0 review(s) | Add your review
Lech Milian, Dlaczego ideologie są obecne w życiu społecznym?, cz. 2, Gdańsk 2021, Wydawnictwo GSW, wyd. książkowe: ISBN 978-83-66270-09-1. Stron 284, format 17x24 cm (B5), cena: 40,00 zł. Dostępne również nieodpłatne wyd. online (PDF): ISBN 978-83-66270-04-6
40,00 zł
Dyscyplina: Socjologia
Nr katalogowy: 109
   
Tytuł Dlaczego ideologie są obecne w życiu społecznym?
Podtytuł Część 2
Autor Lech Milian
Rok wydania 2021
Strony 284
Format (cm) 17x24 (B5)
--- Wydanie drukowane
ISBN druk 978-83-66270-09-1
Cena (zł) 40,00
--- Wydanie online (PDF)
ISBN online 978-83-66270-04-6
Adres URL W zakładce "Dostęp do wydania online (PDF)"
Cena (zł) Nieodpłatnie
Nota prawna

© Copyright by Gdańska Szkoła Wyższa, Gdańsk 2019-2021

Zabronione:

 • samowolne udostępnianie publiczne całości lub/i fragmentów
 • sprzedaż kopii w wersjach: cyfrowej i wydruku

Dozwolone:

 • pobieranie
 • wydruk
Dostęp cyfrowy

Wersja online (PDF) dostępna na platformie: Repozytorium monografii naukowych i podręczników akademickich GSW – dostęp publiczny (bez ograniczeń w dostępie, w formie plików PDF).

Adres bezpośredni:
https://omp.gsw.gda.pl/index.php/wydawnictwo_gsw/catalog/book/26

  Wersja online (PDF)
Spis treści
 • In Memoriam prof. zw. dr hab. Lechowi Milianowi … 9
 • Uwagi o strukturze tematycznej monografii … 13
 • Informacja o zawartości tematycznej części drugiej w nawiązaniu do pierwszej … 13

 

Przypomnienie wiedzy o ideologiach, ale nie tylko

 • Poszukiwanie sensu życia wiodącym problemem filozofów, s. 19
 • Ideologie wytworem ludzkich pragnień, jednak też narzędziem władzy, s. 23
 • Istota średniowiecznego absolutyzmu władczego kościoła, s. 25
 • Trudny proces wyzwalania się społecznego spod absolutyzmu kościoła, s. 28
 • Funkcje religii politeistycznych i przyczyny ich zaniku, s. 31
 • Czy monoteizm chrześcijaństwa może budzić wątpliwości, s. 33

Świadomość składnikiem kontaktu ludzi z ideologiami

 • Świadomość kategorią społeczną, ale także ideologiczną, s. 37
 • Poszukiwanie prawdy składnikiem świadomości u G.W.F. Hegla, s. 40
 • Świadomość w poglądach K. Marksa oraz M. Webera, s. 43

Ideologia i władza w dwóch ocenach poznawczych

 • Dlaczego władza nie może obejść się bez ideologii? Pogląd M. Webera, s. 47
 • Zależność władzy od ideologii w przekonaniu G. Simmla, s. 50

Stoicyzm w ideologicznej konfrontacji z chrześcijaństwem

 • Zasady stoickiej etyki trwałym dorobkiem rzymskich intelektualistów, s. 55
 • Stoicka myśl społeczna obciążona problemem niewolnictwa, s. 59
 • Stoicka filozofia przekształcająca się w ideologię absolutu, s. 61
 • Religijna wyobraźnia Epikteta z chrześcijańskim jej wydźwiękiem, s. 65
 • Wpływ stoicyzmu na chrześcijański porządek i etykę, s. 70
 • Czym chrześcijanie przyciągali do siebie stoików?, s. 73

Chrześcijaństwo na wyboistej drodze do panowania

 • Upadek idei o wspólnocie majątkowej i prawnej chrześcijan, s. 79
 • Przyczyny zanikania radykalizmu ideowego chrześcijaństwa, s. 83
 • Chrześcijaństwo w ogniu walk teologicznych. Kontrowersyjne mutacje, s. 88
 • Integracja chrześcijaństwa z istniejącym porządkiem społecznym, s. 94

Średniowiecze, czyli chrześcijański porządek społeczny

 • Augustiańska wizja doskonałego państwa chrześcijańskiego, s. 97
 • Feudalizm w rozbudowanej teologicznie wizji tomistycznej, s. 100
 • Jaki powinien być według teologa Tomasza władca, nazwany królem?, s. 103
 • Teologiczno-prawny spór: kto ma prawo do własności, s. 106
 • Wykształcenie się specyficznej własności kościelnej, s. 109
 • Średniowieczna gospodarka w służbie kościoła i protestancka próba odnowy, s. 114
 • Próby adaptacji doktryn kościoła do porządków demokratycznych, s. 117

