Edytowano: 16.09.2020 r.

Prosimy studentów i nauczycieli akademickich, aby w najbliższym czasie załatwiali swoje sprawy z uczelnią poprzez kontakt drogą mailową (ewentualnie telefonicznie). Adresy mailowe i numery telefonów dostępne są na naszej stronie www w zakładce "Kontakt".

Realizując rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (podstawa prawna poz. 7), zawieszone zostają wszystkie zajęcia dydaktyczne zaplanowane w Gdańskiej Szkole Wyższej, realizowane na terenie uczelni w okresie od 12 marca do 30 września 2020 r. na studiach I i II stopnia, studiach podyplomowych oraz szkoleniach. Uczelnia uruchomiła zdalne kształcenie (na odległość), zgodnie z zaleceniami ministerstwa (zobacz niżej). Ponadto zmieniła się organizacja pracy Uczelni i jej filii.

Prosimy śledzić na bieżąco inne nasze komunikaty związane z bieżącą sytuacją zawieszenia zajęć:

Wydłużenie obowiązujących studentów terminów wynikających z Regulaminu Studiów

Zarządzeniem Rektora GSW z dnia 16 marca 2020 r. zostają przedłużone do 30 kwietnia 2020 r. terminy:

 1. składania wniosków o przyznanie stypendium,
 2. rozliczenia semestru,
 3. rozliczenia praktyk,
 4. złożenia pracy dyplomowej dla studentów mających przedłużony ten termin do 31.03.2020 r.

Komunikat: https://gsw.gda.pl/pl/content/zmiany-terminow-obowiazujacych-studentow

Opłaty za studia

W związku z pytaniami Studentów, czy obecnie należy wnosić opłaty za studia, informujemy, że zajęcia dydaktyczne w Uczelni są tylko czasowo zawieszone (realizacja rozporządzenia Ministra NiSW). Uczelnia na czas zawieszenia uruchamia tryb kształcenia on-line – udostępniamy materiały dydaktyczne opracowane przez wykładowców. Ponadto w sytuacji, gdy przerwa związana z zawieszeniem zajęć przedłuży się, Uczelnia może zmienić organizację roku akademickiego poprzez wydłużenie bieżącego semestru w taki sposób, że program studiów dla danego kierunku zostanie zrealizowany zgodnie z wymaganiami.

Harmonogram opłat za studia nie ulega zmianie. Należy pamiętać, że opłaty za studia na Uczelni pobierane są za jeden semestr studiów z tym, że płatność semestralna możliwa jest też w miesięcznych ratach (5 lub 6 rat w semestrze). Informacja o wysokości i terminach wpłat – niezmieniona – podana jest publicznie w Biuletynie Informacji Publicznej GSW pod adresem:
https://bip.gsw.gda.pl/p,13,oplaty-za-studia.

Kształcenie zdalne w związku z epidemią

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych zaplanowanych w Gdańskiej Szkole Wyższej, realizowanych na terenie Uczelni w okresie epidemii COVID-19, Uczelnia uruchomiła kształcenie zdalne. Szczegóły dostępne pod linkiem: https://gsw.gda.pl/pl/node/552.

Kształcenie zdalne z powodu epidemii COVID-19

Ważność legitymacji studenckich

Na podstawie art. 51b ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (dodanego ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, art. 63 pkt 3, Dz.U. poz. 695)

wszystkie legitymacje studenckie, które były ważne do 31 marca 2020 r., są ważne – bez konieczności potwierdzania ich ważności – do końca zawieszenia funkcjonowania uczelni z powodu epidemii COVID-19 i przez kolejne 60 dni.

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 405) (link¹)
 2. Przedłużenie ważności legitymacji studenckich (31 marca ⇒ 31 maja 2020 r.): rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów (Dz.U. poz. 420) (link¹) – od dnia 18 kwietnia 2020 r. przedłużenie ważności legitymacji studenckich wynika z ustawy (poz. 5)
 3. Przedłużenie zawieszenia zajęć dydaktycznych na terenie uczelni do 10 kwietnia 2020 r.: rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 511) (link¹)
 4. Przedłużenie zawieszenia zajęć dydaktycznych na terenie uczelni do 26 kwietnia 2020 r.: rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 643) (link¹)
 5. Przedłużenie ważności legitymacji studenckich: ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) (link¹)
 6. Przedłużenie zawieszenia zajęć dydaktycznych na terenie uczelni do 24 maja 2020 r.: rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 741) (link¹)
 7. Ograniczenie funkcjonowanie uczelni (zawieszenie zajęć dydaktycznych realizowanych na terenie uczelni) do 30 września 2020 r.: rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 911) (link¹)
 8. Zarządzenie Nr 15/2020 Rektora GSW z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni w okresie epidemii COVID-19 (do pobrania na dole strony; zarządzenie dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej GSW)

¹ linki do aktów prawa powszechnego przekierowują do Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP

Serwis Rządu RP dot. koronawirusa

Aktualne, oficjalne i wiarygodne informacje na temat nowego koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz informacje jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich dostępne są pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/koronawirus