0 review(s) | Add your review
Pogranicza w historii prawa i myśli polityczno-prawnej, praca zbiorowa, Dariusz Szpoper, Przemysław Dąbrowski (red.), Gdańsk-Olsztyn 2017, Wydawnictwo GSW. ISBN 978-83-89762-89-4. Stron 728, format 17x24 cm (B5), cena 53,00 zł
53,00 zł
ZałącznikRozmiar
PDF icon 2017-089 Tytuł Spis treści.pdf398.57 KB
Dyscyplina: Prawo, Historia prawa
Nr katalogowy: 089
   
Tytuł Pogranicza w historii prawa i myśli polityczno-prawnej
  praca zbiorowa
Redaktor naukowy Dariusz Szpoper, Przemysław Dąbrowski
Autorzy (58) Andrzej Adamczyk, Krzysztof Amielańczyk, Paweł Błażejczyk, Krystyna Chojnicka, Paweł Cichoń, Bożena Anna Czech-Jezierska, Karol Dąbrowski, Andrzej Drogoń, Tomasz Drozdowski, Judyta Dworas-Kulik, Andrzej Dziadzio, Anna Fermus-Bobowiec, Bartłomiej Garczyk, Dawid Gawinkowski, Przemysław Gawron, Maciej Goc, Sławomir Godek, Łukasz Gołaszewski, Konrad Graczyk, Jan Halberda, Игорь А. Исаев, Rafał Kaczmarczyk, Oskar Kanecki, Rafał Kania, Marcin Kazimierczuk, Mariam Khoperia, Kacper Klimpel, Józef Koredczuk, Anna Korzeniewska-Lasota, Filip Kozik, Marek Bogdan Kozubel, Krzysztof Koźmiński, Tomasz Kruszewski, Izabela Lewandowska-Malec, Artur Lis, Grzegorz Ławnikowicz, Marek Maciejewski, Dariusz Makiłła, Maciej Marszał, Adam Moniuszko, Marcin Niemczyk, Sulkhan Oniani, Sergei Piatovskii, Jacek Przygodzki, Maciej Rakowski, Ирина В. Ружицкая, Bronisław Sitek, Grzegorz Smyk, Marek Sobczyk, Edyta Sokalska, Maksymilian Stanulewicz, Andrzej Sylwestrzak, Mariola Szewczak-Daniel, Mikołaj Tarkowski, Вадим Л. Телицын, Artur Zarwalski, Maria Zmierczak, Przemysław Marcin Żukowski
Recenzent dr hab. Małgorzata Materniak-Pawłowska, prof. UAM
Rok wydania 2017
Strony 728
Format (cm) 17x24 (B5)
ISBN 978-83-89762-89-4
Cena (zł) 53,00

Fragmenty recenzji

(...) Tom „Pogranicza w historii prawa i myśli polityczno-prawnej” zawiera 58 artykułów, których autorzy wywodzą się ze wszystkich niemal ośrodków naukowych w Polsce. (...)

Tytuł pracy, a zarazem temat przewodni wszystkich artykułów, jest dobrze skomponowany, intryguje. Najciekawsze są przecież różne styki: kultur, pojęć, wartości, myśli czy też nauk. Pozwalają oderwać się od wąskich, hermetycznych dziedzin, spojrzeć z innej — nieraz zaskakującej — perspektywy, otwierają nowe, fascynujące horyzonty intelektualne. Pogranicza to „obszary”, w których dzieje się najwięcej, często w najmniej oczekiwany, a więc zaskakujący sposób. To „obszary” otwarte, w których kształtują się nowe wartości i powstają świeże, dotąd nie dostrzegane ujęcia.

Słusznie więc autorzy potraktowali temat „pogranicza” szeroko, proponując różne jego perspektywy, wzbogacając tym samym jego znaczeniową treść.

