Konferencja "Bezpieczeństwo zdrowotne człowieka"

Podsumowanie konferencji

W dniu 11 października 2013 r. w siedzibie GPN-T odbyła się konferencja naukowa pt. „Bezpieczeństwo zdrowotne człowieka”. Konferencję współorganizowaną przez GPN-T i GSW otworzył Kanclerz GSW.

W obradach udział wzięli przedstawiciele różnych środowisk akademickich – obecni byli m.in. przedstawiciele: AMW w Gdyni, WSSE w Gdańsku, UWM w Olsztynie, UG w Gdańsku, GSW w Gdańsku. Wygłoszono kilkanaście referatów dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa zdrowotnego.

Tematyka zaprezentowanych wystąpień dowiodła, że zdrowie jako podstawowa wartość i prawo człowieka uzależnione jest od wielu czynników. Bezpieczeństwo zdrowotne człowieka jest zjawiskiem, które w równym stopniu zależeć może zarówno od systemu ekonomiczno-społecznego państwa, jak i od poziomu rozwoju technologicznego. Zdrowie, a tym samym jego bezpieczeństwo, nie jest wartością stałą, wymaga ciągłej kontroli i nadzoru i współdziałania specjalistów z różnych dziedzin nauki, m.in. lekarzy, dietetyków, technologów żywienia, specjalistów od ochrony środowiska i prawników.

Dyskusja, która towarzyszyła obradom potwierdziła zasadność organizowania takich konferencji.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji za udział i stworzenie przyjaznej atmosfery.
W imieniu organizatorów
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Gdańska Szkoła Wyższa oraz Gdański Park Naukowo-Technologiczny zapraszają do wzięcia udziału w konferencji naukowej pt. Bezpieczeństwo zdrowotne człowieka

Termin konferencji: 11.10.2013 r., rejestracja uczestników od godz. 9:00; sesje plenarne od 9:30
Miejsce: Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3
Organizator: Gdańska Szkoła Wyższa
Gdański Park Naukowo-Technologiczny

Zgłoszenia

 • elektroniczne na adres mailowy: gsw@gsw.gda.pl lub kancelaria@mbfilar.pl
 • faksem: 58 305 08 12 w.40
 • telefoniczne: tel. 58 305 08 12 w.31 | tel. 58 522 98 54 | tel. kom. 696 210 330
 • on-line

Druk zgłoszenia (MS Word® i PDF) dostępny jest na dole strony; zgłoszenie on-line dostępne niżej

Opłata za udział w konferencji

Opłata za udział w konferencji wynosi 150 zł – w tym druk publikacji.
Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy:
Gdańska Szkoła Wyższa, 80-656 Gdańsk, ul. Wydmy 3
33 1440 1345 0000 0000 0219 6198
z dopiskiem "Konferencja 2013".

Wygłoszone referaty zostaną opublikowane w recenzowanej monografii naukowej (monografia punktowana), a egzemplarze autorskie rozesłane uczestnikom do końca lutego 2014 r. Za zgłoszone i opublikowane referaty autorzy nie otrzymają honorarium.

Zdrowie jest podstawową, prawnie uznaną wartością i podstawowym prawem człowieka, którego realizacja jest uzależniona od wielu czynników.

W ostatnim czasie termin „bezpieczeństwo zdrowotne” jest bardzo często wypowiadany przez wszystkich obywateli, niezależnie od sprawowanej przez nich funkcji czy statusu społecznego. Termin popularny, jednak nie przez wszystkich doceniany i należycie rozumiany.

Brak zagrożenia różnymi chorobami czy świadomość dobrego samopoczucia bardzo często jest postrzegane właśnie jako ów stan „bezpieczeństwa zdrowotnego”. Przesłaniem Konferencji jest przedstawienie tego swoistego dobrostanu jako zjawiska wielowymiarowego. Uczestnikami Konferencji mogą być przedstawiciele różnych nauk i środowisk, wszyscy Ci, którzy swoimi działaniami mogą przyczynić się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. Oczekujemy, że wspólna dyskusja lekarzy, farmaceutów, prawników czy inżynierów może przyczynić się nie tylko do wzrostu świadomości, ale również stanie się przesłanką realnych działań dotyczących poprawy zdrowia publicznego. Konferencja doskonale wpisuje się w realizację programów strategicznych zarówno Unii Europejskiej, jak i Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczących ochrony zdrowia publicznego.

Zamierzeniem organizatorów jest zaakcentowanie różnych czynników mających bezpośredni lub pośredni wpływ na osiągniecie poczucia pełnego bezpieczeństwa zdrowotnego. Jednym z celów konferencji jest podtrzymanie dobrego klimatu związanego z ochroną obywateli przed zagrożeniem ich życia i zdrowia.

Bezpieczeństwo zdrowotne obywateli zależy w równym stopniu od organizacji systemu ochrony zdrowia, jak i od czynników związanych z ochroną środowiska. Produkty lecznicze czy kosmetyczne mogą być „przyjazne człowiekowi”, ale też mogą stanowić dla niego wielkie zagrożenie. Należy więc nieustannie informować potencjalnych konsumentów/pacjentów o zagrożeniach związanych z niewłaściwym zażywaniem tych specyfików. Bezpieczny człowiek/pacjent, to osoba właściwie poinformowana, osoba potrafiąca odróżnić produkt leczniczy od suplementu diety czy produktu spożywczego.

Proponowane sesje

 1. Bezpieczeństwo zdrowotne – aspekty organizacyjno-prawne, ekonomiczne i społeczne.
 2. Środowisko a bezpieczeństwo zdrowotne.
 3. Produkty lecznicze i podobne i ich wpływ na życie i zdrowie człowieka.
 4. Informacja o produktach jako element bezpieczeństwa zdrowotnego.
 5. GMP jako element bezpieczeństwa zdrowotnego.
 6. Żywność jako czynnik wpływający na bezpieczeństwo zdrowotne człowieka.
 7. Bezpieczeństwo medyczne.

Komitet organizacyjny

 • Mirosław Borkowski – Przewodniczący (GSW)
 • Bartłomiej Krzyczkowski (GSW)
 • Łukasz Ignatowicz (GPN-T)
 • Alicja Wesołowska (GSW)
 • Aleksandra Friedberg (GSW)
 • Łukasz Lewandowski (GSW)

Komitet naukowy

 • prof. Lech Milian (GSW)
 • prof. Izydor Sobczak (GSW)
 • prof. Adam Karpiński (GSW)
 • prof. Bogdan Zalewski (GSW)
 • prof. Przemysław Kierończyk (GSW)
 • doc. Tadeusz Noch (GSW)
 • doc. Wioleta Mikołajczewska (GSW)
 • dr Margot Stańczyk-Minkiewicz (WSS WSB)
 • dr Wojciech Piestrzyński (WSSE Gdańsk)
 • Marcin Żukowski (PSSE)
Kategoria wydarzeń: Konferencja naukowa
Data wydarzenia: piątek, 11 Październik, 2013