$(document).ready(function() {window.print();window.close();});>
data dodania:
20.09.2018,
dodał:
tm

Przydatne akty prawne


przydatne akty prawne:
– związane z odbywaniem studiów tutaj
– związane ze stypendiami i kredytami studenckimi tutaj
– wewnętrzne uczelni tutaj


Przydatne akty prawne prawa powszechnego związane z odbywaniem studiów:

 • ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) link1
 • ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 84, poz. 455 z późn. zm.) link1
 • ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) link1

Przydatne akty prawne prawa powszechnego związane ze stypendiami i kredytami studenckimi:

 • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom (Dz.U. poz. 1050) link1
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.) link1
 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.) link1
 • ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1892) link1
 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 z późn. zm.) link1
 • ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz.U. z 2017 r. poz. 357) link1
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich (Dz.U. poz. 1905) link1

1 – linki do Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP

Przydatne akty prawne prawa wewnętrznego uczelni:

 • Statut GSW obowiązujący od dnia 1 września 2017 r. wraz z decyzją założyciela o jego nadaniu link
 • uchwała Senatu GSW 02/01/2017 z dnia 23.01.2017 r. ws. ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 link
 • Regulamin Studiów obowiązujący od dnia 1 października 2017 r., przyjęty uchwałą Senatu GSW 04/01/2017 z dnia 23.01.2017 r. link
 • regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa (dostępny tutaj)
 • system (procedury) weryfikacji efektów kształcenia studentów GSW link