PDF
pierwsza strona okładki
0 review(s) | Add your review
Mirosław Borkowski, Prawo własności intelektualnej. Zarys problematyki, wyd. III online (PDF), Gdańsk 2022, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-66270-24-4. Stron 230, format 17x24 cm. Wydanie online w pliku PDF: https://gsw.gda.pl/pl/wydawnictwo/prawo-wlasnosci-124. Cena: 40,00 zł
40,00 zł
Dyscyplina: Prawo
Nr katalogowy: 124
   

Książka wydana elektronicznie (PDF)

Tytuł Prawo własności intelektualnej
Podtytuł Zarys problematyki
Autor Mirosław Borkowski
Rok wydania 2022
Strony 230
Objętość 12,7 ark. wyd.
Format (cm) 17x24 (B5)
Wydanie Wydanie III, znowelizowane, online w pliku PDF
Stan prawy: 30.08.2022
ISBN 978-83-66270-24-4
Cena 40,00 zł
URL Po dokonaniu zakupu link do pobrania książki wysyłany jest mailem

Spis treści

 • Wykaz skrótów … 7
 • Wprowadzenie … 11

Rozdział I. Prawo własności intelektualnej

 • 1. Pojęcie i zakres przedmiotowy prawa własności intelektualnej … 17
 • 2. Rys historyczny prawa własności intelektualnej … 22
 • 3. Źródła prawa — wprowadzenie … 27
  • 3.1. Charakterystyka i rodzaje źródeł prawa … 27
  • 3.2. Krajowe źródła prawa własności intelektualnej — informacje podstawowe … 32
   • 3.2.1. Wybrane krajowe źródła prawa własności intelektualnej — katalog … 33
   • 3.2.2. Wybrane międzynarodowe i unijne źródła prawa własności intelektualnej … 34

Rozdział II. Prawo autorskie i prawa pokrewne

 • 1. Zagadnienia podstawowe prawa autorskiego … 39
 • 2. Zakres przedmiotowy prawa autorskiego … 41
 • 3. Wybrane rodzaje utworów … 46
  • 3.1. Utwory efemeryczne … 46
  • 3.2. Prawo autorskie w kuchni … 48
  • 3.3. Wykład jako utwór … 52
  • 3.4. Fotografia jako utwór … 55
  • 3.5. Sztuczna inteligencja w prawie autorskim … 57
  • 3.6. Tatuaż a prawo autorskie … 60
 • 4. Ustalenie utworu i jego ochrona — informacje podstawowe … 61
 • 5. Słowniczek pojęć podstawowych — wybrane definicje … 68
  • 5.1. Utwór opublikowany … 69
  • 5.2. Opublikowanie równoczesne utworu … 70
  • 5.3. Utwór rozpowszechniony … 70
  • 5.4. Nadawanie utworu … 70
  • 5.5. Reemitowanie utworu … 71
  • 5.6. Wprowadzenie utworu do obrotu … 71
  • 5.7. Najmem i użyczenie egzemplarzy … 72
  • 5.8. Odtworzenie utworu … 72
  • 5.9. Instytucje oświatowe … 73
 • 6. Twórca i jego prawa … 74
 • 7. Twórczość pracownicza … 79
 • 8. Dzieła osierocone … 83
 • 9. Autorskie prawa osobiste … 89
 • 10. Ochrona autorskich praw osobistych … 97
 • 11. Autorskie prawa majątkowe … 102
 • 12. Czas trwania autorskich praw majątkowych … 109
 • 13. Przejście autorskich praw majątkowych … 112
 • 14. Dozwolony użytek utworów chronionych … 119
  • 14.1. Dozwolony użytek na rzecz beneficjenta … 125
 • 15. Podstawowe informacje dotyczące szczególnych regulacji utworów audiowizualnych i programów komputerowych … 127
  • 15.1. Utwory audiowizualne … 127
  • 15.2. Programy komputerowe … 131
 • 16. Plagiat i prawo cytatu … 135
 • 17. Reklama a prawa autorskie … 143
 • 18. Prawnokarna ochrona praw autorskich … 146

