Grafika kierunku Zarządzanie

Opis kierunku "Zarządzanie i komunikacja biznesowa", pierwszego stopnia (licencjackie). W trakcie organizacji

Studia I stopnia (licencjackie), dzienne lub zaoczne, trwające 6 semestrów, o profilu praktycznym, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych) oraz w filii GSW w Słupsku

Kategoria: Gdańsk, Słupsk

Kierunek w trakcie organizacji

Studia I stopnia (licencjackie), dzienne lub zaoczne, trwające 6 semestrów, o profilu praktycznym, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych) oraz w filii GSW w Słupsku:

GDAŃSK SŁUPSK

Cel studiów

Celem studiów licencjackich na kierunku Zarządzanie i komunikacja biznesowa (o profilu praktycznym) jest kształcenie specjalistów posiadających kompetencje w dziedzinie zarządzania, poparte rzetelną wiedzą marketingową, ekonomiczną i prawną, która jest niezbędna w tym zakresie. Efektem kształcenia ma być wypromowanie absolwentów wyposażonych w wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji czynności zarządczych i podejmowania rozstrzygnięć w zakresie wsparcia i rozwoju procesów zachodzących w zróżnicowanym otoczeniu gospodarczym. Efektem tak rozumianego toku kształcenia i osiągnięcia jego zasadniczych celów powinno być ukształtowanie właściwej sylwetki absolwenta kierunku. Absolwent posiądzie zatem rzetelną wiedzę, umiejętności i kompetencje z dziedziny zarządzania, marketingu, finansów, a także ekonomii i prawa.

Umiejętności

Absolwent zdobędzie umiejętność analizy i oceny wzajemnych interakcji między czynnikami o charakterze zarządczym, prawnym, ekonomicznym i finansowym, wpływających na sytuację organizacji czy konkretnej instytucji. Absolwenci kierunku "Zarządzanie i komunikacja biznesowa" będą mieli potencjał intelektualny i umiejętności, aby wypełniać zadania eksperckie w procesie doradztwa podmiotom gospodarczym i instytucjom non profit – zadania, które są istotnym, a wręcz zasadniczym elementem współczesnej, konkurencyjnej rzeczywistości rynkowej.

Możliwości zatrudnienia

Program studiów umożliwia podjęcie pracy na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich w przedsiębiorstwach o każdym rodzaju działalności, instytucjach finansowych, firmach consultingowych, instytucjach non profit, a także w strukturach administracji rządowej i samorządowej. W szczególności absolwent może podjąć pracę m.in. na stanowiskach:

 • kierownik niższego, średniego lub wyższego szczebla zarządzania (specjalizację w tym zakresie umożliwiają odpowiednie moduły i przedmioty do wyboru),
 • specjalista z zakresu zarządzania jakością, marketingiem, logistyką, projektami, produkcją, magazynem, transportem, sprzedażą itp.,
 • specjalista w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz jednostkach administracji publicznej,
 • specjalista w organizacjach i na stanowiskach, w których wymagana jest wyspecjalizowana wiedza i umiejętności z zakresu nauki o zarządzaniu i jakości.

Typowe miejsca pracy absolwentów:

 • przedsiębiorstwa o zróżnicowanym profilu działalności (od sektora małych i średnich przedsiębiorstw, aż po korporacje, także działające w otoczeniu międzynarodowym),
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej na wszystkich jej szczeblach,
 • instytucje finansowe (działające na rynku bankowym, ubezpieczeniowym, kapitałowym i inwestycyjnym),
 • firmy consultingowe,
 • samodzielna działalność gospodarcza na podstawie zdobytej wiedzy i umiejętności.

Wybrane przedmioty

 • Technologia informacyjna
 • Język obcy
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Podstawy rachunkowości
 • Zarządzanie produkcją i usługami
 • Analiza ekonomiczna
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie projektem
 • Negocjacje w biznesie
 • Marketing i badania marketingowe
 • Prawo cywilne w obrocie gospodarczym
 • Zarządzanie strategiczne
 • Public relations
 • Zarządzanie projektami unijnymi
 • Analiza finansowa
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Opłaty za studia I stopnia licencjackie

Drodzy Maturzyści! Gratulujemy zdanej matury
 

Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was "Promocję dla maturzystów 2023". Otrzymacie od nas:

 • 500 zł rabatu na pierwszy semestr studiów dziennych,
 • 300 zł rabatu na pierwszy semestr studiów zaocznych i online.

