Konferencja "90 rocznica odzyskania niepodległości w 1918..." - 06.12.2008

W dniu 6 grudnia 2008 r. w Audytorium I GWSA odbyła się konferencja naukowa, pt.

„90 rocznica odzyskania niepodległości w 1918 r. Aspekty ekonomiczno-społeczne, administracyjne i militarne”.

Z uwagi na ograniczenia czasowe wygłoszono pięć referatów, kolejne zaś złożono do protokołu. Organizatorem konferencji były: Koło Naukowe Wiedzy Obronnej wraz z Kołem Naukowym Menedżerskim pod patronatem naukowym Katedry Nauk Ekonomicznych. Moderatorem konferencji został ppłk inż. Zbigniew Kozłowski. Konferencję otworzył i przywitał wszystkich uczestników Pan Kanclerz, doc. Tadeusz Noch. Referat „Współczesne Wojsko Polskie oczami studentów GWSA – profil ogólnowojskowy” zaprezentował student trzeciego roku, Ireneusz Malek, a referat „Armia zawodowa, czyli za Ojczyznę za pieniądze” zaprezentowała studentka pierwszego roku, Monika Grochocka. Głos zabrali również zaproszeni goście, Pan generał Edward Wejner – autor głośnej książki „Wojsko i politycy bez retuszu” oraz członek Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej Pan Zbigniew Stefański „Stefan”. Szukano odpowiedzi na pytanie, jaki wpływ miał rok 1918 na wydarzenia, które doprowadziły do wielkich zmian m.in. obrad Okrągłego Stołu, zburzenia muru berlińskiego i demokratycznych przemian w całej Europie. Doc. Przemysław Kierończyk wygłosił referat, pt. „Antecedencje niepodległości – rola Tymczasowej Rady Stanu i Rady Regencyjnej”.

Prof. Zdzisław Kordel w podsumowaniu konferencji podziękował pomysłodawcom, organizatorom i autorom referatów i wszystkim uczestnikom za duży wysiłek organizacyjny i merytoryczny, a studentom za dużą aktywność. Referaty wygłoszone oraz zgłoszone do protokołu przez wykładowców GWSA zostaną zamieszczone w publikacji, pt. „Gospodarcze i społeczne problemy XX i XXI wieku”, przygotowywanej do druku w Wydawnictwie GWSA.

Kategoria wydarzeń: Konferencja naukowa
Data wydarzenia: sobota, 6 Grudzień, 2008