Zmiana nazwy uczelni

Miło nam zakomunikować, że z początkiem roku 2012, decyzją nr MNiSW - DNS - WUN - 6011 - 20819 - 1/AM/11 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20.12.2011 r., Gdańskiej Wyższej Szkole Administracji nadano nazwę Gdańska Szkoła Wyższa.

Zmiana nazwy uczelni nie pociąga za sobą żadnych innych konsekwencji: wydane dyplomy ukończenia studiów, indeksy, legitymacje studenckie, zaświadczenia i inne dokumenty pozostają w mocy. Sukcesywnie uczelnia będzie dokonywać aktualizacji dokumentów i obowiązujących studentów druków wniosków (wszystkie nadal zachowują ważność).

Wszystkie dane rejestracyjne uczelni pozostają bez zmian: numer 244 w rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, numer REGON, NIP oraz wszystkie numery telefonów.

Zmieniła się nazwa strony internetowej (domena) uczelni: www.gsw.gda.pl, z tym że dotychczasowa nazwa (www.gwsa.pl) pozostaje nadal aktywna. Wszystkie adresy mailowe zmieniają się w taki sposób, że:
1) pierwsza część nazwy (przed „@”) pozostaje bez zmian,
2) druga część nazwy (po „@”) zmienia się na: gsw.gda.pl
(np. dziekanat@gwsa.pl => dziekanat@gsw.gda.pl). Przez najbliższy rok poprzednie adresy mailowe (w domenie „gwsa.pl”) będą nadal aktywne.

Decyzja o zmianie nazwy z GWSA na GSW podjęta została w związku z tym, że uczelnia w okresie swojej działalności rozszerzyła zakres i profil kształcenia również o studia inżynierskie. Gdańska Szkoła Wyższa będzie uniwersalną nazwą dla wszystkich oferowanych kierunków studiów.