Spieszcie się! Promocja trwa tylko do 15 lipca 2023 r.

Promocja dotyczy kandydatów na studia posiadających świadectwa maturalne wydane w 2023 roku, którzy do 15 lipca 2023 r. złożą komplet dokumentów na studia pierwszego stopnia. Promocja jest w formie zniżki na pierwszy semestr:

 • 500 zł – dla studiów stacjonarnych,
 • 300 zł – dla studiów niestacjonarnych lub online.

Opracowano na podst. Zarządzenia Nr 2/2023 Kanclerza GSW z 7.06.2023. Zarządzenie opublikowano w BIP GSW (https://bip.gsw.gda.pl/p,34,oplaty-za-studia).

Poniżej przedstawiono opłaty (czesne) za studia pierwszego stopnia, licencjackie, w rekrutacji na rok akademicki 2022/2023. Pełna informacja o opłatach za studia (wszystkie kierunki studiów, wszystkie lata akademickie począwszy od 2019/2020) dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej GSW pod adresem: https://bip.gsw.gda.pl/ w "Menu Przedmiotowym / Opłaty za studia i studia podyplomowe".

Stacjonarne

Lokalizacja (siedziba/filia) Jednorazowo za semestr Ratalnie – 5 rat w semestrze Ratalnie – 6 rat w semestrze
W Gdańsku 2.400 zł 5 x 500 zł 6 x 430 zł
W Olsztynie 2.400 zł 5 x 500 zł 6 x 430 zł

Niestacjonarne

Lokalizacja (siedziba/filia) Jednorazowo za semestr Ratalnie – 5 rat w semestrze Ratalnie – 6 rat w semestrze
W Gdańsku, I i II semestr 2.300 zł 5 x 480 zł 6 x 420 zł
W Gdańsku, III do VI semestr 2.300 zł 5 x 480 zł 6 x 420 zł
Na e-studiach oraz w filiach, wszystkie semestry 2.300 zł 5 x 480 zł 6 x 420 zł
Zniżki w opłatach. Promocje. Stypendia
 • Będąc studentem GSW masz do dyspozycji szereg stałych zniżek w czesnym za studia. Kliknij niżej i sprawdź, czy możesz z którejś skorzystać.
 • Możesz skorzystać z promocji w czesnym (jeżeli akurat obowiązuje). Kliknij niżej i sprawdź. Pamiętaj, że zniżki i promocje nie łączą się!
 • Już od pierwszego semestru(!) jesteś objęty(-ta) systemem stypendialnym GSW: socjalnym, jak i za wyniki w nauce. Kliknij niżej i sprawdź.
Zasady udzielania zniżek dla studentów Czasowe promocje czesnego System stypendialny

Jednorazowe wpisowe

Uczelnia, na etapie rekrutacji, pobiera jednorazową i bezzwrotną opłatę wpisowego w wysokości:

 • 70 zł od absolwentów GSW (również absolwentów posiadających dyplom wydany przez Uczelnię pod poprzednią nazwą: Gdańska Wyższa Szkoła Administracji oraz absolwentów Mazurskiej Szkoły Wyższej w Ełku)
 • 100 zł od pozostałych osób.

Tytuł płatności: nazwisko i imię osoby rekrutowanej oraz kierunek studiów (i filia jeżeli rekrutacja do filii).

Informator na studia. Materiały promocyjne

Poniżej do pobrania:

 • Informator na studia
 • Ulotka dotycząca zniżek
 • Przewodnik po studiach w GSW w języku angielskim //Study in GSW. Guide (English version)

Część dokumentów uczelnia publikuje w swoim Biuletynie Informacji Publicznej (np. uchwały Senatu GSW ws. rekrutacji, wysokości opłat czesnego niezmienne przez cały tok studiów).

  Logotypy GSW do pobrania