Włączenie Mazurskiej Szkoły Wyższej w struktury Gdańskiej Szkoły Wyższej

Władze Gdańskiej Szkoły Wyższej uroczyście informują, że z dniem 31.07.2013 r. nasza uczelnia przyjęła w swoje struktury Mazurską Szkołę Wyższą w Ełku z siedzibą w Ełku (do 2008 roku pn. „Wszechnica Warmińska”), wpisaną do Rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych po numerem 295.

Przejęcie to odbyło się poprzez włączenie Mazurskiej Szkoły Wyższej w struktury Gdańskiej Szkoły Wyższej. Nasza uczelnia (jako uczelnia przejmująca) zachowuje swoją dotychczasową nazwę, numer w rejestrze i wszystkie uprawnienia. Jednocześnie w drodze sukcesji generalnej wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki uczelni przejmowanej.
W związku z tym, iż odbyło się to w drodze postępowania administracyjnego, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał w dniu 31.07.2013 r. pozytywną decyzję nr DKN. ZNU. 6013. 66. 2013. 2. AW o połączeniu obu uczelni poprzez włączenie Mazurskiej Szkoły Wyższej w struktury GSW.

Za połączeniem uczelni przemawiają względy merytoryczne oraz dobro studentów. W opinii Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego połączenie ww. uczelni doprowadzi do lepszego wykorzystania infrastruktury przede wszystkim dydaktycznej i badawczej, przez co zwiększy możliwości rozwoju oraz zapewni bardziej atrakcyjną ofertę edukacyjną oraz wysoką jakość kształcenia. Ponadto jest to rozwiązanie umożliwiające prowadzenie bardziej efektywnej gospodarki finansowej uczelni.

Z związku z wyżej opisanym przejęciem Gdańska Szkoła Wyższa uzyskała uprawnienia do kształcenia na dodatkowych 4 kierunkach studiów I stopnia:

  • turystyka i rekreacja [licencjackie];
  • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych [licencjackie];
  • gospodarka przestrzenna [inżynierskie];
  • architektura krajobrazu [inżynierskie].

Studia na ww. kierunkach licencjackich prowadzone będą przez Wydział Ekonomiczno-Społeczny GSW, natomiast na kierunkach inżynierskich – przez Wydział Studiów Inżynierskich GSW.