I stopnia (licencjackie)

Studia I stopnia (licencjackie), dzienne lub zaoczne, 6 semestrów, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych)

Kategoria: Gdańsk, Licencjackie, Studia I stopnia

Tagi: Studia w Gdańsku, I stopnia, Pierwszego stopnia, Studia licencjackie

Studia I stopnia (licencjackie), dzienne lub zaoczne, 6 semestrów, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych):

GDAŃSK

Moduły w ramach kierunku

Poniższe moduły w ramach kierunku studenci wybierają (obowiązuje minimalna liczba osób) w trakcie trwania studiów. Kandydat na studia zapisuje się na kierunek studiów.

NAUCZYSZ SIĘ: stosować różnorodne metody i techniki w procesie weryfikacji hipotez badawczych dotyczących m.in. uwarunkowań przestępczości, ryzyka wiktymizacyjnego oraz diagnozowania trendów
przestępczości / w praktyce stosować taktykę i techniki kryminalistyczne / w porozumieniu z organami nadrzędnymi stosować prewencję kryminalną.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: Policji / Straży Miejskiej / służbie więziennej / służbie kuratorskiej / ośrodkach resocjalizacyjnych / centrach pomocy rodzinie / organizacjach pozarządowych / biurach detektywistycznych
/ kancelariach prawnych / kancelariach radcowskich / straży granicznej / zespołach i sztabach zarządzania kryzysowego / pionach administracji publicznej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
wewnętrzne / strukturach ABW, CBA, BOR.

Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające:

 • Prawo policyjne
 • Taktyka i technika kryminalistyczna
 • Prewencja kryminalna
 • Czynności operacyjno-rozpoznawcze
 • Techniki mediacyjne
 • Seminarium dyplomowe

NAUCZYSZ SIĘ: rozpoznawać zjawisko patologii społecznej oraz nazywać i klasyfikować jego poszczególne stopnie zaawansowania i rodzaje / we współpracy z odpowiednimi służbami uczestniczyć
w opracowywaniu planów prewencyjnych, mających zapobiegać narastaniu zjawisk patologicznych / samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować, analizować dane z dziedziny patologii społecznych i
przeciwdziałania im, oraz wyciągać i przedstawiać wynikające z nich wnioski.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: Policji / Straży Miejskiej / służbie więziennej / służbie kuratorskiej / ośrodkach resocjalizacyjnych / centrach pomocy rodzinie / organizacjach pozarządowych.

Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające:

 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Resocjalizacja
 • Pomoc społeczna
 • Postępowanie w sprawach nieletnich
 • Przemoc w rodzinie
 • Seminarium dyplomowe

NAUCZYSZ SIĘ: wyjaśniać ogólnie zjawisko przestępczości oraz nazywać i klasyfikować jego poszczególne rodzaje / stosować różnorodne metody i techniki w procesie weryfikacji hipotez badawczych
dotyczących m.in. uwarunkowań przestępczości, ryzyka wiktymizacyjnego oraz diagnozować trendy przestępczości / potwierdzać wiedzę teoretyczną w praktyce.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: Policji / Straży Miejskiej / służbie więziennej / służbie kuratorskiej / ośrodkach resocjalizacyjnych / organizacjach pozarządowych.

Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające:

 • Prawo penitencjarne
 • Pedagogika penitencjarna
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Prewencja kryminalna
 • Techniki mediacyjne
 • Seminarium dyplomowe

 

NAUCZYSZ SIĘ: przygotowywać projekty informacyjno-edukacyjne uwzględniające różne dziedziny życia społecznego / we współpracy z przedstawicielami odpowiednich służb uczestniczyć w opracowywaniu i wprowadzaniu w życie planów prewencyjnych, mających na celu zapobieganie zjawiskom przestępczym / rozpoznawać sytuacje potencjalnie konfliktogenne i w porę zapobiegać ich eskalacji z wykorzystaniem dostępnej wiedzy i umiejętności / identyfikować, określać i nazywać zjawiska przestępcze i patologiczne występujące w określonych grupach społecznych.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: Policji / służbie kuratorskiej / ośrodkach resocjalizacyjnych / centrach pomocy rodzinie / organizacjach pozarządowych / sądach.

