istnieje możliwość zaliczenia w ramach praktyki czynności wykonywanych przez studentkę/studenta w ramach swojego zatrudnienia – szczegóły wyżej: ścieżka P3.

Co się stanie, jak nie zaliczę praktyki?

Skutkuje to tak samo, jak niezaliczenie każdego innego przedmiotu.

Obowiązek zaliczenia praktyki powstaje na konkretnym semestrze, co wynika z programu studiów. Praktyka może być rozbita na 2 semestry (aby wygodniej było ją realizować) i wówczas zalicza się praktykę z każdego semestru oddzielnie.