Rozdział III. Prawa pokrewne

 • 1. Prawa do artystycznych wykonań … 152
 • 2. Prawa do fonogramów i wideogramów … 155
 • 3. Prawo do nadań programów … 157
 • 4. Prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych … 159

Rozdział IV. Prawo własności przemysłowej

 • 1. Ogólna charakterystyka prawa własności przemysłowej … 163
 • 2. Projekt racjonalizatorski … 169
 • 3. Wynalazki … 172
  • 3.1. Rodzaje wynalazków … 176
   • 3.1.1. Wynalazek tajny … 176
   • 3.1.2. Wynalazek biotechnologiczny … 177
 • 4. Patent … 178
 • 5. Dodatkowe prawo ochronne … 182
 • 6. Wzór użytkowy … 183
 • 7. Wzór przemysłowy … 185
 • 8. Umowa licencyjna … 190
 • 9. Znaki towarowe … 193
  • 9.1. Szczególne znaki towarowe … 198
  • 9.2. Procedura zgłaszania znaku towarowego — podstawowe informacje … 199
  • 9.3. Uzyskanie prawa ochronnego … 200
 • 10. Oznaczenia geograficzne … 204
 • 11. Topografie układów scalonych … 211
 • 12. Urząd Patentowy … 215
 • 13. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu cywilnym … 219

oraz:

 • Zamiast zakończenia … 221
 • Bibliografia … 223
 • Aneks. Wybrane orzeczenia … 227

Dodatkowe treści i funkcjonalności

Aktywne linki do aktów prawnych

Wszystkie adresy publikacyjne aktów prawnych posiadają hiperłącza do:

 • Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP (www.isap.sejm.gov.pl) — w przypadku krajowych aktów prawa powszechnego,
 • Bazy aktów prawnych Unii Europejskiej EUR-Lex (www.eur-lex.europa.eu) — w przypadku unijnych aktów prawnych.
Wykaz skrótów

Na początku książki zawarto wykaz używanych skrótów:

 • Akty prawne (źródła prawa)
 • Czasopisma i publikatory
 • Instytucje, organy i organizacje
 • Pozostałe skróty
Aneks. Wybrane orzeczenia

Na końcu książki podano 10 wybranych orzeczeń sądów dotyczących zagadnień prawa własności intelektualnej (m.in. Sądu Najwyższego - Izby Cywilnej, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz sądów powszechnych).

Wprowadzenie

Głównym założeniem pracy jest krótkie wprowadzenie w zakres skomplikowanych i niezwykle delikatnych zagadnień własności intelektualnej — dość specyficznego rodzaju własności, która obejmuje prawa związane między innymi z ochroną własności literackiej, własności przemysłowej czy ochroną działalności artystycznej.

Cel, jaki wyznaczam, jest trudny do zrealizowania. Zakładam, że odbiorcami tej pracy będą przede wszystkim osoby bez wykształcenia prawniczego: studenci kierunków nauk społecznych, zarządzania czy nauk medycznych, ale lektura monografii może też być przydatna osobom pragnącym uporządkować swoją wiedzę na temat prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz własności przemysłowej. Dlatego też prezentowane zagadnienia muszą być omawiane w sposób przystępny, zrozumiały i łatwy do przyswojenia. Zdaję sobie sprawę, że niejednokrotnie będzie to pierwszy kontakt czytelnika z często niezrozumiałym językiem prawnym i prawniczym. Nie można jednak przedstawiać zagadnień własności intelektualnej, pisząc o niej językiem literackim, tym bardziej, że wiele ustaw z zakresu szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej używa bardzo często specyficznych określeń. Nie jest możliwe więc opanowanie wiedzy z zakresu własności intelektualnej bez przyswojenia sobie, chociaż w podstawowym zakresie, niektórych pojęć prawnych.

