Seria
Ekoenergetyka – biogaz i syngaz. Technologie, strategie rozwoju, prawo i ekonomika w regionie Morza Bałtyckiego - pierwsza strona okładki
0 review(s) | Add your review
Ekoenergetyka - biogaz i syngaz. Technologie, strategie rozwoju, prawo i ekonomika w regionie Morza Bałtyckiego, praca zbiorowa, Adam Cenian, Janusz Gołaszewski, Tadeusz Noch (red.), Gdańsk 2011, Wydawnictwo GSW. ISBN 978-83-89762-35-1. Stron 228, format 17x24 cm (B5), cena: 29,00 zł
29,00 zł
Dyscyplina: Nauki techniczne
Nr katalogowy: 035
   
Tytuł Ekoenergetyka – biogaz i syngaz. Technologie, strategie rozwoju, prawo i ekonomika w regionie Morza Bałtyckiego
  praca zbiorowa
Redaktorzy naukowi Adam Cenian, Janusz Gołaszewski, Tadeusz Noch
Tytuł serii Ekoenergetyka
Numer w serii 2
Rok wydania 2011
Strony 228
Format (cm) 17x24 (B5)
ISBN 978-83-89762-35-1
Cena (zł) 29,00

Informacje dodatkowe

Ekoenergetyka to dziedzina wiedzy związana ze zrównoważoną generacją energii elektrycznej i cieplnej. Jakakolwiek produkcja jest zrównoważona tylko wtedy, gdy bierzemy pod uwagę jej oddziaływanie na środowisko oraz dobro przyszłych pokoleń. Nie zawsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ma charakter zrównoważony; wątpliwości budzi scentra­lizowana energetyka oparta o źródła biomasowe, prowadząca do zmniejszenia sprawności urządzeń, problemów logistycznych, zakłócenia rynku biomasy i in.

Duże podmioty energetyki, wykupując duże ilości biomasy, zniekształcają i degenerują jej rynek, utrudniając rozwój lokalnej, rozproszonej energetyki, która zgodnie z obecnym stanem wiedzy wydaje się być najefektywniejszym sposobem na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, stymulującym gospodar­czy rozwój regionów oraz wzrost bezpieczeństwa energetycznego.

Stąd mówiąc o zrównoważonej energetyce musimy brać pod uwagę efektywność wykorzystania źródeł (substratów) oraz sprawność procesu, bioróżnorodność (np. w produkcji biomasy), wpływ na klimat i środowisko (problem zanieczyszczeń), aspekt społeczny (w tym bezpieczeństwo żywnościowe, jak i za­cho­wanie dóbr kultury) oraz ekonomiczny (np. wpływ bioenergetyki na rynek pracy czy bezpieczeństwo ener­getyczne).

Wstęp

Ekoenergetyka to dziedzina wiedzy związana ze zrównoważoną generacją energii elektrycznej i cieplnej. Jakakolwiek produkcja jest zrównoważona tylko wtedy, gdy bierzemy pod uwagę przy jej planowaniu oddziaływanie na środowisko oraz dobro przyszłych pokoleń. Nie zawsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ma charakter zrównoważony; wątpliwości budzi scentralizowana energe­tyka oparta o źródła biomasowe, prowadząca do zmniejszenia sprawności urzą­dzeń, problemów logistycznych, zakłócenia rynku biomasy i in. Duże podmioty energetyki, wykupując duże ilości biomasy, zniekształcają i degenerują jej rynek, utrudniając rozwój lokalnej, rozproszonej energetyki, która zgodnie z obecnym stanem wiedzy wydaje się być najefektywniejszym sposobem na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, stymulującym gospodarczy rozwój regionów oraz wzrost bezpieczeństwa energetycznego. Stąd mówiąc o zrównoważonej energetyce musimy brać pod uwagę efektywność wykorzystania źródeł (substratów) oraz sprawność procesu, bioróżnorodność (np. w produkcji biomasy), wpływ na klimat
i środowisko (problem zanieczyszczeń), aspekt społeczny (w tym bezpieczeństwo żywnościowe, jak i zachowanie dóbr kultury) oraz ekonomiczny (np. wpływ bio­energetyki na rynek pracy czy bezpieczeństwo energetyczne).

