Kategoria: Gdańsk, Licencjackie, Studia I stopnia

Tagi: I stopnia, Studia licencjackie, Pierwszego stopnia, Studia w Gdańsku

Kierunek w trakcie organizacji...

Studia I stopnia (licencjackie), dzienne lub zaoczne, 6 semestrów, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych):

GDAŃSK

Cel studiów

Zdrowy tryb życia, powszechna troska o stan naszego zdrowia a także opieka nad osobami starszymi czy wykluczonymi staje się nie tylko obowiązkiem, ale i potrzebą. Aby sprostać tym wszystkim wyzwaniom konieczne jest holistyczne postrzeganie zdrowia i czynników kształtujących, potrzebni są specjaliści kierujący i sprawnie zarządzający placówkami szeroko pojętej ochrony zdrowia.

Zdrowie publiczne to nowoczesny, interdyscyplinarny kierunek studiów adresowany do osób zajmujących się problematyką zdrowia wzbogaconą o informacje z zakresu między innymi prawa, pomocy społecznej, edukacji i promocji zdrowia, ochrony środowiska, nauk społecznych i ekonomii.

Praktyczny profil kształcenia pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie koordynowania programów zdrowotnych, promocji zdrowia, zarządzania ochroną zdrowia. Profil studiów umożliwia zrozumienie relacji zachodzących między zdrowiem, jego ochroną a uwarunkowaniami środowiskowymi, społecznymi i ekonomicznymi.

Cel kształcenia

 • nabycie wiedzy i umiejętności pozwalających na podjęcie pracy w podmiotach związanych z ochroną zdrowia, promocją zdrowia;
 • przygotowanie do studiów drugiego stopnia na kierunku zdrowie publiczne.

Umiejętności

Absolwenci posiadają podstawową wiedzę związaną z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych. Definiują pojęcia związane ze zdrowiem, zdrowym stylem życia, znają krajowe i unijne źródła informacji i systemów monitorowania stanu zdrowia. Potrafią ocenić skale problemów zdrowotnych oraz zdiagnozować kluczowe dla zdrowia problemy.

Możesz pracować w:

 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • placówki nadzoru i inspekcji (m.in.: NFZ, PIS, IH),
 • zakłady opieki społecznej,
 • placówki opiekuńcze i pomocowe,
 • administracja publiczna,
 • ośrodki uzdrowiskowe i rekreacyjne, oferujące usługi wypoczynkowe,
 • domy dziecka, ośrodki resocjalizacji,
 • zakłady aktywności zawodowej,
 • instytucje zarządzające danymi medycznymi,
 • instytucje i organizacje promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

Moduły

 • organizacja i zarządzanie pomocą społeczną,
 • zarządzanie i organizacja ochroną zdrowia i danymi osobowymi,
 • zarządzanie i promocja zdrowego stylu życia,
 • zdrowie psychiczne i terapia uzależnień,
 • zarządzanie bezpieczeństwem żywności,

Wybrane przedmioty kierunkowe

 • prawo medyczne,
 • prawo żywnościowe,
 • ekonomika zdrowia,
 • system ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych,
 • promocja zdrowia i edukacja zdrowotna,
 • zarządzanie jakością ochrony zdrowia,
 • zarządzanie danymi medycznymi,
 • marketing i reklama usług zdrowotnych,
 • nauka o człowieku,
 • żywienie człowieka,
 • socjologia zdrowia,
 • opieka senioralna,
 • zdrowie środowiskowe.