 

Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające:

 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Resocjalizacja
 • Psychologia sądowa
 • System pomocy ofiarom przestępstw
 • Techniki mediacyjne
 • Metodyka pracy kuratora sądowego
 • Seminarium dyplomowe

Umiejętności

Absolwent studiów licencjackich na kierunku kryminologia posiądzie rzetelną wiedzę o człowieku, społeczeństwie i prawie. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą absolwentowi zrozumieć zjawiska społeczne związane z przestępczością i patologią. Przygotują do skutecznego wykonywanie zadań na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym porządkiem publicznym oraz w instytucjach związanych z wymiarem sprawiedliwości.

Możesz pracować w:

 • Policji
 • straży miejskiej
 • Straży Granicznej
 • służbie więziennej i kuratorskiej
 • ośrodkach resocjalizacji
 • powiatowych centrach pomocy rodzinie
 • organizacjach pozarządowych.

Wybrane przedmioty dla kierunku

 • Technologia informacyjna
 • Język obcy
 • Filozofia
 • Podstawy psychologii
 • Psychologia społeczna
 • Ochrona wartości intelektualnej
 • Podstawy prawoznawstwa
 • Wstęp do kryminologii
 • Ekonomia
 • Konstytucyjny system organów państwowych
 • Patologie społeczne
 • Prawo karne materialne
 • Podstawy organizacji i zarządzania
 • Postępowanie karne
 • Organizacja i struktura organów wymiaru sprawiedliwości
 • Psychopatologia
 • Etyka
 • Statystyka z demografią
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
 • Kryminologia porównawcza
 • Wiktymologia
 • Podstawy prawa cywilnego
 • Socjologiczne uwarunkowania przestępczości
 • Metody badań kryminologicznych
 • Polityka kryminalna
 • Nowe tendencje kryminologiczne

Opłaty za studia

Opłaty za studia (czesne) na kierunku kryminologia.

Uwaga. Na ostatnich dwóch semestrach (V i VI) czesne jest wyższe o 100 zł za semestr. Poniżej przedstawiono opłaty w bieżącym roku akademickim. Pełna informacja o opłatach za studia (wszystkie kierunki studiów, wszystkie lata akademickie począwszy od 2019/2020) dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej GSW pod adresem: https://bip.gsw.gda.pl/ w "Menu Przedmiotowym / Opłaty za studia i studia podyplomowe".

Studia stacjonarne

miesięcznie:
5 rat w semestrze
440 zł x 5
 
 
 
semestralnie:
płatne z góry
2.100 zł
 
 
 

Studia niestacjonarne

miesięcznie:
5 rat w semestrze
400 zł x 5
 
 
 
miesięcznie:
6 rat w semestrze
340 zł x 6
 
 
 
semestralnie:
płatne z góry
1.900 zł
 
 
 

e-Learning

miesięcznie:
5 rat w semestrze
340 zł x 5
 
 
 
miesięcznie:
6 rat w semestrze
290 zł x 6
 
 
 
semestralnie:
płatne z góry
1.700 zł
 
 
 

Nasi studenci mają do dyspozycji szereg stałych zniżek w opłatach za studia. Korzystają też ze stypendiów o charakterze zarówno socjalnym, jak i za wyniki w nauce.
Kliknij niżej i czytaj więcej.

  Zniżki   Stypendia

Jednorazowe wpisowe

Uczelnia, na etapie rekrutacji, pobiera jednorazową i bezzwrotną opłatę wpisowego w wysokości:

 • 70 zł od absolwentów GSW (również absolwentów posiadających dyplom wydany przez Uczelnię pod poprzednią nazwą: Gdańska Wyższa Szkoła Administracji oraz absolwentów Mazurskiej Szkoły Wyższej w Ełku)
 • 100 zł od pozostałych osób.

Tytuł płatności: nazwisko i imię osoby rekrutowanej oraz kierunek studiów (i filia jeżeli rekrutacja do filii).

Informator na studia. Materiały promocyjne

Poniżej do pobrania:

 • Informator na studia
 • Ulotka dotycząca zniżek
 • Przewodnik po studiach w GSW w języku angielskim //Study in GSW. Guide (English version)

Część dokumentów uczelnia publikuje w swoim Biuletynie Informacji Publicznej (np. uchwały Senatu GSW ws. rekrutacji, wysokości opłat czesnego niezmienne przez cały tok studiów).

Ankiety osobowe na studia do pobrania w zakładkach dotyczących zapisów na studia:

  Logotypy GSW do pobrania