Ta sama przesłanka wpłynęła na przedstawienie w nieco poszerzonym zakresie źródeł prawa. Przedstawiony został katalog i systematyzacja źródeł prawa krajowego, prawa międzynarodowego oraz prawa unijnego z uwzględnieniem postanowień Traktatu Lizbońskiego. Rzecz jasna, analiza tego zagadnienia została ograniczona przede wszystkim do tych źródeł prawa, które dominują w katalogu źródeł prawa własności intelektualnej.

Wydanie to, podobnie jak wcześniejsze, oprócz podstawowych informacji, w tym niezbędnych definicji, w wielu miejscach zawiera interpretację przepisów regulujących tę obszerną dziedzinę prawa; przytoczone są także fragmenty orzeczeń sądowych.

Również w załączniku do monografii umieszczono kilka wybranych sentencji orzeczeń sądowych, których dokładniejsza analiza niewątpliwie będzie skutkowała właściwym zrozumieniem zagadnień prawa własności intelektualnej.

Ze względów merytorycznych i edytorskich wiele zagadnień istotnych dla lepszego poznania problematyki prawa własności intelektualnej, w przedmiotowej pracy zostało jedynie zasygnalizowanych. W takich sytuacjach przywołana została literatura, która ułatwić może zrozumienie prezentowanych zagadnień.

Jest to już kolejne, trzecie, zmienione i uzupełnione wydanie monografii, jednak w dalszym ciągu aktualne jest stwierdzenie odnoszące się do niedoskonałości pracy. Wynika to zarówno z bardzo obszernego zakresu przedmiotowego prawa własności intelektualnej, jak i z nieustannego rozwoju tego prawa.

Założeniem autora było przedstawienie głównych zagadnień, instytucji, które stanowią o istocie problemu i mogą być przydatne czy wręcz niezbędne do zrozumienia natury prawa własności intelektualnej. Mam nadzieję, że każda z osób sięgających po tę pozycję znajdzie w niej coś interesującego, a przede wszystkim pomocnego.

Praca ta nie aspiruje do miana kompleksowego opracowania z zakresu prawa własności intelektualnej, nie jest też próbą komentarza ustaw regulujących obszar prawa własności intelektualnej. Co najwyżej może być jedynie elementarzem, przewodnikiem po prawie własności intelektualnej i nie zastąpi lektury odpowiednich ustaw, komentarzy czy orzecznictwa. Jak już zasygnalizowano, celem pracy jest jedynie przedstawienie kompendium wiedzy. Dlatego też niektóre zagadnienia zostały opracowane bardziej szczegółowo, inne zaś zostały tylko zasygnalizowane.

 

Praca została podzielona na cztery części.

W pierwszej omówione zostały zagadnienia ogólne prawa własności intelektualnej oraz podstawowe źródła. Przedstawiono w niej również krótki, z konieczności, rys historyczny.

Część druga to omówienie podstawowych zagadnień prawa autorskiego, między innymi podmiot i przedmiot prawa autorskiego, zagadnienia dotyczące ochrony praw autorskich oraz możliwości korzystania z twórczości autorów.

Część trzecia zawiera podstawowe informacje z zakresu praw pokrewnych.

I w końcu część czwarta to analiza prawa własności przemysłowej.

 

Chociaż na rynku wydawniczym nie brakuje monografii, podręczników i skryptów omawiających zagadnienia własności intelektualnej, to mam nadzieję, że pozycja ta okaże się również wielce pomocna w przyswajaniu wiedzy i poznawaniu zawiłości prawa własności intelektualnej.