Jedną z rozważanych opcji ekoenergetyki jest rozwój biogazownictwa, wspieranego przez Rządowy Program Innowacyjna Gospodarka – Rolnictwo Ener­getyczne. Uprawa i wykorzystanie roślin energetycznych może zapewnić stabi­lizację produkcji i godne przychody producentom rolnym, gdy dochody ze standar­dowej produkcji rolnej nie gwarantują stabilizacji, a ceny skupu nie są wysokie. Zielona energetyka może stać się motorem gospodarczym Pomorza, szczególnie w regionach słabiej zaludnionych.

Celem Bałtyckiego Forum Biogazu, organizowanego w ramach South Baltic Gas Forum, jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu Bał­tyku poprzez odpowiednie wykorzystanie biomasy (w tym biomasy pochodzenia rolniczego i/lub biodegradowalnych odpadów miejskich) na cele energetyczne poprzez stosowanie technologii wykorzystujących biogaz, szczególnie w syste­mach kogeneracyjnych. Forum Biogazu organizowane jest przez Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny wraz z członkami klastra: Urzędem Marszałkowskim Wojewódz­twa Pomorskiego, Instytutem Maszyn Przepływowych PAN, Politechniką Gdańską i Gdańską Wyższą Szkołą Administracji. Firmy POMCERT oraz IMPLASER wspierają te instytucje w sprawach organizacyjnych, szczególnie w kontaktach z różnymi podmiotami gospodarczymi. Głównym sponsorem Forum jest firma ENERGA-BIO. Patronat medialny objęły Radio Gdańsk oraz czasopisma Czysta Energia i Przemysł-Zarządzanie-Środowisko. Patronat honorowy objął Marszałek Województwa Pomorskiego.

Trzy Sesje Bałtyckiego Forum Biogazu: naukowa, szkoleniowa oraz strategii regionalnych są prowadzone w ramach i wspierane przez różne projekty międzynarodowe i krajowe, w tym projekty EU BSR „Bioenergy Promotion” oraz „Public Energy Alternatives”, częściowo finansowane przez Unię Europejską (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), projekt RPO WP 1.5.2 „Wsparcie tworzenia i rozwoju powiązań kooperacyjnych w Klastrze Kluczowym Wojewódz­twa Pomorskiego – Bałtyckim Klastrze Ekoenergetycznym” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2007-2013 oraz Zadanie badawcze Nr 4 „Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych”, strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych NCBiR.

Tytuł serii: Ekoenergetyka
 1. Ekoenergetyka — zagadnienia technologii, ochrony środowiska i ekonomiki, Adam Cenian, Tadeusz Noch (red.), ISBN 978-83-89762-27-6, Gdańsk 2010, Wydawnictwo GSW
 2. Ekoenergetyka — biogaz i syngaz. Technologie, strategie rozwoju, prawo i ekonomika w regionie Morza Bałtyckiego, Adam Cenian, Janusz Gołaszewski, Tadeusz Noch (red.), ISBN 978-83-89762-35-1, Gdańsk 2011, Wydawnictwo GSW
 3. Eco-Energetics — Biogas and Syngas. Technologies, Legal Framework, Policy and Economics in Baltic Sea Region, Adam Cenian, Janusz Gołaszewski, Tadeusz Noch (eds.), ISBN 978-83-89762-36-8, Gdańsk 2011, Wydawnictwo GSW
 4. Ekoenergetyka — biogaz. Wyniki badań, technologie, prawo i ekonomika w rejonie Morza Bałtyckiego, Adam Cenian, Janusz Gołaszewski, Tadeusz Noch (red.), ISBN 978-83-89762-41-2, Gdańsk 2012, Wydawnictwo GSW
 5. Eco-Energetic — Biogas. Research, Technologies, Law and Economics in Baltic Sea Region, Adam Cenian, Janusz Gołaszewski, Tadeusz Noch (eds.), ISBN 978-83-89762-42-9, Gdańsk 2012, Wydawnictwo GSW
 6. Ekoenergetyka — biogaz. Badania, technologie, prawo i ekonomika w rejonie Morza Bałtyckiego, Adam Cenian, Janusz Gołaszewski, Tadeusz Noch (red.), ISBN 978-83-89762-54-2, Gdańsk 2014, Wydawnictwo GSW
 7. Eco-energetics — biogas. Research, technologies, law and economics in the Baltic Sea Region, Adam Cenian, Janusz Gołaszewski, Tadeusz Noch (eds.), ISBN 978-83-89762-55-9, Gdańsk 2014, Wydawnictwo GSW
 8. Ekoenergetyka — biogaz. Badania, technologie i ekonomika w rejonie Morza Bałtyckiego, Adam Cenian, Janusz Gołaszewski, Tadeusz Noch (red.), ISBN 978-83-89762-77-1, Gdańsk 2016, Wydawnictwo GSW
 9. Eco-Energetics — biogas. Research, technologies and economics in the Baltic Sea Region, Adam Cenian, Janusz Gołaszewski, Tadeusz Noch (eds.), ISBN 978-83-89762-78-8, Gdańsk 2016, Wydawnictwo GSW
 10. Ekoenergetyka — biogaz. Badania, technologie, prawo i ekonomika w rejonie Morza Bałtyckiego, A. Cenian, J. Gołaszewski, T. Noch (red.), ISBN 978-83-89762-95-5, Gdańsk 2018, Wydawnictwo GSW

