Termin egzaminu/zaliczenia z przedmiotu "Statystyka":

26.06.2021 r. godz. 9:00-11:00 - grupa Ip2-e

Link dostępu do aplikacjihttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWE5NDA3MmEtYTNlN...

Egzamin/zaliczenie odbędzie się w formie ustnej w aplikacji MS Teams. Należy dysponować sprzętem wyposażonym w kamerę i mikrofon.

Kategoria powiadomień: Dziekanat