Opis kierunku Kryminologia, pierwszego stopnia (licencjackie)

Studia I stopnia (licencjackie), dzienne lub zaoczne, 6 semestrów, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych)

Kategoria: Gdańsk, Licencjackie, Studia I stopnia

Tagi: Studia w Gdańsku, I stopnia, Pierwszego stopnia, Studia licencjackie

Studia I stopnia (licencjackie), dzienne lub zaoczne, 6 semestrów, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych):

GDAŃSK

Moduły w ramach kierunku

Poniższe moduły w ramach kierunku studenci wybierają (obowiązuje minimalna liczba osób) w trakcie trwania studiów. Kandydat na studia zapisuje się na kierunek studiów.

Kryminalistyka

NAUCZYSZ SIĘ:

  • stosować różnorodne metody i techniki w procesie weryfikacji hipotez badawczych dotyczących m.in. uwarunkowań przestępczości, ryzyka wiktymizacyjnego oraz diagnozowania trendów przestępczości
  • w praktyce stosować taktykę i techniki kryminalistyczne
  • w porozumieniu z organami nadrzędnymi stosować prewencję kryminalną

MOŻESZ PRACOWAĆ w:

  • Policji
  • straży miejskiej
  • służbie więziennej
  • służbie kuratorskiej
  • ośrodkach resocjalizacyjnych
  • centrach pomocy rodzinie
  • organizacjach pozarządowych
  • biurach detektywistycznych
  • kancelariach prawnych
  • kancelariach radcowskich
  • straży granicznej
  • zespołach i sztabach zarządzania kryzysowego
  • pionach administracji publicznej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne
  • strukturach ABW, CBA, BOR

Przedmioty specjalnościowe/uzupełniające:

  • Prawo policyjne
  • Taktyka i technika kryminalistyczna
  • Prewencja kryminalna
  • Czynności operacyjno-rozpoznawcze
  • Techniki mediacyjne
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Regulacje funkcjonowania służb mundurowych
Patologie społeczne

NAUCZYSZ SIĘ:

  • rozpoznawać zjawisko patologii społecznej oraz nazywać i klasyfikować jego poszczególne stopnie zaawansowania i rodzaje
  • we współpracy z odpowiednimi służbami uczestniczyć w opracowywaniu planów prewencyjnych, mających zapobiegać narastaniu zjawisk patologicznych
  • samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować, analizować dane z dziedziny patologii społecznych i przeciwdziałania im oraz wyciągać i przedstawiać wynikające z nich wnioski

MOŻESZ PRACOWAĆ w:

  • Policji
  • straży miejskiej
  • służbie więziennej
  • służbie kuratorskiej
  • ośrodkach resocjalizacyjnych
  • centrach pomocy rodzinie
  • organizacjach pozarządowych

Przedmioty specjalnościowe/uzupełniające:

  • Prawo rodzinne i opiekuńcze
  • Resocjalizacja
  • Pomoc społeczna
  • Postępowanie w sprawach nieletnich
  • Przemoc w rodzinie
  • Pedagogika rodziny
  • Techniki mediacyjne

Umiejętności

Absolwent studiów licencjackich na kierunku kryminologia posiądzie rzetelną wiedzę o człowieku, społeczeństwie i prawie. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą absolwentowi zrozumieć zjawiska społeczne związane z przestępczością i patologią. Przygotują do skutecznego wykonywanie zadań na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym porządkiem publicznym oraz w instytucjach związanych z wymiarem sprawiedliwości.

Możesz pracować w:

  • Policji
  • straży miejskiej
  • Straży Granicznej
  • służbie więziennej i kuratorskiej
  • ośrodkach resocjalizacji
  • powiatowych centrach pomocy rodzinie
  • organizacjach pozarządowych.

