II międzynarodowa konferencja naukowa „Globalizacja a problematyka ochrony środowiska”

Gdańska Wyższa Szkoła Administracji w dniu 27 lipca 2010 r. zorganizowała II międzynarodową konferencję naukową, pt. „Globalizacja a problematyka ochrony środowiska”.
Celem konferencji była wymiana poglądów związanych z globalizacją i ochroną środowiska naturalnego w gronie międzynarodowym. Patronat honorowy nad II międzynarodową konferencją naukową objął Wojewoda Pomorski Roman Zaborowski oraz Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.
Konferencję prowadziła Pani Wicekanclerz mgr Alicja Wesołowska. Wszystkich uczestników konferencji z ośrodków naukowych krajowych i zagranicznych przywitał Kanclerz GWSA. Rzecznik Prasowy Dyrektor PR mgr Aleksandra Friedberg odczytała listy w imieniu Wojewody Pomorskiego oraz Marszałka Województwa Pomorskiego. Główny wykład konferencyjny, pt. „Humanizacja życia społecznego a ochrona środowiska naturalnego” wygłosił prof. zw. dr hab. Lech Milian.

Na konferencję złożyły się cztery sesje naukowe:

 • Sesja I – Społeczne aspekty globalizacji i ochrony środowiska. Moderator dr Bartłomiej Krzyczkowski.
  Wykład wprowadzający, pt. „Czy globalizacja może sprzyjać ochronie przyrodniczego środowiska ludzkiego?”, wygłoszony przez prof. Adam Karpińskiego (Uniwersytet Gdański oraz Gdańska Wyższa Szkoła Administracji), traktował o wpływie zmodyfikowanej żywności na organizm człowieka.
  W sesji tej wystąpili również:
  - dr inż. Adam Kowalak z Akademii Pomorskiej w Słupsku z referatem, pt. „Globalizacja a środowisko jako dobra wspólne”;
  - dr Mieczysław Migoń z Politechniki Gdańskiej z referatem, pt. „Kwestia »prywatności« osób ludzkich w stechnicyzowanych społeczeństwach”;
  - oraz prof. Ryszard Pałgan z Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji z referatem, pt. „Promocja produktów ekologicznych”, który skończył sesję pierwszą.
 • Sesja II – Zagadnienia technologii i inżynierii środowiska. Moderator dr inż. A. Michalak.
  Sesję tę rozpoczął dr inż. Radosław Drozd z GWSA referatem, pt. „Proces oczyszczenia ścieków komunalnych na przykładzie Oczyszczalnia Ścieków Gdańsk Wschód”. Po prelekcji doc. dr inż. Zdzisław Kusto rozpoczął dyskusję, pytając m.in. o produkcję biogazu z oczyszczalni w ujęciu rocznym. Natomiast prof. A. Cenian podzielił się swoją wiedzą na temat pracy tej oczyszczalni.
  W sesji tej wystąpili również:
  - prof. Michał Jasiulewicz z Politechniki Koszalińskiej z referatem, pt. „Możliwości rozwoju agroenergetyki w Polsce w aspekcie rozwoju zrównoważonego”;
  - doc. dr inż. Zdzisław Kusto z Politechniki Gdańskiej oraz Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji z referatem, pt. „ Metod pomiaru skażenia środowiska naturalnego”.
 • Sesja III – Problemy ekologii i zarządzania środowiskowego. Moderator dr inż. R. Drozd.
  Sesję tę rozpoczęła prof. Natalia Kurhalyuk z Akademii Pomorskiej w Słupsku prezentacją dotyczącą „ekofizjologicznych zależności parametrów bilansu antyoksydacyjnego u troci wędrownej (Salmo trutta m.trutta L) z wrzodziejącą martwicą skóry”. Dyskusję rozpoczął prof. A. Cenian, zainteresowany, czy choroba jest przenoszona na człowieka. Doc. Z. Kusto z kolei pytał o możliwości przenoszenia się schorzenia genetycznie na potomstwo oraz czy przepławki w elektrowniach wodnych spełniają swoją rolę. Prof. S. Gumkowski włączył się do dyskusji z pytaniem o to, czy troć jest wrażliwa na zmianę termiczną z elektrowni wodnych, a doc. dr Ryszard Zagłoba pytał, w jakim stopniu skażenie wód Bałtyku po II wojnie światowej ma wpływ na żywotność ryb. Prof. N. Kurhalyuk udzieliła wyczerpujących odpowiedzi.
  W sesji tej wystąpili również:
  - mgr Aleksander Wasiuta z Ukrainy z referatem, pt. „Zwiększenie dywersyfikacji dostaw źródeł pochodzenia energii jako podstawowy czynnik bezpieczeństwa energetycznego w kontekście polityki energetycznej Polski”;
  - mgr Dominik Zalewski z referatem mgr Sylwii Klatki, reprezentującej firmę ConVoco z Poznania, pt. „BIO-CNG (biometan), jako neutralne środowiskowo paliwo transportowe”.
  Pytanie prelegentowi zadał prof. Jasiulewicz, czy badana jest opłacalność ekonomiczna stosowania biogazu w transporcie samochodowym. Uczestnicy wymienili się kontaktami.
 • Sesja IV – Administracyjne i ekonomiczne uwarunkowania ochrony środowiska. Moderator doc. W. Mikołajczewska.
  Ostatnią czwartą sesję rozpoczął mgr Tomasz Bojar-Fijałkowski artykułem, pt. „Międzynarodowe prawo i polityka ochrony środowiska – problemy instytucjonalne i funkcjonalne”.
  W sesji tej wystąpili również:
  - mgr Izabela Pospiech z Instytutu Przemysłu Skórzanego w Łodzi z referatem, pt. „Wsparcie programów ochrony środowiska z funduszy Unii Europejskiej”;
  - dr Bartłomiej Krzyczkowski z Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji z referatem, pt. „Rodzaje zadań administracyjnych w prawie ochrony środowiska”.