W zbiorze znalazły się prace, w których pojęcie pogranicza potraktowano zgodnie z podstawowym znaczeniem tego słowa jako terenów wzdłuż granicy obszarów wyodrębniających się naturalnie, historycznie czy administracyjnie. Celem ich autorów było ukazanie tych obszarów jako interesujących i nieco odrębnych, o specyficznych ustrojowych, społecznych czy kulturowych cechach (np. południowo-wschodnie kresy Polski, pogranicza monarchii Habsburgów, Pomorze Gdańskie jako pogranicze państwa polskiego).

Obok nich znalazły się prace poświęcone stosunkom między państwami w pewnych kluczowych czy szczególnie przełomowych momentach, istotnych nieraz dla ich dalszego kierunku rozwoju (stosunki rosyjsko-ukraińskie w 1918 r., relacje między Królestwem Polskim a Cesarstwem Rosyjskim, stosunki między Polską a sowiecką strefą okupacyjną Niemiec).

Niektórzy autorzy przyjrzeli się z kolei bliżej pograniczom prawa, znajdując pewne wspólne uwarunkowania i rozwiązania w różnych, czasem odległych systemach prawa (np. prawo ziemskie i kanoniczne, common law i equity law, prawo arabskie i europejskie).

Najwięcej tekstów poświęcono — co zrozumiałe — stykowi różnych doktryn polityczno-prawnych, myśli i poglądów rozwijających się i formułowanych w różnych epokach. Ich autorzy doszukali się ciekawych powiązań, zależności, wpływów, a przez to mogli sformułować nowe, interesujące wnioski (np. związki między monizmem i pluralizmem, konserwatyzmem i liberalizmem, indywidualizmem i uniwersalizmem czy pozytywizmem i normatywizmem).

W zbiorze znalazły się też opracowania, w których pogranicza potraktowano jako wykraczanie z pewnymi konstrukcjami ustrojowymi poza przyjęte dotąd granice epok czy też jako zachodzące przemiany ustrojowo-prawne. Nie mogło ponadto zabraknąć tekstów traktujących o pograniczach kultur prawnych (np. kultura prawna Tatarów w Rzeczypospolitej szlacheckiej czy ustrój miasta Fiume na włosko-jugosłowiańskim pograniczu).

Tych wątków, szlaków i ścieżek odnalezionych przez autorów jest zresztą znacznie więcej. Każdy z nich sformułował własne rozumienie pojęcia pogranicza, każdy dostrzegał je gdzie indziej i inaczej — w innym aspekcie politycznym, ideologicznym, prawnym, kulturowym czy społecznym. To jest zasadnicza wartość pracy.

Tom czyta się dobrze, z niegasnącym zainteresowaniem i sporą satysfakcją. Redaktorzy dołożyli wszelkich starań, by przygotować go w sposób rzetelny i solidny oraz — co najważniejsze, a nie takie oczywiste w tego typu publikacjach — interesujący dla czytelnika. (...)

 

Prof. UAM dr hab. Małgorzata Materniak-Pawłowska
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Spis treści

