Studia podyplomowe

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Cel studiów: Zdobycie umiejętności w zakresie analizy prawnej i ekonomicznej systemu zarządzania BHP w stopniu niezbędnym do samodzielnego identyfikowania zagrożeń i analizy ryzyka zawodowego oraz przewidywania i rozpoznawania zagrożeń w środowisku pracy, a także ich eliminowania lub zmniejszania, wdrażania systemu zarządzania BHP w miejscu pracy; umiejętność wykorzystania narzędzi komputerowych; możliwości podjęcia pracy w służbie BHP zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 109, poz. 704, z późn. zm.).

Studia adresowane są do: osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwach i zakładach przemysłowych za stan BHP i nadzorujących funkcjonowanie służb bezpieczeństwa i higieny pracy, absolwentów szkół wyższych pragnących uzyskać nową specjalność zawodową.

Ukończenie studiów zostaje potwierdzone świadectwem ukończenia studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i higiena pracy”, a absolwenci uzyskują uprawnienia przewidziane przez rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 109, poz. 704, z późn. zm.).

Studium obejmuje łącznie 220 godzin dydaktycznych: wykładów, ćwiczeń i seminariów przygotowujących do obrony pracy, projektów dyplomowych. Zajęcia odbywają się w salach wykładowych GWSA w soboty i niedziele, jeden raz w miesiącu.