Wpis nieaktualny

Szanowni Studenci!

W związku z epidemią COVID-19 część z Was znalazła się w trudnej sytuacji materialnej. W związku z tym informujemy, że ze środków z budżetu państwa przyznanych na świadczenia stypendialne w GSW istnieje możliwość wypłat zapomóg.

Zapomoga, zgodnie z pkt 9 Regulaminu [1] ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa, może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Przejściowa, trudna sytuacja życiowa może nastąpić w wyniku zdarzeń związanych np. z epidemią oraz wynikającego z niej znacznego pogorszenia się sytuacji materialnej. Warunkiem uzyskania zapomogi jest udokumentowanie trudnej sytuacji życiowej. Każde zdarzenie rozpatrywane jest indywidualnie. Wysokość zapomogi uzależniona jest od przedstawionej sytuacji.

Wnioskując o zapomogę należy dostarczyć:

 • wniosek o przyznanie zapomogi (załącznik nr 9 do Regulaminu [2]).

Ponadto udokumentowaniem pogorszenia się sytuacji materialnej są między innymi (załączniki):

 • kopia umowy cywilnoprawnej,
 • zaświadczenie od pracodawcy o dochodach (załącznik nr 4 do Regulaminu [3]),
 • zaświadczenie od pracodawcy/zleceniodawcy o utracie lub wstrzymaniu wypłaty wynagrodzenia wraz z podaniem przyczyny oraz terminu zaistniałej sytuacji.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w formie elektronicznej:

 • na skrzynkę podawczą GSW, adres skrytki ePUAP: /gsw_gda/SkrytkaESP (więcej informacji: https://gsw.gda.pl/pl/content/skrzynka-podawcza-epuap). Wniosek w pliku PDF (wypełnionym formularzu) nie wymaga podpisu. Załączniki do wniosku należy dołączyć jako skany (ewentualnie czytelne zdjęcia dokumentów niewymagające obróbki graficznej – zobacz niżej wymagania),
  Druki wniosków, które są formularzami do elektronicznego wypełnienia, do pobrania w BIP GSW (link niżej). W pierwszej kolejności udostęp­niliśmy załączniki 3, 9 i 13.

lub w przypadku braku możliwości skorzystania ze skrzynki ePUAP:

 • na adres e-mail: kwestor@gsw.gda.pl w formie skanów (ewentualnie czytelnych zdjęć dokumentów niewymagających obróbki graficznej). Potwierdzeniem autentyczności danych składającego wniosek jest adres e-mail, który musi być zgodny z adresem posiadanym przez uczelnię. Wszystkie złożone w ten sposób dokumenty należy zachować i złożyć w uczelni pocztą bądź osobiście w terminie późniejszym (po zakończeniu epidemii), o czym będziemy Państwa informować.

Czytelne zdjęcia dokumentów niewymagające obróbki graficznej muszą być:

 • w formacie PDF (do przekształcenia plików JPG na PDF służą aplikacje dostępne nieodpłatnie w internecie),
 • na białym tle, bez zbędnych dodatkowych elementów (dłonie, przedmioty itp.),
 • podpisane według schematu: Nazwisko_Imię_nr-albumu_Zał._X_str._X (np. Kowalski_Jan_9999_zał._2_str_1),
 • w miarę możliwości każdy załącznik osobno w jednym pliku/skanie wielostronicowym.

Potwierdzeniem otrzymania dokumentów jest e-mail zwrotny lub wiadomość zwrotna na skrzynce ePUAP o treści "Potwierdzam otrzymanie wniosku".

Uczelnia przyjmuje korespondencję papierową kierowaną na adres 80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B, ale w przypadku wniosków o przyznanie świadczeń zalecamy drogę elektroniczną, szczególnie przez skrzynkę podawczą ePUAP. Żadna z filii Uczelni nie przyjmuje poczty tradycyjnej z powodu pracy zdalnej.

Linki
 1. Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa; strona BIP GSW dotycząca świadczeń stypendialnych: https://bip.gsw.gda.pl/p,18,swiadczenia-stypendialne
 2. Załącznik nr 9 do Regulaminu. Wniosek o przyznanie zapomogi ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa: https://bip.gsw.gda.pl/index.php?c=getfile&id=13
 3. Załącznik nr 4 do Regulaminu. Zaświadczenie o dochodzie trzymiesięcznym z tytułu zatrudnienia: https://bip.gsw.gda.pl/index.php?c=getfile&id=8
 4. Komunikat Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczący możliwości wsparcia finansowego studentów: ​https://www.gov.pl/web/nauka/wazny-komunikat-do-studentow-dotyczacy-mozliwosci-wsparcia-finansoweg

Biuletyn Informacji Publicznej GSW
Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń dla studentów ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa wraz z wyjaśnieniami i wszystkimi załącznikami dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej GSW pod poniższym przyciskiem oraz linkiem:
https://bip.gsw.gda.pl/p,18,swiadczenia-stypendialne

  Link do informacji o świadczeniach stypendialnych w BIP GSW
  Aktualizowany komunikat dot. zawieszenia zajęć dydaktycznych na terenie uczelni w okresie epidemii COVID-19
Kategoria powiadomień: Dziekanat, Kwestura, opłaty, stypendia