 1. Andrzej Adamczyk, Niemieckie regulacje prawne dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej państwa na ziemiach byłego zaboru pruskiego w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego
 2. Krzysztof Amielańczyk, Delicta i crimina: pomiędzy rzymskim prawem prywatnym a rzymskim prawem publicznym (problemy graniczne)
 3. Paweł Błażejczyk, Na pograniczu relacji międzynarodowych: Polska — Rosja Sowiecka — Niemcy. Poglądy wileńskiego środowiska Narodowej Demokracji
 4. Krystyna Chojnicka, Polska jako przedmurze i pogranicze. Perspektywa rosyjska
 5. Paweł Cichoń, Wpływ mocarstw opiekuńczych na organizację i działalność służb policyjnych w Wolnym Mieście Krakowie (1815–1846)
 6. Bożena Anna Czech-Jezierska, Problematyczna pozycja prawa rzymskiego po II wojnie światowej w państwach socjalistycznych — przypadek Czechosłowacji
 7. Karol Dąbrowski, Działalność Izby Przemysłowo-Handlowej w Lublinie na rzecz rozwoju gospodarczego województwa wołyńskiego w latach 1929–1939
 8. Andrzej Drogoń, Myśl polityczno-prawna w dyskusji nad autonomią województwa śląskiego, w świetle konstytucji kwietniowej — „(…) By sprawa ta uregulowana była w formie (…) uwzględniając zarówno konieczności państwowe Rzeczypospolitej, jak i słuszne postulaty śląskie”
 9. Tomasz Drozdowski, Doktryna liberalna w Galicji na przykładzie Tadeusza Romanowicza
 10. Judyta Dworas-Kulik, Przyczyny i skutki legalnej bigamii w Polsce w okresie międzywojennym
 11. Andrzej Dziadzio, Władza na pograniczach monarchii habsburskiej doby konstytucyjnej wobec niechrześcijańskich mniejszości religijnych
 12. Anna Fermus-Bobowiec, Od „kwaterunku” do wolnego runku mieszkaniowego — od prawa Polski Ludowej do rozwiązań III Rzeczypospolitej
 13. Bartłomiej Garczyk, Polskie środowisko prawnicze w Petersburgu na przełomie XIX i XX wieku
 14. Dawid Gawinkowski, Manifest z Tamworth jako próba budowy nowej Partii Konserwatywnej w Wielkiej Brytanii w XIX w.
 15. Przemysław Gawron, Żołnierz, kobieta i sąd. Sprawa Elżbiety z Komorowa Kalinowskiej jako przyczynek do dziejów wymiaru sprawiedliwości na południowo-wschodnich kresach Rzeczypospolitej
 16. Maciej Goc, Paweł Pestel — od lojalizmu do rewolucji i socjalizmu
 17. Sławomir Godek, O naborze rekruckim w guberniach litewskich na początku XIX wieku
 18. Łukasz Gołaszewski, Prawo prezenty w ziemi bielskiej (parafie diecezji łuckiej) w I połowie XVIII wieku — na pograniczu prawa ziemskiego i kanonicznego
 19. Konrad Graczyk, Pogranicze w czasie i przestrzeni. Kontynuowanie polskich postępowań karnych przed niemieckim Sądem Specjalnym w Katowicach (Sondergericht Kattowitz)
 20. Jan Halberda, Na pograniczu common law i equity law. Początki doktryny estoppel w prawie angielskim
 21. Игорь А. Исаев, Ощущение границы и «пустое пространство»
 22. Rafał Kaczmarczyk, Interferencje arabskiej i europejskiej myśli polityczno-prawnej
 23. Oskar Kanecki, Recepcja urzędu dzieckiego z Rusi do struktur państwowych Wielkiego Księstwa Litewskiego
 24. Rafał Kania, Między Francją i Rosją. Dylematy i wybory polityczne Michała Kleofasa Ogińskiego w świetle jego pamiętników
 25. Marcin Kazimierczuk, Na pograniczu monizmu i pluralizmu zrzeszania się w związkach zawodowych na początku lat osiemdziesiątych w PRL
 26. Mariam Khoperia, Main Aspects of the Legal Thinking in XVIII–XIX Centuries
 27. Kacper Klimpel, Na pograniczu lojalności stanowej i afirmacji Imperium Rosyjskiego. Szkic do analizy myśli politycznej hrabiego Ignacego Karola Korwin-Milewskiego (1846–1926)
 28. Józef Koredczuk, Stosunek posłów i senatorów duchownych do akcji rewindykacji cerkwi prawosławnych w II Rzeczypospolitej
