Narodowy Spis Powszechny 2011

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 - największe badanie społeczne w naszym kraju - jest pierwszym spisem ludności i mieszkań od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Przeprowadzony zostanie w dniach: 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.

Spis obejmuje osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami; osoby niemające miejsca zamieszkania; mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Linki do ważniejszych stron internetowych związanych ze spisem:
(materiały do pobrania na dole strony)

Dane w spisie będą zbierane tylko na formularzach elektronicznych. Nie będą stosowane formularze papierowe. Informatyczna architektura spisowa została zaprojektowana w sposób maksymalnie usprawniający i zabezpieczający proces gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i publikowania danych. Spis jest całkowicie zinformatyzowany.

Spis zostanie zrealizowany metodą mieszaną, tzn. statystyka publiczna zbierze dane z systemów informacyjnych podmiotów zobowiązanych do przekazania ich według ustawowej specyfikacji oraz w badaniu pełnym i reprezentacyjnym. Badanie reprezentacyjne zawierające ok. 100 pytań obejmie osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w Polsce, których mieszkania zostały wylosowane do tego badania. W badaniu pełnym wezmą udział osoby, których mieszkań nie wylosowano. Dla tych osób przygotowano 16 pytań. Do badania reprezentacyjnego zostanie wylosowana próba 2,6 mln mieszkań.

SAMOSPIS

Pod adresami www.stat.gov.pl i www.spis.gov.pl zostały udostępnione formularze elektroniczne, zasilone uprzednio danymi z systemów administracyjnych. Po wykonaniu procedury uwierzytelniającej, respondenci bez przeszkód, w bezpiecznym połączeniu będą posiadali 14 dni na realizację spisu, nie później jednak niż do 16 czerwca br. Po zalogowaniu do systemu respondentowi zostanie automatycznie udostępniony właściwy formularz, na którym dokona samospisu. Jeżeli nie skorzysta z samospisu, zadzwoni do niego ankieter statystyczny lub odwiedzi go rachmistrz spisowy.

Wywiady przeprowadzane przez ankieterów statystycznych i rachmistrzów spisowych potrwają od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. NSP 2011 zostanie zakończony spisem kontrolnym, przeprowadzanym telefonicznie w wylosowanych do tego spisu mieszkaniach, w dniach od 1 do 11 lipca br.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 jest badaniem koniecznym dla systemu informacyjnego państwa. Ze względu na fakt, że obejmuje całą zbiorowość, dostarcza unikalnego, weryfikowanego w odstępach dziesięcioletnich, wielodziedzinowego materiału badawczego. Statystyka publiczna zbierze dane charakteryzujące ludność w aspekcie demograficznym, terytorialnym, ekonomicznym, edukacyjnym i etniczno-kulturowym. Zbadane zostaną migracje krajowe i zagraniczne oraz dojazdy do pracy. Poznamy zmiany zachodzące w strukturze gospodarstw domowych i rodzin. Ponadto spis przyniesie dane o mieszkaniach i budynkach. Dane spisowe będą prezentowane w ujęciu dla kraju ogółem i w przekrojach terytorialnych.