Wszystkim tym, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa własności intelektualnej, pragnę dodatkowo polecić lekturę monografii zarówno inspirujących autora do zajęcia się prawem własności intelektualnej i prac potwierdzających urok praw autorskich, jak i świadczących o wyjątkowej pozycji prawa własności intelektualnej, nie tylko w systemie prawnym, ale przede wszystkim wskazujących ogromne znaczenia prawa własności intelektualnej w codziennym życiu każdego człowieka. Wszystkie te prace przywołane są przypisach, a w sposób szczególny chcę zarekomendować:

 • J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 • E. Ferenc-Szydełko (red.), Prawo autorskie. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021.
 • K. Grzybczyk, Ikony popkultury a prawo własności intelektualnej. Jak znani i sławni chronią swoje prawa, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
 • M. Jakubowiak, Nieuchronny plagiat. Prawo autorskie w nowoczesnym dyskursie literackim, Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, Warszawa 2017.
 • R. Markiewicz, Zabawy z prawem autorskim, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
 • R. Markiewicz, Ilustrowane prawo autorskie, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
 • J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2021.
 • P. Stec (red.), Własność intelektualna w przedsiębiorstwie. Wybrane problemy prawne i ekonomiczne, Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Gliwice 2010.
 • M. Załucki (red.), Prawo własności intelektualnej. Repetytorium, Difin, Warszawa 2010.
 • P. Podrecki, Środki ochrony praw własności intelektualnej, LexisNexis, Warszawa 2010.
 • L. Łukaszuk, Dobra intelektualne, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

Wskazane powyżej prace są jedynie niewielką częścią bardzo obszernej i ciekawej bibliografii z zakresu prawa własności intelektualnej i w dużym stopniu stanowiły inspirację dla powstania niniejszej monografii.

Powszechny dostęp do aktów prawnych z zakresu prawa krajowego i unijnego, jak i możliwość korzystania z różnych form źródeł, między innymi pliki (PDF), oraz częste zmiany w obowiązujących aktach prawnych przemawiają za usunięciem części aneksu zawierającej w wydaniu II fragmenty ustaw i konwencji. Nie mniej lektura (nawet pobieżna) wskazanych w tekście monografii materialnych źródeł prawa własności intelektualnej jest warunkiem niezbędnym do zrozumienia istoty omawianych zagadnień.

 

Niniejsza publikacja stanowi uzupełnione i uaktualnione wydanie Prawa własności intelektualnej. Zarys problematyki (2013). Uzupełniono bibliografię i przypisy, dodano orzecznictwo, w treści pracy wprowadzono nowe wątki, a niektóre usunięto.

Praca uwzględnia stan prawny na dzień 30 sierpnia 2022 r.

Zakup wydania elektronicznego

Jeżeli chcecie Państwo zakupić książki wydane elektronicznie – w formie pliku PDF, należy:

 1. Upewnić się, że dana pozycja jest aktualnie w sprzedaży w formie pliku PDF
 2. Wpłacić należność za książkę na rachunek bankowy: Gdańska Szkoła Wyższa, 33 1440 1345 0000 0000 0219 6198
 3. Przesłać MAILEM ZAMÓWIENIE (wydawnictwo.sklep@gsw.gda.pl):
  1. dołączyć dowód wpłaty w pliku PDF pobranym z systemu bankowości elektronicznej lub zeskanowany
  2. podać imię i nazwisko oraz adres do zamieszczenia na fakturze (lub nazwę podmiotu i nr NIP, jeżeli Klientem nie jest osoba fizyczna)
  3. adres e-mail, na który zostanie wysłany link do pobrania pliku PDF książki
   lub
   numer albumu, jeżeli Klientem jest student lub słuchacz studiów podyplomowych Gdańskiej Szkoły Wyższej
  4. tytuł książki wraz z numerem katalogowym
  5. oraz opcjonalnie dane do faktury VAT w przypadku chęci jej otrzymania, w przeciwnym razie zostanie wystawiona faktura VAT na podstawie posiadanych danych
 4. Realizacja zamówienia odbywa się przez przesłanie Państwu linku do pobrania spersonalizowanego pliku PDF książki
  Link ważny jest 60 dni
Uprawnienia Kupującego
 • Kupujący nie ma prawa do udostępniania zakupionego przez siebie pliku PDF książki – nieodpłatnie lub odpłatnie. Sprzedawca udziela pozwolenia na wydruk pliku (np. na drukarce) na potrzeby własne, ale zabrania się udostępniania tego wydruku lub jego skanu. Plik PDF jest personalizowany danymi Kupującego (szczegóły niżej)
 • W związku z tym, że plik PDF kupowanej książki nie jest zapisany na nośniku materialnym – na podstawie art. 38 pkt 13 u.p.k. nie przysługuje Kupującemu 14-dniowe prawo do odstąpienia od umowy
  (wyjaśnienia pojęć i skróty w Regulaminie – do pobrania niżej)
Personalizacja pliku PDF