 29. Anna Korzeniewska-Lasota, „Układy republikańskie” i ich skutki w zakresie praw majątkowych osób podlegających przesiedleniu
 30. Filip Kozik, William Gladstone. Na pograniczu konserwatyzmu i liberalizmu
 31. Marek Bogdan Kozubel, O relacjach między sądownictwem Państwa Ukraińskiego a sądami wojskowymi armii Państw Centralnych na Ukrainie w 1918 roku
 32. Krzysztof Koźmiński, Teoria prawa Stanisława Ehrlicha — realizm prawniczy made in PRL?
 33. Tomasz Kruszewski, Mikołaj Jaksa Czernikowski — łęczycki prokurator z przełomu XIV/XV stulecia
 34. Izabela Lewandowska-Malec, Partie polityczne w Polsce dawniej i współcześnie
 35. Artur Lis, Przemiany polityczno-prawne od synodu łęczyckiego 1180 do przywileju w Cieni 1228
 36. Grzegorz Ławnikowicz, Między indywidualizmem a uniwersalizmem. Uwagi o idei „niezawisłej niezawisłości” w myśli prawniczej międzywojennej Polski
 37. Marek Maciejewski, Od wrogości do normalizacji. Relacje między Polską i sowiecką strefą okupacyjną Niemiec
 38. Dariusz Makiłła, Nauczanie prawa na książęcym uniwersytecie Albertina w Królewcu (1544/60–1657)
 39. Maciej Marszał, „Akcje pacyfikacyjne” w Galicji Wschodniej w latach 1930–1931 w świetle dokumentów Państwowego Archiwum Historycznego we Lwowie
 40. Adam Moniuszko, Na pograniczu kultur prawnych: kilka uwag o kulturze prawnej Tatarów w Rzeczypospolitej w XVI–XVIII w.
 41. Marcin Niemczyk, „Czerwony kur pieje na pograniczu”. Czyli o sztuce wojny w wybranych poglądach przedstawicieli myśli polityczno-prawnej
 42. Sulkhan Oniani, Семейная община в Сванети
 43. Sergei Piatovskii, Проблема российско-украинской границы в 1918 году
 44. Jacek Przygodzki, Na pograniczu nowoczesności. Ocena ustroju politycznego Księstwa Warszawskiego w czasie rosyjskich rządów okupacyjnych 1813–1815
 45. Maciej Rakowski, Niepodległe miasto na pograniczu włosko-jugosłowiańskim — ustrój Fiume przed wydaniem Karty Kwarneru
 46. Ирина В. Ружицкая, Комитет по делам Царства Польского и формирование новой государственно-правовой реальности в Царстве после Ноябрьского восстания 1830–1831 гг.
 47. Bronisław Sitek, System ochrony praw i interesów Federacji Szwajcarskiej
 48. Grzegorz Smyk, Królestwo Polskie jako „okraina” Cesarstwa Rosyjskiego
 49. Marek Sobczyk, Dylemat obustronnej niegodziwości świadczenia (turpitudo utriusque) w historii prawa i współczesności
 50. Edyta Sokalska, W poszukiwaniu idealnej formuły państwa: demokracja deliberatywna jako metoda legitymizacji władzy
 51. Maksymilian Stanulewicz, Duchowieństwo Wielkiego Księstwa Poznańskiego wobec problemu aspiracji niepodległościowych społeczeństwa polskiego w zaborze pruskim (1815–1871)
 52. Andrzej Sylwestrzak, Herbert L.A. Hart — między umiarkowanym pozytywizmem a normatywizmem
 53. Mariola Szewczak-Daniel, Od władz obcych do polskich w Lublinie lat I wojny światowej
 54. Mikołaj Tarkowski, Wybrane aspekty sekwestrowania i konfiskowania majątków ziemskich na północno-zachodnich krańcach Imperium Rosyjskiego po 1863 roku
 55. Вадим Л. Телицын, Об университетском уставе и борьбе за него в России (XIX век)
 56. Artur Zarwalski, Pomorze Gdańskie — na pograniczu Państwa Polskiego. Status polityczny i prawny do 1795 roku
 57. Maria Zmierczak, Suwerenność — czy ograniczenie suwerenności oznacza nie-suwerenność?
 58. Przemysław Marcin Żukowski, Droga Kazimierza Władysława Kumanieckiego (1880–1941) do katedry uniwersyteckiej w Krakowie. Jego program wykładów statystyki, prawa administracyjnego i nauki administracji przedstawiony przy podaniu o uzyskanie venia legendi na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Sprzedaż na miejscu lub wysyłkowo na podstawie zamówienia przesyłanego e-mailem:

  Sprzedaż publikacji
ZałącznikRozmiar
PDF icon 2017-089 Tytuł Spis treści.pdf398.57 KB