Podsumowaniem części naukowej II międzynarodowej konferencji naukowej był interesujący wykład prof. Zdzisława Kordela o aspekcie mentalnym problematyki konferencji oraz globalizacji i współczesnych problemach związanych z ochroną środowiska naturalnego. Kanclerz GWSA podziękował uczestnikom za czynny udział w konferencji. Zwrócił uwagę na przebieg wielu dyskusji, które zaowocowały nowymi i ciekawymi kwestiami w zakresie ochrony środowiska. Następnie Wicekanclerz mgr Alicja Wesołowska zaprosiła uczestników konferencji na wycieczkę naukową na Westerplatte, której przewodził prof. nadzw. dr hab. Bogdan Zalewski. Konferencja była okazją do dyskusji na temat globalizacji i ochrony środowiska, jak i płaszczyzną wymiany doświadczeń naukowców i urzędników. Dorobek konferencji został opublikowany w formie książkowej i przekazany uczestnikom. Po interesujących wykładach i wycieczce naukowej odbyła się kolacja konferencyjna.

Konferencje naukowe dotyczące globalizacji i jej wpływu na środowisko
 1. Globalne i regionalne problemy ochrony środowiska, 23 września 2006 r.
 2. Globalizacja a problematyka ochrony środowiska, 27 lipca 2010 r.
 3. Globalizacja i regionalizacja w ochronie środowiska, 24 września 2014 r.
 4. Globalizacja a regionalna ochrona środowiska, 19 października 2016 r.
 5. Globalizacja i regionalne problemy ochrony środowiska, 24 października 2018 r.
 6. Funkcjonowanie państwa i organizacji w obliczu kryzysów globalnych, 22 marca 2023 r.
Kategoria wydarzeń: Konferencja naukowa
Data wydarzenia: wtorek, 27 Lipiec, 2010