Wolność osobista w interpretacjach ideologicznych

 • Wolność osobista jako kategoria społeczno-ideologiczna, s. 123
 • Przejawy czasowego zniewolenia ludzi w okresie przedhelleńskim, s. 126
 • Wolność osobista i niewolnictwo w oprawie filozofii starogreckiej, s. 129
 • Kult wolności osobistej podłożem ateńskiej demokracji, ale jakiej, s. 132
 • Stoicka koncepcja duchowej wolności osobistej z jej społeczną genezą, s. 136
 • Wolność osobista w teologii tomistycznych powinności, s. 139
 • Wolność osobista w formule kościoła współczesnego, s. 142
 • Wolność w ujęciu marksistowskim jako wyzwalanie się od konieczności, s. 145
 • Wolność osobista w ujęciu wczesnego liberalizmu politycznego, s. 147
 • Jak można zniekształcić liberalne idee? Rewolucja francuska, s. 149

Czas poza pracą w kontekście wolności osobistej

 • Czas poza pracą w historycznych przekształceniach jego meritum, s. 153
 • Czas poza pracą w marksistowskiej ewolucji pojęciowej … 156
 • Współczesny czas wolny wpisany w ideę liberalnej wolności osobistej, s. 158

Liberalizm i marksizm oraz ich ideologiczne mutacje

 • Średniowieczne początki liberalizmu i jego nowożytne wzmocnienia, s. 163
 • Liberalizm ekonomiczny i jego ideologie nasycone mutacjami, s. 167
 • Jeszcze o pracy w jej procesie liberalnego dojrzewania, s. 170
 • Humanizm życia społecznego kategorią demokracji liberalnej, s. 173
 • Marksizm z dialektyką przekształceń życia społecznego, s. 175
 • Enigmatyczna wizja marksistowskiego porządku socjalistycznego, s. 178
 • Pochodna marksizmu, czyli syndykalistyczny anarchizm, s. 181
 • Marksizm unowocześniony w koncepcji H. Marcuse’a, s. 184
 • Udany w praktyce fenomen ideologiczny, czyli socjaldemokracja, s. 187

Karol Monteskiusz z wizją demokracji, nadal aktualną

 • Istota demokracji, ale też jej konieczne uwarunkowania, s. 191
 • Zagrożenia dla demokracji w ludzkiej zachłanności na bogactwa?, s. 195
 • Potrzeba społecznej kontroli władzy, także w demokracji, s. 197
 • Ludzkie pragnienie władzy kolejnym problemem demokracji, s. 199

Podłoże sprawcze dla ideologii XX i XXI wieku

 • Wczesny liberalizmu już w kapitalistycznej oprawie według T. Veblena, s. 203
 • Neoliberalizm według S. Amina, myśliciela pozaeuropejskiego, s. 206
 • W poszukiwaniu źródeł ideowych rasizmu i nacjonalizmu, s. 210
 • Ideologia zaborów imperialnych z zarysem historycznym, s. 213
 • Globalizacja odmianą współczesnego imperializmu, s. 217

Bolszewizm i faszyzm w wizjach i praktyce

 • Mutacja marksizmu w koncepcji dyktatury proletariatu, s. 223
 • Bolszewizm leninowsko-stalinowski w obrazie faktograficznym, s. 226
 • Demokracja ludowa osobliwą mutacją umiarkowanego bolszewizmu, s. 230
 • Faszyzm włoski w zarysie rozwoju ideologicznego, s. 234
 • Nazizm lub hitleryzm niemiecką wersją włoskiego faszyzmu, s. 237
 • Mityczne, kulturowe oraz filozoficzne źródła nazizmu, s. 240

Świat w bieżących uwikłaniach ideologicznych

 • Czy ideologie mają jeszcze sens dalszego istnienia?, s. 245
 • Obraz sprzeczności świata w pełni już globalnego, s. 249
 • Wizja społeczeństwa informacyjnego w rozbieżnych poglądach, s. 253
 • Populizm pretendujący do rangi współczesnej ideologii, s. 255
 • Populizm nowym rodzajem demokracji nieliberalnej?, s. 258

Potężniejące zagrożenia, także nie w pełni ideologiczne

 • Ekspansja islamu z religijną wizją porządku społecznego, s. 261
 • Jak może wyglądać przyszły społeczny świat zindustrializowany?, s. 265
 • Eugenika liberalna sygnalizowanym społecznym faktem?, s. 267
 • Działanie zapobiegawcze czy oczekiwanie na apokalipsę?, s. 270

 

 • Dzieła wykorzystane w treści opracowania, s. 275
 • Indeks nazwisk, s. 281
Milian Lech - fotografia
Nota biograficzna

Lech Milian (1932-2021)

Urodził się w Bydgoszczy. Studia zapoczątkował w Wyższej Szkole Handlu Morskiego w Sopocie. Po uzyskaniu dyplomu w 1953 r. jako specjalista ekonomista w zakresie rybołówstwa morskiego został z nakazu pracy rybakiem bałtyckim. W 1955 r. kontynuował studia magisterskie w Wyższej Szkole Ekonomicznej, także w Sopocie. W czasie studiów magisterskich był organizatorem i działaczem legendarnego Klubu Studentów Wybrzeża Żak w Gdańsku.

