Opis kierunku Administracja, drugiego stopnia (magisterskie)

Studia II stopnia (magisterskie), zaoczne, 4 semestry, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych)

Kategoria: Gdańsk, Magisterskie, Studia II stopnia

Tagi: II stopnia, Drugiego stopnia, Studia magisterskie, Studia w Gdańsku

Studia II stopnia (magisterskie), zaoczne, 4 semestry, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecz­nych):

GDAŃSK

Moduły w ramach kierunku

Poniższe moduły w ramach kierunku studenci wybierają (obowiązuje minimalna liczba osób) w trakcie trwania studiów. Kandydat na studia zapisuje się na kierunek studiów.

Administracja

NAUCZYSZ SIĘ:

 • budżetować i zarządzać podmiotem
 • korzystać z przepisów prawa administracyjnego oraz zasad funkcjonowania instytucji w Polsce i UE

MOŻESZ PRACOWAĆ w:

 • służbie cywilnej, będziesz gotowy do pełnienia funkcji kierowniczych
 • administracji rządowej
 • strukturach samorządowych
 • administracji specjalnej
 • administracji prywatnej
 • placówkach kulturalnych
 • organach partii politycznych
 • instytucjach krajowych
 • przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE

Przedmioty specjalnościowe/uzupełniające:

 • Zarządzanie potencjałem społecznym
 • Organizacja i funkcjonowanie administracji ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • Zarządzanie relacjami z klientami
 • Socjologia organizacji
 • Procesy demograficzne i polityka ludnościowa w UE
 • Organizacja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego
 • Administracyjnoprawne instytucje ochrony dziedzictwa narodowego
 • Logistyka
 • Nadzór RIO nad samorządem terytorialnym
 • Zarządzanie nieruchomościami
Bezpieczeństwo wewnętrzne

NAUCZYSZ SIĘ:

 • zarządzać zasobami ludzkimi i materialnymi w sytuacjach kryzysowych
 • współpracować z przedstawicielami organów nadrzędnych oraz odpowiednich służb
 • specyfiki pracy w zakresie zwalczania przestępczości
 • pełnić różne role w zespole: zarówno sprawnie wykonywać polecenia lidera, jak i samodzielnie oceniać kompetencje poszczególnych członków grupy, przydzielać im zadania i konsekwentnie egzekwować ich wykonanie

MOŻESZ PRACOWAĆ w:

 • centrach zarządzania kryzysowego
 • komórkach zajmujących się bezpieczeństwem
 • jednostkach i służbach porządku publicznego

Przedmioty specjalnościowe/uzupełniające:

 • Przestępczość gospodarcza i skarbowa
 • Przestępczość zorganizowana
 • Media i społeczeństwo wobec przestępczości
 • Zapobieganie i zwalczanie przestępczości
 • Przestępczość komputerowa i cyberprzestępczość
 • Komunikacja społeczna a przestępczość
 • Odpowiedzialność organów administracji za bezpieczeństwo publiczne
 • Prawne aspekty bezpieczeństwa publicznego
 • Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
 • Rodzaje zagrożeń i sposób ich rozpoznawania
 • Regulacje funkcjonowania służb mundurowych
Zarządzanie

NAUCZYSZ SIĘ:

 • samodzielnie rozwiązywać problemy
 • organizować zespoły pracownicze i kierować nimi
 • opracowywać i wdrażać programy zarządzania

MOŻESZ PRACOWAĆ w:

 • przedsiębiorstwach i instytucjach integrującego się rynku pracy UE, jako menadżer, prowadzić działalność gospodarczą

Przedmioty specjalnościowe/uzupełniające:

 • Zarządzanie potencjałem społecznym
 • Procesy demograficzne i polityka ludnościowa w UE
 • Zarządzanie relacjami z klientami
 • Administracyjnoprawne instytucje ochrony dziedzictwa narodowego
 • Logistyka
 • Marketing i badania marketingowe
 • Negocjacje w biznesie
 • Przedsiębiorczość gospodarcza
 • Zarządzanie projektem
 • Zarządzanie strategiczne

Umiejętności

Absolwent studiów magisterskich na kierunku administracja zdobędzie umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej. Będzie przygotowany do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej.

