0 review(s) | Add your review
Lech Milian, Socjologia gospodarki. Trzy wykłady programowe. Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2008. ISBN 978-83-89762-19-1. Stron 144, format 17x24 cm (B5), cena: 23,00 zł
23,00 zł
Dyscyplina: Socjologia
SKU: 019
   
Tytuł Socjologia gospodarki
Podtytuł Trzy wykłady programowe
Autor Lech Milian
Rok wydania 2008
Strony 144
Format (cm) 17x24 (B5)
ISBN 978-83-89762-19-1
Cena (zł) 23,00

Informacje dodatkowe

Książka składa się z syntetyzującej treści wybranych trzech wykładów spisanych:

 1. Mechanizm rynku i jego społeczne funkcje.
 2. Wydajność pracy i jej psychospołeczne uwarunkowania.
 3. Przedsiębiorstwo instytucją pracy zbiorowej.

Wykłady te są fragmentem przedmiotu "socjologia gospodarki". Problematyka zawarta w książce znajduje się w przekazie wiedzy z zakresu "organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem" i "kierowania zespołami pracowniczymi", a także z zakresu "ekonomii", szczególnie "ekonomii rynku" – w omówieniu socjologicznym.

Książka, stanowiąca uzupełnienie wykładów audytoryjnych, zainteresuje zwłaszcza studentów.

Spis treści

1. Mechanizm rynku i jego społeczne funkcje
treści zawarte w wykładzie:

 1. Pojęcie funkcji mechanizmu rynku w kontekście zjawisk społecznych.
 2. Zjawiska społeczne w procesie zmian typu gospodarki.
 3. Indywidualizacja działań. Świadomość społeczna, w tym rynkowa. Normatyw kulturowy.
 4. Mechanizm rynku. Charakterystyka wstępna.
 5. Socjologiczne aspekty ryzyka rynkowego. Poczucie odpowiedzialności.
 6. Motywacyjne podłoże rynkowej aktywności gospodarczej.
 7. Rynek w ujęciu ekonomicznym.
 8. Społeczne role zwane rynkowymi.
 9. Osobowości rynkowe.
 10. Problem dostosowywania się i akceptacji roli rynkowej.
 11. Wzory zachowań rynkowych i ich konsekwencje społeczne.
 12. Rynek jako gra społeczna.
 13. Liberalne korzenie gospodarki rynkowej.
 14. Przyczyny niewydolności gospodarki scentralizowanej.
 15. Współczesny rynek jako sieć interpersonalnych powiązań.
 16. Problemowy trójkąt rynku.
 17. Instrumentarium cenowe i jego społeczne reperkusje.
 18. Podsumowanie. Mechanizm rynku w skrócie zdań syntetyzujących.

2. Wydajność pracy i jej psychospołeczne uwarunkowania
treści zawarte w wykładzie:

 1. Socjologiczne aspekty wydajności pracy.
 2. Wydajność pracy i wynagrodzenia w ujęciu makrospołecznym.
 3. Wydajność pracy a wynagrodzenie. Sprzeczność interesów.
 4. Praca jako czynność użyteczna rynkowo.
 5. Zasady wartościowania pracy w kontekście jej wydajności.
 6. Początki obliczeń wydajności pracy. Kontekst historyczny.
 7. Praca produkcyjna i praca nieprodukcyjna.
 8. Rynek pracy, wynagrodzenie, wydajność. Zależności.
 9. Wydajność pracy na tle innych pojęć analizy efektów pracy.
 10. Obliczanie wydajności w pracochłonnych usługach.
 11. Przedsiębiorstwo terenem analizy wydajności pracy.
 12. Uwarunkowania sprawności (wydajności) pracy w układach C-M.
 13. Przyczyny eliminacji pracy żywej.
 14. Koparka jako przykład pracy w układzie C-M.
 15. Zmęczenie, znużenie i wydajność pracy.
 16. Psychofizyczne uwarunkowania pracy w układzie C-M.
 17. Rutyna w pracy. Zagrożenie czy ułatwienie pracy?
 18. Ergonomia, czyli metoda na doskonalenie stanowisk pracy.
 19. Komfort pracy w płaszczyźnie humanizacji pracy.
 20. Humanizacja pracy w zarysie historycznym.
 21. Świadomość zbiorowa w kształtowaniu wydajności pracy.
 22. Wydajność pracy w aspekcie jej organizacji.
 23. Kilka wniosków końcowych.

3. Przedsiębiorstwo instytucją pracy zbiorowej
treści zawarte w wykładzie:

 1. Kilka refleksji wstępnych. Organizm czy system społeczny?
 2. Socjologia przedsiębiorstwa.
 3. Zrzeszenie czy wspólnota?
 4. Organizacja przedsiębiorstwa i jej problem socjologiczny.
 5. Oczekiwania pracownicze w aspekcie potrzeb.
 6. Potrzeby podstawowe a praca.
 7. Potrzeby wyższe a praca.
 8. Oczekiwania nierealistyczne jako źródła konfliktów.
 9. Frustracja i jej skutki. Kompensacja potrzeb.
 10. Pracoholizm w świetle teorii potrzeb.
 11. Typy pionowej organizacji w aspekcie ich sprawności socjologicznej.
 12. Struktura organizacyjna w aspekcie doboru pracowników.
 13. Proces wyrównywania zachowań i równowaga psychospołeczna w zespole.
 14. Kierowanie zespołami i style władzy kierowniczej.
 15. Oceny pracowników.
 16. Optymalny liczbowo zespół pracowniczy.
 17. Znaczenie przepływu informacji w zarządzaniu menedżerskim.
 18. Przedsiębiorstwo małe i duże. Odmienności socjologiczne.
 19. Dlaczego przedsiębiorstwa bankrutują?
 20. Sprawność socjologiczna przedsiębiorstwa. Refleksje końcowe.