Po uzyskaniu magisterium z ekonomii pracował dorywczo w instytucjach artystycznych a następnie w Zarządzie Głównym Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców. Zajmował się równorzędnie publicystyką obejmującą problematykę środowisk ludzi morza. Z jego inspiracji Związek stał się mecenasem kultury marynistycznej i badań naukowych środowiska ludzi morza. Kilka lat pracował na statkach transportowych jako oficer-nawigator w żegludze oceanicznej.

Ukierunkowując z wolna swoje zainteresowania naukowe doktoryzował się na Uniwersytecie Łódzkim w 1970 r. uzyskując stopień doktora nauk humanistycznych. W 1971 r. rozpoczął pracę jako wykładowca w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. W 1976 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego z zakresu socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim na podstawie dysertacji o zawodzie marynarza. W 1985 r. rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie a następnie w 1992 na Politechnice Częstochowskiej. W międzyczasie wykładał również w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Uniwersytetach Łódzkim i Śląskim. W 1996 r. za pośrednictwem Uniwersytetu Śląskiego otrzymał z rąk Prezydenta RP nominację na profesora tytularnego nauk humanistycznych. Posiada biogramy w złotych księgach nauki polskiej.

Wieloletni działacz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, uhonorowany złotą odznaką Przyjaciel Dziecka. W latach 80. XX w. pełnił także funkcję społecz­nego kuratora sądowego. Poza zainteresowaniami naukowymi i społecznymi zawsze związany emocjonalnie z morzem nie tylko zawodowo, ale również sportowo i turystycznie. Posiada patent jachtowego kapitana żeglugi wielkiej. Wychował kilka pokoleń żeglarzy.

Profesor opublikował blisko 20 prac monograficznych, w tym podręczników akademickich oraz ponad 130 artykułów i rozpraw naukowych poświęconych socjologii kultury, czasu wolnego, organizacji, przemysłu oraz rynku.

Był wieloletnim nauczycielem akademickim w Gdańskiej Szkole Wyższej na stanowisku profesora. Był członkiem Senatu GSW jako przedstawiciel naukowy założyciela

Wyróżniające się monografie naukowe i podręczniki
 1. Czas wolny marynarzy na morskich statkach transportowych (1972)
 2. Zawód marynarza floty transportowej. Studium monograficzne (1974)
 3. Zarys ergonomii okrętowej (1982)
 4. Wprowadzenie do socjologii przemysłu (1994, 1996, 1999)
 5. Przedsiębiorczość i przedsiębiorstwo turystyczne (1997, 2000)
 6. Mechanizm rynku w ocenie aksjologicznej (2001)
 7. Praca, osobowość, kierowanie (2002)
 8. Rynek i zmiany społeczne (2003)

Wydane nakładem Wydawnictwa GSW

 1. Socjologia gospodarki. Trzy wykłady programowe (2008), Wydawnictwo GSW (poprz. nazwa Wydawnictwo GWSA), ISBN 978-83-89762-19-1
 2. Socjologia czasu wolnego. Wiedza o czynnościach swobodnie wybieranych (2010), Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-31-3
 3. W poszukiwaniu doskonałego porządku społecznego. Trzy rozprawy socjologiczno-filozoficzne (2012), Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-44-3
 4. Dlaczego ideologie są obecne w życiu społecznym? Rozważania o iluzjach i rzeczywistości społecznej, cz. 1 (2018), Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-99-3
 5. Socjologiczne uwarunkowania przestępczości. Skrypt (2021), wyd. online (PDF), Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-66270-06-0
 6. Dlaczego ideologie są obecne w życiu społecznym?, cz. 2 (2021), Wydawnictwo GSW, wyd. książkowe: ISBN 978-83-66270-09-1, wyd. online (PDF): ISBN 978-83-66270-04-6

W styczniu 2021 odszedł prof. Lech Milian. Czytaj więcej…

Książka wydana elektronicznie i dostępna nieodpłatnie
Dostęp w zakładce wyżej: "Dostęp do wydania online (PDF)"

Sprzedaż na miejscu lub wysyłkowo na podstawie zamówienia przesyłanego e-mailem

Sprzedaż publikacji

Zobacz pozycje wydane

Katalog publikacji