Każda sprzedawana książka w formie pliku PDF jest personalizowana – indywidulanie znakowana:

 • w stopce oraz jako znak wodny na każdej stronie
 • oraz jako metadane pliku

danymi kupującego: (i) imię i nazwisko (lub nazwa i NIP) oraz (ii) adres e-mail.

Poniżej do pobrania Regulamin sprzedaży książek elektronicznych Wydawnictwa GSW

Nota biograficzna

Mirosław Borkowski

ORCID 0000-0001-5456-7377. Doktor nauk prawnych. Pracownik dydaktyczno-naukowy Gdańskiej Szkoły Wyższej, praktyk, ekspert. Współpracuje z kilkoma trójmiejskimi uczelniami, w których poza pracą ze studentami pełni(ł) różne funkcje administracyjne (między innymi Prodziekana, Pełnomocnika Rektora, Kierownika Katedry, Koordynatora Studiów Podyplomowych).

Dorobek naukowy obejmuje wiele prac (monografie i artykuły) z zakresu ochrony praw człowieka i ochrony własności intelektualnej. Podstawowym obszarem badawczym jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo zdrowotne człowieka obejmujące tradycyjny podział między innymi na: prawo medyczne, prawo farmaceutyczne czy prawa pacjenta, rozszerzony o nowe gałęzie prawa, takie jak: prawo żywnościowe czy prawo kosmetyczne.

Inicjator i organizator programu naukowego "Bezpieczeństwo zdrowotne człowieka", realizowanego przez Gdańską Szkołę Wyższą, w ramach którego organizowane są konferencje naukowe dotyczące między innymi administracyjno-prawnych aspektów zdrowia ludzkiego.

Organizator i uczestnik wielu konferencji naukowych: krajowych i międzynarodowych oraz zagranicznych. Prowadził wykłady i zajęcia ze studentami KGTU w Kaliningradzie.

Jest członkiem między innymi Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego, Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Od ponad 20 lat jest właścicielem: Kancelarii Doradztwa Gospodarczego i Prawnego "FILAR", wpisanej do: (i) Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP w Gdańsku; (ii) rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia w zakresie doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego.

Nakładem Wydawnictwa GSW ukazały się
 1. Prawo własności intelektualnej. Zarys problematyki, wyd. II uzupełnione i uaktualnione, Gdańsk 2013, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-52-8, https://gsw.gda.pl/pl/content/prawo-wlasnosci-intelektualnej-zarys-probl...
 2. Prawo kosmetyczne. Zarys prawa polskiego i europejskiego, Gdańsk 2015, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-64-1, https://gsw.gda.pl/pl/content/prawo-kosmetyczne-zarys-prawa-polskiego-eu...
 3. Prawo kosmetyczne, Gdańsk 2019, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-66270-03-9, https://gsw.gda.pl/pl/content/prawo-kosmetyczne
 4. Prawo własności intelektualnej. Zarys problematyki, wyd. III znowelizowane, online (PDF), Gdańsk 2022, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-66270-24-4, https://gsw.gda.pl/wydawnictwo/prawo-wlasnosci-124

Poprzednie wydania

Wydanie niniejszej pozycji poprzedziła publikacja:

Chcesz kupić tę książkę wydaną elektronicznie (w pliku PDF)?
Zobacz wyżej zakładkę "Zakup wydania elektronicznego"