0 review(s) | Add your review
Współczesne migracje ludności w Polsce – uwarunkowania i skutki, praca zbiorowa, Izydor Sobczak (red.), Gdańsk 2010, Wydawnictwo GSW. ISBN 978-83-89762-29-0. Stron 194, format 17x24 cm (B5), cena: 24,00 zł
24,00 zł
Dyscyplina: Ekonomia
SKU: 029
   
Tytuł Współczesne migracje ludności w Polsce – uwarunkowania i skutki
  praca zbiorowa
Redaktor naukowy Izydor Sobczak
Autorzy Gajewska Małgorzata, Kaźmierczak Robert, Lewandowski Łukasz, Libelt Marcin, Osiecka Katarzyna, Pietrzak Zbigniew, Piotrzkowska Maria, Polak Ewa, Ruszczyńska Katarzyna, Sobczak Izydor, Więcek Joanna, Zdrojewski Eugeniusz Z.
Rok wydania 2010
Strony 194
Format (cm) 17x24 (B5)
ISBN 978-83-89762-29-0
Cena (zł) 24,00

Informacje dodatkowe

Opracowania zawarte w niniejszej pracy zbiorowej będą z pewnością pomocne w praktycznej działalności osób zajmujących się zagadnieniami społeczno-gospodarczymi i kulturowo-oświatowymi w gminach, powiatach i województwach na różnych szczeblach administracji publicznej – rządowej i samorządowej. Mogą stanowić pożyteczną lekturę uzupełniającą w procesie dydaktycznym przedmiotów, jak: statystyka, demografia, socjologia, polityka społeczno-gospodarcza, organizacja ochrony środowiska i innych.

Wydając niniejszą publikację Gdańska Wyższa Szkoła Administracji włącza się w pewnym stopniu w merytoryczne przygotowanie II Kongresu Demograficznego w Polsce.

Od Wydawcy

Oddajemy do rąk czytelników publikację dotyczącą współczesnych migracji wewnętrznych i zagranicznych w Polsce. Zawiera ona referaty wygłoszone na konferencji, nt. „Współczesne migracje ludności w Polsce – uwarunkowania i skutki” zorganizo­wanej przez Gdańską Wyższą Szkołę Administracji, Polskie Towa­rzystwo Demograficzne, Oddział w Gdańsku i Urząd Statystyczny w Gdańsku. W konferencji, która odbyła się w dniu 10 października 2009 r. w siedzibie GWSA udział wzięli pracownicy naukowi wyższych uczelni wybrzeża, przedstawiciele administracji publicznej, członkowie Polskiego Towarzystwa Demograficznego oraz pracownicy naukowi
i studenci GWSA. Łącznie uczestniczyło w niej ponad 65 osób.

Konferencja wzbudziła duże zainteresowanie uczestników, co przejawiało się ożywioną dyskusją i licznymi pytaniami do prelegentów.

Na konferencji wygłoszono osiem referatów, których treści – po poprawkach, uzupełnieniach, a w niektórych przypadkach skrótach dokonanych przez autorów w czasie opracowania redakcyjnego – prezentowane są w niniejszej publikacji. Znajdują się tu także cztery artykuły nadesłane do druku po konferencji.

W konferencji udział wziął doc. Tadeusz Noch – Kanclerz GWSA. Witając jej uczestników wyraził zadowolenie, że konferencja na temat migracji odbywa się w GWSA, podkreślił celowość jej odbycia, podziękował współorganizatorom za pracę w jej przygotowaniu.

Uczestniczący w konferencji Rektor prof. Waldemar Polak, zamykając obrady podkreślił bogatą i złożoną problematykę ruchów wędrówkowych ludności i wynikające z nich różnorodne skutki dla wielu dziedzin życia społeczno-gospodarczego przedstawione w referatach i dyskusji. Zwrócił uwagę na wysoki merytoryczne poziom i sprawny przebieg konferencji.

Rektor podziękował organizatorom konferencji, w tym zwłaszcza prof. nadzw. dr hab. Izydorowi Sobczakowi, przewo­dniczącemu Zarządu Polskiego Towarzystwa Demograficznego, Oddział w Gdańsku za inicjatywę, merytoryczny i organizacyjny wkład pracy w przygotowanie konferencji.

Wydawca niniejszej publikacji ma nadzieję, że materiały w niej zawarte będą pomocne w praktycznej działalności osób zajmujących się zagadnieniami społeczno-gospodarczymi i kulturowo-oświatowymi w gminach, powiatach i województwach na różnych szczeblach administracji publicznej – rządowej i samorządowej. Mogą stanowić pożyteczną lekturę uzupełniającą w procesie dydaktycznym przedmiotów, jak: statystyka, demografia, socjologia, polityka społeczno-gospodarcza, organizacja ochrony środowiska i innych.

Wydając niniejszą publikację Gdańska Wyższa Szkoła Administracji włącza się w pewnym stopniu w merytoryczne przygotowanie II Kongresu Demograficznego w Polsce.

 

Gdańsk, wrzesień 2010 r.

Spis treści

 1. Eugeniusz Z. Zdrojewski, Migracje na pobyt stały w obecnym układzie administracyjnym Polski.
 2. Izydor Sobczak, Migracje czynnikiem rozwoju demograficznego i społeczno-gospodarczego Polski.
 3. Ewa Polak, Migracje ludności w czasach globalizacji.
 4. Maria Piotrzkowska, Kurczenie się miast w świecie i w Polsce.
 5. Katarzyna Osiecka, Przesłanki migracji wysoko wykwalifikowanych Polaków.
 6. Małgorzata Gajewska, Migracje zagraniczne ludności w wybranych krajach Unii Europejskiej – uregulowania prawne, dynamika i struktura migrantów.
 7. Łukasz Lewandowski, Życie i praca Polaków w Wielkiej Brytanii.
 8. Marcin Libelt, Polska emigracja do krajów skandynawskich (na przykładzie Norwegii).
 9. Zbigniew Pietrzak, Migracje wewnętrzne i zagraniczne ludności w województwie pomorskim.
 10. Robert Kaźmierczak, Migracje ludności w gminach województwa pomorskiego w latach 2002-2008.
 11. Joanna Więcek, Migracje kobiet w wieku rozrodczym w Polsce w latach 2002-2008.
 12. Katarzyna Ruszczyńska, Proces starzenia się ludności w Polsce i jego wpływ na migracje.

oraz:

 • Od Wydawcy

Sprzedaż na miejscu lub wysyłkowo na podstawie zamówienia przesyłanego e-mailem:

  Sprzedaż publikacji