Zainteresuje Cię również nasze czasopismo "Eco-Energetics: technologies, environment, law and economy".

Spis treści

I. Strategia rozwoju, prawo i ekonomika

 1. Biogazownie rolnicze w działaniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 2. Metoda kosztów narastających w ocenie ekonomicznej efektywności w źródłach energii odnawialnej
 3. Rola biogazu w Polsce: „mity” i szanse
 4. Termiczne przekształcanie biomasy odpadowej w świetle obowiązujących aktów prawnych
 5. Biogaz w regionalnym systemie zarządzania środowiskowego
 6. Atrakcyjność finansowa projektów związanych z OZE na przykładzie województwa zachodniopomorskiego

II. Technologie bio- i syngazu

 1. Gazyfikacja pyrolityczna osadów ściekowych i odpadów komunalnych i jej zastosowanie w systemie energetyki rozproszonej
 2. Nowe rozwiązanie klimatyzacji solarnej w oparciu o technologię strumienicową
 3. Mikrobiogazownie
 4. Rodzaje biomasy i sposoby ich energetycznego wykorzystania
 5. Mikrobiogazownie dla małych i średnich gospodarstw rolnych – problem techniczny i ekonomiczny
 6. Od odpadów do gazów – technologia wykorzystana w przemyśle
 7. Termiczne przekształcanie biomasy jako źródło paliwa dla generacji energii elektrycznej
 8. Rozwój efektywnych technologii procesu fermentacji metanowej
 9. Grupa technologiczna PPM – kompetentny partner w projektowaniu i budowie „pod klucz” biorafinerii, biogazowni i bloków kogeneracyjnych
 10. Właściwości fizykochemiczne biomasy wykorzystywanej do celów energetycznych
 11. Symulacje numeryczne procesu zgazowania biomasy jako sposób na poprawę jakości produkowanego gazu
 12. W kierunku zoptymalizowanego, niskoemisyjnego spalania gazów pirolitycznych
 13. Optymalizacja niskotemperaturowej produkcji biogazu z biomasy
 14. Tlenkowe ogniwa paliwowe dla potrzeb energetyki rozproszonej
 15. Beztlenowa fermentacja termofilowa dla zwiększenia produkcji biogazu
 16. Wykorzystanie ciepła odpadowego z kogeneracyjnej biogazowni w lokalnym systemie centralnego ogrzewania
 17. Wydajność biomasy i biogazodochodowość surowca z celowych upraw energetycznych
 18. GazEla – eksperymentalna instalacja do zgazowania biomasy
 19. Technologie zgazowania biomasy
 20. Metody termicznego przetwarzania biomasy odpadowej w reaktorze dolnociągowym – podsumowanie badań
 21. Badania symulacyjne procesu zgazowania biomasy

Sprzedaż na miejscu lub wysyłkowo na podstawie zamówienia przesyłanego e-mailem:

  Sprzedaż publikacji