Ostatnie komunikaty

  Wszystkie komunikaty

Kontakt do dziekanatu w Gdańsku

Godziny pracy

Poniedziałek
Wtorek
9:00 - 15:00
Środa
9:00 - 15:00
Czwartek
9:00 - 15:00
Piątek
9:00 - 15:00
Sobota
16.01.2021 r. w godz. 9:00 - 15:00
Niedziela
Uwagi dodatkowe
przerwa w godzinach: 11:00 - 11:30
Telefony
  • 58 305 08 11
  • 58 305 08 12
  • 58 305 08 89
  • nr wewn. 32
Adres e-mail
Pokój

nr B105 (parter, skrzydło środkowe)

Dyżury dziekanów w Gdańsku w zakładce "Kontakt / Gdańsk - jednostki organizacyjne" (przycisk poniżej). Dyżury dziekanów w filiach w zakładce "Kontakt / (właściwa filia)".

Jednostki organizacyjne GSW w siedzibie w Gdańsku   Logotypy GSW do pobrania

Wyróżnienia Rektora i stypendia za wyniki w nauce

Studentom wybitnym, legitymującym się nie tylko wysoką średnią ocen, ale również zaangażowaniem w działalność pozadydaktyczną przyznawane jest corocznie Wyróżnienie Rektora dla najlepszych absolwentów i związana z tym nagroda finansowa. (Regulamin "Czeku na studia" do pobrania na dole strony w pliku PDF). Wyróżnienie otrzymują najlepsi absolwenci poszczególnych kierunków studiów spełniający łącznie następujące warunki:

  1. Egzamin dyplomowy zdany podczas podstawowej sesji egzaminacyjnej
  2. Ocena bardzo dobra na dyplomie ukończenia studiów
  3. Średnia ocen z całego toku studiów co najmniej 4,6

Student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym może otrzymać Stypendium Rektora. W przypadku studentów przyjętych na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, po złożeniu wniosku, stypendium Rektora przysługuje:

  • laureatom olimpiady międzynarodowej albo laureatom lub finalistom olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
  • medalistom co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

O przyznanie stypendium Rektora może ubiegać się student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia. Pozostałe warunki ubiegania się o stypendium Rektora szczegółowo określa załącznik nr 12 Regulaminu. Szczegółowe warunki przyznawania punktów za średnią ocen oraz za poszczególne rodzaje aktywności ustala zarządzeniem Rektor. Średnią ocen wylicza się na podstawie Regulaminu Studiów GSW.

Legitymacje studenckie 'papierowe' tracą ważność

Wszystkie legitymacje studenckie wydane przed lipcem 2019 r. tracą ważność z dniem 1 listopada 2019 r., niezależnie od wpisów tam zamieszczonych. Legitymacje wydawane od roku akademickiego 2019/2020 są legitymacjami elektronicznymi: w formie elektronicznej karty procesorowej. Studenci, którzy są zainteresowani posiadaniem legitymacji, proszeni są o składanie wniosków o wymianę legitymacji. Szczegółowe informacje na ten temat podano w komunikacie pod linkiem:
https://gsw.gda.pl/pl/content/legitymacje-studenckie-papierowe-traca-waz...

Przydatne informacje na temat legitymacji studenckich

Dokumenty w Biuletynie Informacji Publicznej

Dokumenty, które udostępniane są publicznie na podstawie odrębnych przepisów, uczelnia udostępnia w swoim Biuletynie Informacji Publicznej (link dostępny pod poniższym przyciskiem oraz na każdej podstronie w dolnym menu). Wśród tych dokumentów są akty prawa wewnętrznego jak Statut uczelni, Regulamin Studiów, zarządzenia ws. opłat za studia, dokumenty związane z pomocą materialną z budżetu państwa, programy studiów i inne. Zapraszamy.

  Biuletyn Informacji Publicznej
ZałącznikRozmiar
PDF icon Regulamin czeku na studia 2019.pdf156.12 KB