Możesz pracować w:

 • administracji rządowej
 • strukturach samorządowych
 • administracji specjalnej
 • administracji prywatnej
 • placówkach kulturalnych
 • organach partii politycznych
 • instytucjach krajowych
 • przedsiębiorstwach współpracujących ze strukturami UE.

Wybrane przedmioty dla kierunku

 • Zasady ustroju politycznego państwa
 • Postępowanie sądowoadministracyjne
 • Fundusze strukturalne i system finansowania projektów UE
 • Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej
 • System ochrony prawnej w UE
 • Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych
 • Publiczne prawo konkurencji
 • Prawo karne skarbowe
 • Przygotowanie projektów do UE
 • Zadania administracji publicznej w sferze ochrony środowiska
 • Prawo wyznaniowe
Opłaty za studia

Poniżej przedstawiono opłaty (czesne) za studia drugiego stopnia na kierunku "Administracja" w rekrutacji na rok akademicki 2023/2024. Pełna informacja o opłatach za studia (wszystkie kierunki studiów, wszystkie lata akademickie począwszy od 2019/2020) dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej GSW pod adresem: https://bip.gsw.gda.pl/ w "Menu Przedmiotowym / Opłaty za studia i studia podyplomowe".

Niestacjonarne

Lokalizacja (siedziba/filia) Jednorazowo za semestr Ratalnie – 5 rat w semestrze Ratalnie – 6 rat w semestrze
W Gdańsku, I i II semestr 2.300 zł 5 x 480 zł 6 x 420 zł
W Gdańsku, III i IV semestr 2.300 zł 5 x 480 zł 6 x 420 zł
Na e-studiach, I i II semestr 2.300 zł 5 x 480 zł 6 x 420 zł
Na e-studiach, II i IV semestr 2.300 zł 5 x 480 zł 6 x 420 zł
Terminy wpłat czesnego
Zobacz terminy wpłat czesnego
Rachunek bankowy
Zobacz rachunek bankowy
Zniżki w opłatach. Promocje. Stypendia
 • Będąc studentem GSW masz do dyspozycji szereg stałych zniżek w czesnym za studia. Kliknij niżej i sprawdź, czy możesz z którejś skorzystać.
 • Możesz skorzystać z promocji w czesnym (jeżeli akurat obowiązuje). Kliknij niżej i sprawdź. Pamiętaj, że zniżki i promocje nie łączą się!
 • Już od pierwszego semestru(!) jesteś objęty(-ta) systemem stypendialnym GSW: socjalnym, jak i za wyniki w nauce. Kliknij niżej i sprawdź.
Zasady udzielania zniżek dla studentów Czasowe promocje czesnego System stypendialny
Naliczanie opłat czesnego po rozpoczęciu roku akademickiego

Po złożeniu dokumentów rekrutacyjnych, z chwilą rozpoczęcia roku akademickiego zaczynają naliczać się studentom opłaty czesnego (zgodnie z deklaracją wpłat w Ankiecie na studia i według powyższych terminów płatności).

Jeżeli złożyliście dokumenty rekrutacyjne, a nie zamierzacie jednak podjąć studiów – poinformujcie nas o tym!
Więcej informacji pod poniższym przyciskiem

Informacja o naliczaniu czesnego...
Informator na studia. Materiały promocyjne

Poniżej do pobrania:

 • Ankieta osobowa kandydata na studia
 • Informator na studia
 • Przewodnik po studiach w GSW w języku angielskim //Study in GSW. Guide (English version)

Część dokumentów uczelnia publikuje w swoim Biuletynie Informacji Publicznej (np. uchwały Senatu GSW ws. rekrutacji, wysokości opłat czesnego niezmienne przez cały tok studiów).

  Logotypy GSW do pobrania