Ponadto w książce zawarto wykaz literatury poszerzającej problematykę zawartą w wykładach. Treść książki wzbogacają schematy graficzne.

Milian Lech - fotografia
Nota biograficzna

Lech Milian (1932-2021)

Urodził się w Bydgoszczy. Studia zapoczątkował w Wyższej Szkole Handlu Morskiego w Sopocie. Po uzyskaniu dyplomu w 1953 r. jako specjalista ekonomista w zakresie rybołówstwa morskiego został z nakazu pracy rybakiem bałtyckim. W 1955 r. kontynuował studia magisterskie w Wyższej Szkole Ekonomicznej, także w Sopocie. W czasie studiów magisterskich był organizatorem i działaczem legendarnego Klubu Studentów Wybrzeża Żak w Gdańsku.

Po uzyskaniu magisterium z ekonomii pracował dorywczo w instytucjach artystycznych a następnie w Zarządzie Głównym Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców. Zajmował się równorzędnie publicystyką obejmującą problematykę środowisk ludzi morza. Z jego inspiracji Związek stał się mecenasem kultury marynistycznej i badań naukowych środowiska ludzi morza. Kilka lat pracował na statkach transportowych jako oficer-nawigator w żegludze oceanicznej.

Ukierunkowując z wolna swoje zainteresowania naukowe doktoryzował się na Uniwersytecie Łódzkim w 1970 r. uzyskując stopień doktora nauk humanistycznych. W 1971 r. rozpoczął pracę jako wykładowca w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. W 1976 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego z zakresu socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim na podstawie dysertacji o zawodzie marynarza. W 1985 r. rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie a następnie w 1992 na Politechnice Częstochowskiej. W międzyczasie wykładał również w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Uniwersytetach Łódzkim i Śląskim. W 1996 r. za pośrednictwem Uniwersytetu Śląskiego otrzymał z rąk Prezydenta RP nominację na profesora tytularnego nauk humanistycznych. Posiada biogramy w złotych księgach nauki polskiej.

Wieloletni działacz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, uhonorowany złotą odznaką Przyjaciel Dziecka. W latach 80. XX w. pełnił także funkcję społecz­nego kuratora sądowego. Poza zainteresowaniami naukowymi i społecznymi zawsze związany emocjonalnie z morzem nie tylko zawodowo, ale również sportowo i turystycznie. Posiada patent jachtowego kapitana żeglugi wielkiej. Wychował kilka pokoleń żeglarzy.

Profesor opublikował blisko 20 prac monograficznych, w tym podręczników akademickich oraz ponad 130 artykułów i rozpraw naukowych poświęconych socjologii kultury, czasu wolnego, organizacji, przemysłu oraz rynku.

Był wieloletnim nauczycielem akademickim w Gdańskiej Szkole Wyższej na stanowisku profesora. Był członkiem Senatu GSW jako przedstawiciel naukowy założyciela

Wyróżniające się monografie naukowe i podręczniki
 1. Czas wolny marynarzy na morskich statkach transportowych (1972)
 2. Zawód marynarza floty transportowej. Studium monograficzne (1974)
 3. Zarys ergonomii okrętowej (1982)
 4. Wprowadzenie do socjologii przemysłu (1994, 1996, 1999)
 5. Przedsiębiorczość i przedsiębiorstwo turystyczne (1997, 2000)
 6. Mechanizm rynku w ocenie aksjologicznej (2001)
 7. Praca, osobowość, kierowanie (2002)
 8. Rynek i zmiany społeczne (2003)

Wydane nakładem Wydawnictwa GSW

 1. Socjologia gospodarki. Trzy wykłady programowe (2008), Wydawnictwo GSW (poprz. nazwa Wydawnictwo GWSA), ISBN 978-83-89762-19-1
 2. Socjologia czasu wolnego. Wiedza o czynnościach swobodnie wybieranych (2010), Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-31-3
 3. W poszukiwaniu doskonałego porządku społecznego. Trzy rozprawy socjologiczno-filozoficzne (2012), Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-44-3
 4. Dlaczego ideologie są obecne w życiu społecznym? Rozważania o iluzjach i rzeczywistości społecznej, cz. 1 (2018), Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-99-3
 5. Socjologiczne uwarunkowania przestępczości. Skrypt (2021), wyd. online (PDF), Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-66270-06-0
 6. Dlaczego ideologie są obecne w życiu społecznym?, cz. 2 (2021), Wydawnictwo GSW, wyd. książkowe: ISBN 978-83-66270-09-1, wyd. online (PDF): ISBN 978-83-66270-04-6

W styczniu 2021 odszedł prof. Lech Milian. Czytaj więcej…

Sprzedaż na miejscu lub wysyłkowo na podstawie zamówienia przesyłanego e-mailem:

  Sprzedaż publikacji