Egzamin z przedmiotu "Statystyka" (termin II)- grupy Ip1-T, Ip2-T, Ip2, Ip2-S - odbędzie się dnia 04.07.2021 r. o godz. 9:00-10:00

Link dostępu do aplikacjihttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDYxOGIzMzctNGZiY...

Egzamin odbędzie się w formie ustnej w aplikacji MS Teams. Należy dysponować sprzętem wyposażonym w kamerę i mikrofon.

Kategoria powiadomień: Dziekanat