Eco-Energetics, vol. 1 - pierwsza strona okładki
Eco-Energetics, vol. 1 - pierwsza strona okładki
Eco-Energetics, vol. 1 - ostatnia strona okładki
Eco-Energetics, vol. 1 - ostatnia strona okładki

Eco-Energetics: technologies, environment, law and economy jest nowym czasopismem; ukazuje się od 2018 roku. Czasopismo jest wydawane w wersji w wersji elektronicznej (w formie plików PDF) o dostępie otwartym oraz po zamknięciu tomu — w wersji drukowanej (książkowej).

Pełny tytuł Eco-Energetics: technologies, environment, law and economy
ISSN druk 2657-5922
ISSN online 2657-7674
Częstotliwość Rocznik
Język publikacji Angielski
Rok powstania 2018
Redaktor naczelny dr hab. inż. Adam Cenian, prof. GSW
(ORCID 0000-0002-9441-7741)
cenian@imp.gda.pl
Wydawca, redakcja Gdańska Szkoła Wyższa
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B
Strona internetowa czasopisma https://Eco-EnergeticsJournal.eu/
https://ojs.gsw.gda.pl/index.php/Eco-Energetics
Dostęp publiczny. Numer DOI

W wersji elektronicznej czasopisma każdy artykuł dostępny jest publicznie (bez ograniczeń w dostępie) w formacie PDF oraz posiada numer DOI.

Pełna historia czasopisma dostępna na stronie internetowej Eco-Energetics – link w przycisku poniżej.

Tytuł czasopisma w tłumaczeniu na język polski

Ekoenergetyka: technologie, środowisko, prawo i gospodarka

Obszary tematyczne czasopisma

 • energia z biomasy odpadów,
 • energia z biogazu,
 • energia słoneczna,
 • energia geotermalna,
 • zrównoważona generacja energii elektrycznej i ciepła,
 • pompy ciepła,
 • niskotemperaturowe sieci ciepłownicze,
 • efektywność energetyczna,
 • systemy zarządzania energią,
 • magazyny energii,
 • aspekty środowiskowe,
 • prawo ochrony środowiska.

Eco-Energetics posiadają własną stronę internetową:

  Eco-Energetics

Opis stosowania zasad etyki publikacyjnej

Wydawnictwo GSW przyjęło i stosuje najwyższe standardy oraz zasady etyki publikacyjnej w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom publikacyjnym. Punktem odniesienia są w tym zakresie wytyczne COPE (Committee on Publication Ethics, Komitet ds. etyki publikacyjnej).

1. Zasady dotyczące autorów
 • Autor składający propozycję wydawniczą zobowiązany jest zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, w pełni oryginalne teksty.
 • Autor zobowiązany jest do poszanowania własności intelektualnej innych osób. Wykorzystane w publikacji badania innych naukowców powinny być odpowiednio oznaczone: wskazując źródło i ewentualnie zaznaczając, że jest to cytat. Niedopuszczalne są natomiast takie praktyki, jak plagiat, autoplagiat, ghostwriting, pominięcie w wykazie autorów osób, które przyczyniły się do stworzenia dzieła oraz przypisywanie autorstwa osobom, które nie przyczyniły się do stworzenia dzieła (tzw. guest authorship).
 • Autor zobowiązany jest do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych, korzystania wyłącznie z prawdziwych (niesfabrykowanych) danych oraz obiektywnej interpretacji wyników. Autor powinien być gotowy udostępnić dane wykorzystane w zgłoszonym do publikacji tekście.
 • Autor zobowiązany jest do ujawnienia źródła finansowania publikacji, wkładu instytucji naukowo-badawczych oraz konfliktów interesów, które mogą wpłynąć na wyniki lub interpretację badań.
2. Zasady dotyczące wydawcy
 • Wydawca rozstrzyga o tym, które teksty zostaną przyjęte do publikacji. Swoją decyzję powinien oprzeć na ocenach sporządzonych przez recenzentów naukowych pracy, którzy określają jej walor naukowy, oryginalność ujęcia opisywanego problemu, zastosowaną metodologię i poprawność wnioskowania oraz spójność i przejrzystość wywodu. Wydawca ma prawo uzależnić przyjęcie tekstu do publikacji od naniesienia przez autora stosownych zmian i poprawek.
 • Wydawca zobowiązany jest do sprawdzenia każdego nadesłanego tekstu przy pomocy programu antyplagiatowego i z wykorzystaniem własnej bazy referencyjnej tekstów. W razie wątpliwości dotyczących rzetelności naukowej wydawca zwraca się do autora z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji (autor ma prawo w tym momencie nanieść stosowne zmiany i poprawki). W przypadku jednoznacznego stwierdzenia nieuczciwej praktyki naukowej wydawca dokumentuje jej przejawy oraz informuje odpowiednie podmioty, a sam tekst nie zostaje przyjęty do publikacji.
 • Wydawca zobowiązany jest do oceny nadesłanych tekstów wyłącznie pod względem merytorycznym. O odrzuceniu tekstu nie mogą decydować okoliczności pozamerytoryczne, takie jak płeć, rasa, pochodzenie, wyznanie czy poglądy polityczne autora (autorów).
 • Wydawca przeciwdziała zjawiskom zwanym ghostwriting, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji; guest authorship (honorary authorship), gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem (współautorem) publikacji.
 • Wydawca zobowiązany jest do przeciwdziałania konfliktom interesów. W związku z tym, że stosuje on zasadę double blind review proces (podwójnie ślepa recenzja), pracownikom wydawnictwa wolno ujawniać informacje na temat złożonej pracy wyłącznie osobom uczestniczącym w procesie wydawniczym z uwzględnieniem anonimizacji na etapie recenzji tekstu.
3. Zasady dotyczące recenzentów
 • Zadaniem recenzenta jest wsparcie wydawcy w podjęciu decyzji o przyjęciu tekstu do publikacji. Recenzent może również wesprzeć autora tekstu, sugerując mu niezbędne zmiany i poprawki.
 • Recenzent zobowiązany jest dostarczyć recenzję w ustalonym terminie. W przypadku niemożliwości wywiązania się z tego obowiązku (ze względu na brak czasu bądź kompetencji merytorycznych lub z powodu konfliktu interesów) powinien niezwłocznie poinformować o tym wydawcę.
 • Recenzja ma charakter anonimowy – autor i recenzent nie znają swoich tożsamości.
 • Recenzent zobowiązany jest przeprowadzić recenzję z zachowaniem standardów obiektywności. Swoje uwagi powinien przedstawiać jasno, popierając je odpowiednimi argumentami. Niedopuszczalna jest personalna krytyka autora (autorów) pracy.
 • Recenzent zobowiązany jest do poinformowania wydawcy o wszystkich stwierdzonych przypadkach nieuczciwej praktyki naukowej, jakich dopuścił się autor recenzowanego tekstu.
 • Recenzent zobowiązany jest do traktowania recenzowanej pracy jako dokumentu poufnego. Recenzent nie może udostępniać tekstu osobom do tego nieupoważnionym, dyskutować o nim ani wykorzystywać go dla swoich własnych korzyści.