Wybrane przedmioty dla kierunku

  • Technologia informacyjna
  • Język obcy
  • Filozofia
  • Podstawy psychologii
  • Psychologia społeczna
  • Ochrona wartości intelektualnej
  • Podstawy prawoznawstwa
  • Wstęp do kryminologii
  • Ekonomia
  • Konstytucyjny system organów państwowych
  • Patologie społeczne
  • Prawo karne materialne
  • Podstawy organizacji i zarządzania
  • Postępowanie karne
  • Organizacja i struktura organów wymiaru sprawiedliwości
  • Psychopatologia
  • Etyka
  • Statystyka z demografią
  • Socjologia i metody badań socjologicznych
  • Kryminologia porównawcza
  • Wiktymologia
  • Podstawy prawa cywilnego
  • Socjologiczne uwarunkowania przestępczości
  • Metody badań kryminologicznych
  • Polityka kryminalna
  • Nowe tendencje kryminologiczne

Opłaty za studia I stopnia licencjackie

Poniżej przedstawiono opłaty (czesne) za studia pierwszego stopnia licencjackie w rekrutacji na rok akademicki 2023/2024. Pełna informacja o opłatach za studia (wszystkie kierunki studiów, wszystkie lata akademickie począwszy od 2019/2020) dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej GSW pod adresem: https://bip.gsw.gda.pl/ w "Menu Przedmiotowym / Opłaty za studia i studia podyplomowe".

Stacjonarne

Lokalizacja (siedziba/filia) Jednorazowo za semestr Ratalnie – 5 rat w semestrze Ratalnie – 6 rat w semestrze
W Gdańsku 2.400 zł 5 x 500 zł 6 x 430 zł
W Olsztynie 2.400 zł 5 x 500 zł 6 x 430 zł

Niestacjonarne

Lokalizacja (siedziba/filia) Jednorazowo za semestr Ratalnie – 5 rat w semestrze Ratalnie – 6 rat w semestrze
W Gdańsku, I i II semestr 2.300 zł 5 x 480 zł 6 x 420 zł
W Gdańsku, III do VI semestr 2.300 zł 5 x 480 zł 6 x 420 zł
Na e-studiach oraz w filiach, wszystkie semestry 2.300 zł 5 x 480 zł 6 x 420 zł
Terminy wpłat czesnego
Zobacz terminy wpłat czesnego
Rachunek bankowy
Zobacz rachunek bankowy
Zniżki w opłatach. Promocje. Stypendia
  • Będąc studentem GSW masz do dyspozycji szereg stałych zniżek w czesnym za studia. Kliknij niżej i sprawdź, czy możesz z którejś skorzystać.
  • Możesz skorzystać z promocji w czesnym (jeżeli akurat obowiązuje). Kliknij niżej i sprawdź. Pamiętaj, że zniżki i promocje nie łączą się!
  • Już od pierwszego semestru(!) jesteś objęty(-ta) systemem stypendialnym GSW: socjalnym, jak i za wyniki w nauce. Kliknij niżej i sprawdź.
Zasady udzielania zniżek dla studentów Czasowe promocje czesnego System stypendialny
Naliczanie opłat czesnego po rozpoczęciu roku akademickiego

Po złożeniu dokumentów rekrutacyjnych, z chwilą rozpoczęcia roku akademickiego zaczynają naliczać się studentom opłaty czesnego (zgodnie z deklaracją wpłat w Ankiecie na studia i według powyższych terminów płatności).

Jeżeli złożyliście dokumenty rekrutacyjne, a nie zamierzacie jednak podjąć studiów – poinformujcie nas o tym!
Więcej informacji pod poniższym przyciskiem

Informacja o naliczaniu czesnego...
Informator na studia. Materiały promocyjne

Poniżej do pobrania:

  • Ankieta osobowa kandydata na studia
  • Informator na studia
  • Przewodnik po studiach w GSW w języku angielskim //Study in GSW. Guide (English version)

Część dokumentów uczelnia publikuje w swoim Biuletynie Informacji Publicznej (np. uchwały Senatu GSW ws. rekrutacji, wysokości opłat czesnego niezmienne przez cały tok studiów).

  Logotypy GSW do pobrania