I stopnia (inżynierskie)

Studia I stopnia (inżynierskie), dzienne lub zaoczne, 7 semestrów, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Inżynierskich) oraz w wydziałach zamiejscowych w Tczewie i Słupsku

Kategoria: Gdańsk, Tczew, Słupsk, Inżynierskie, Studia I stopnia

Tagi: I stopnia, Pierwszego stopnia, Studia w Gdańsku, Studia w Słupsku, Studia w Tczewie, Studia inżynierskie

Kierunek 'zarządzanie i inżynieria produkcji' oceniony pozytywnie

Polska Komisja Akredytacyjna w dniach 26-27 lutego 2021 r. przeprowadziła wizytację kierunku "zarządzanie i inżynieria produkcji" na Wydziale Nauk Inżynierskich. W dniu 16.07.2021 r. otrzymaliśmy wyniki wizytacji. Z satysfakcją pragniemy Państwa poinformować, że otrzymaliśmy ocenę pozytywną!

Czytaj cały tekst

Studia I stopnia (inżynierskie), dzienne lub zaoczne, 7 semestrów, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Inżynierskich) oraz w wydziałach zamiejscowych w: Tczewie i Słupsku. Wybierz siedzibę wydziału, w którym się zapiszesz:

GDAŃSK TCZEW SŁUPSK

Moduły w ramach kierunku

Poniższe moduły w ramach kierunku studenci wybierają (obowiązuje minimalna liczba osób) w trakcie trwania studiów. Kandydat na studia zapisuje się na kierunek studiów.

NAUCZYSZ SIĘ: sterować produkcją / numerycznie modelować procesy technologiczne / analizować dane statystyczne / stosować
systemy ekspertowe / nadzorować i monitorować tworzenie i przechowywaniebaz danych podmiotu.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: podmiotach gospodarczych stosujących zintegrowane systemy informatyczne / podmiotach zajmujących się
analizą statystyczną danych z przemysłu.

NAUCZYSZ SIĘ: projektować obiekty budowlane z zastosowaniem technik komputerowych / nadzorować budowy, remonty i eksploatację obiektów budowlanych oraz konstrukcji inżynierskich.ch współpracujących z organami UE.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: biurach projektowych / firmach zajmujących się procesami budowlanymi.

Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające:

 • Budownictwo ogólne
 • Materiały budowlane
 • Wytrzymałość materiałów
 • Mechanika budowli
 • Prawo budowlane
 • Ergonomia i organizacja pracy
 • Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn
 • Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem

NAUCZYSZ SIĘ: rozwiązywać problemy o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczące urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska / koordynować podczas realizacji projektu wzajemne oddziaływania wody, gruntu, powietrza i budowli inżynierskich.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: zakładach komunalnych / zakładach utylizacji i oczyszczalniach ścieków /ośrodkach badań i kontroli
środowiska / przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji / przedsiębiorstwach gospodarki cieplnej /przedsiębiorstwach gazowniczych / jednostkach administracji państwowej i samorządowej, związanych z inżynierią i ochroną środowiska / służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska.

Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające:

 • Ocena oddziaływania na środowisko
 • Ochrona przyrody i monitoring środowiska
 • Technologie w ochronie środowiska i chemia środowiska
 • Inżynieria utylizacji odpadów
 • Urządzenia ochrony środowiska
 • Niekonwencjonalne źródła energii
 • Recykling materiałów
 • Technologia wody i ścieków
 • Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
 • Ochrona przed hałasem i wibracjami
 • Techniki laserowe w technice i ekologii

NAUCZYSZ SIĘ: efektywnie łączyć mechanikę precyzyjną z najnowszymi osiągnięciami elektroniki, oprogramowania CAD, CAM /
łączyć elektronikę z mechaniką o robotach, automatyce i mikroprocesorach, samochodach, inteligentnych budynkach, technologiach ekologicznych.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: biurach projektowania systemów i układów mechatronicznych / zakładach o zautomatyzowanych i zrobotyzowanych procesach technologicznych / zakładach naprawczych urządzeń i systemów mechatronicznych / serwisach
urządzeń i systemów mechatronicznych.

Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające:

 • Public relations
 • Ergonomia i organizacja pracy
 • Diagnostyka maszyn i urządzeń
 • Podstawy mechatroniki
 • Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem
 • Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn
 • Urządzenia i systemy mechatroniczne
 • Podstawy sterowania i regulacji
 • Mechanika płynów
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

NAUCZYSZ SIĘ: rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy gospodarowania materiałami produkcyjnymi / realizować
podstawowe funkcje zarządzania procesami w organizacjach o charakterze gospodarczym / zarządzać parkiem maszynowym /
optymalizować wykorzystanie materiału.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: podmiotach gospodarczych produkcyjnych / zespołach zajmujących się oceną wykorzystania potencjału
parku maszynowego.

Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające:

 • Zarządzanie strategiczne
 • Organizacja produkcji
 • Inżynieria wytwarzania
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • Inżynieria systemów produkcyjnych
 • Ergonomia i organizacja pracy
 • Public relations
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Ekonomika i systemy jakości
 • Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem
 • Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn

NAUCZYSZ SIĘ: budować struktury organizacyjne dla zadań logistyki zarówno w firmach produkcyjnych, jak i TSL / realizować
zadania logistyki i zarządzania transportem w podmiotach gospodarczych / zarządzać transportem w podmiotach TSL.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: podmiotach TSL na stanowiskach kierowniczych / firmach komunikacji miejskiej / centrach logistycznych.

Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające:

 • Ergonomia i organizacja pracy
 • Logistyka produkcji, zaopatrzenia i dystrybucji
 • Infrastruktura transportowa
 • Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem
 • Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn
 • Utrzymanie i eksploatacja pojazdów
 • Zarządzanie łańcuchami logistycznymi
 • Inżynieria transportowa

Umiejętności

Absolwent studiów inżynierskich na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji o profilu praktycznym, posiada szerokie umiejętności z obszaru zarządzania realizowanego w podmiotach gospodarczych oraz inżynierii produkcji w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Potrafi dokonać analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania organizacyjne, zarządcze oraz techniczne, w tym metody i koncepcje zarządzania, typy oraz formy organizacji produkcji, maszyny, urządzenia, obiekty, systemy, procesy i usługi. Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację zadań z zakresu organizacji, zarządzania i inżynierii, typowych dla zarządzania i inżynierii produkcji.

Możesz pracować w:

 • podmiotach gospodarczych produkcyjnych i usługowych
 • małych i średnich przedsiębiorstwach jako inżynier ds. zapewnienia jakości
 • instytucjach administracyjnych.

Wybrane przedmioty dla kierunku

 • Technologia informacyjna
 • Język obcy
 • Wstęp do socjologii
 • Matematyka
 • Statystyka
 • Badania operacyjne w inżynierii
 • Fizyka
 • Ekonomia
 • Prawo gospodarcze
 • Marketing i badania marketingowe
 • Zarządzanie
 • Finanse i rachunkowość
 • Rachunek kosztów dla inżynierów
 • Zarządzanie produkcją i usługami
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
 • Nauka o materiałach
 • Projektowanie inżynierskie
 • Grafika inżynierska
 • Procesy produkcyjne
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
 • Metrologia
 • Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
 • Wprowadzenie do techniki
 • Mechanika
 • Termodynamika
 • Ochrona wartości intelektualnej

Opłaty za studia

Opłaty za studia (czesne) na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, pierwszego stopnia.

Uwaga. Na ostatnich dwóch semestrach (VI i VII) czesne jest wyższe o 100 zł za semestr. Poniżej przedstawiono opłaty w bieżącym roku akademickim. Pełna informacja o opłatach za studia (wszystkie kierunki studiów, wszystkie lata akademickie począwszy od 2019/2020) dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej GSW pod adresem: https://bip.gsw.gda.pl/ w "Menu Przedmiotowym / Opłaty za studia i studia podyplomowe".

Studia stacjonarne

miesięcznie:
5 rat w semestrze
500 zł x 5
 
 
 
semestralnie:
płatne z góry
2.400 zł
 
 
 

Studia niestacjonarne

miesięcznie:
5 rat w semestrze
460 zł x 5
 
 
 
miesięcznie:
6 rat w semestrze
390 zł x 6
 
 
 
semestralnie:
płatne z góry
2.200 zł
 
 
 

e-Learning

miesięcznie:
5 rat w semestrze
420 zł x 5
 
 
 
miesięcznie:
6 rat w semestrze
350 zł x 6
 
 
 
semestralnie:
płatne z góry
2.100 zł
 
 
 

Studia niestacjonarne

miesięcznie:
5 rat w semestrze
420 zł x 5
 
 
 
miesięcznie:
6 rat w semestrze
350 zł x 6
 
 
 
semestralnie:
płatne z góry
2.100 zł
 
 
 

e-Learning

miesięcznie:
5 rat w semestrze
420 zł x 5
 
 
 
miesięcznie:
6 rat w semestrze
350 zł x 6
 
 
 
semestralnie:
płatne z góry
2.100 zł
 
 
 

Nasi studenci mają do dyspozycji szereg stałych zniżek w opłatach za studia. Korzystają też ze stypendiów o charakterze zarówno socjalnym, jak i za wyniki w nauce.
Kliknij niżej i czytaj więcej.

  Zniżki   Stypendia

Jednorazowe wpisowe

Uczelnia, na etapie rekrutacji, pobiera jednorazową i bezzwrotną opłatę wpisowego w wysokości:

 • 70 zł od absolwentów GSW (również absolwentów posiadających dyplom wydany przez Uczelnię pod poprzednią nazwą: Gdańska Wyższa Szkoła Administracji oraz absolwentów Mazurskiej Szkoły Wyższej w Ełku)
 • 100 zł od pozostałych osób.

Tytuł płatności: nazwisko i imię osoby rekrutowanej oraz kierunek studiów (i filia jeżeli rekrutacja do filii).

Informator na studia. Materiały promocyjne

Poniżej do pobrania:

 • Informator na studia
 • Ulotka dotycząca zniżek
 • Przewodnik po studiach w GSW w języku angielskim //Study in GSW. Guide (English version)

Część dokumentów uczelnia publikuje w swoim Biuletynie Informacji Publicznej (np. uchwały Senatu GSW ws. rekrutacji, wysokości opłat czesnego niezmienne przez cały tok studiów).

Ankiety osobowe na studia do pobrania w zakładkach dotyczących zapisów na studia:

  Logotypy GSW do pobrania