Termin egzaminu z przedmiotu "Rozwój innowacyjnego produktu":

04.07.2021 r. godz. 10:00-13:00 - grupy: Ip2-MSU, Ip2-MSU-T

Link dostępu do aplikacjihttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTFkOTNhNGEtMzgzZ...

 

Egzamin odbędzie się w formie ustnej w aplikacji MS Teams. Należy dysponować sprzętem wyposażonym w kamerę i mikrofon.

Kategoria powiadomień: Dziekanat