0 review(s) | Add your review
Joanna Sylwia Kierzkowska, Czynniki sfery zewnętrznej wpływające na kształt prawa w zakresie gospodarowania odpadami. Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2018. ISBN 978-83-89762-98-6. Stron 340, format 17x24 cm (B5), cena: 36,00 zł
36,00 zł
Dyscyplina: Prawo, Nauki techniczne
Nr katalogowy: 098
   
Tytuł Czynniki sfery zewnętrznej wpływające na kształt prawa w zakresie gospodarowania odpadami
Autor Joanna Sylwia Kierzkowska
Recenzent prof. zw. dr hab. Andrzej Powałowski
Rok wydania 2018
Strony 340
Format (cm) 17x24 (B5)
ISBN 978-83-89762-98-6
Cena (zł) 36,00

Kolorowe fotografie, ryciny, wykresy

Część fotografii, rycin i wykresów zamieszczono w książce w pełnym kolorze, część w kolorze czarnym (skala szarości). W górnej zakładce Do pobrania dostępne są wszystkie te elementy w pełnym kolorze (w jednym pliku PDF).

Opis

Niniejsza monografia wpisuje się w nurt badań w zakresie prawa gospodarowania odpadami. Ujęcie autorki jest innowacyjne, bowiem rozważania dają szerokie spektrum poznania mechanizmów zdiagnozowanych jako czynniki sfery zewnętrznej, które wpływają na tworzenie i dokonywanie zmian w prawie gospodarowania odpadami. Publikacja jest o tyle istotna dla nauk prawnych, że daje nowe spojrzenie na prawo gospodarowania odpadami przez pryzmat tych czynników, które często wywodzą się z innych dziedzin nauki. Zatem w dotychczasowych publikacjach najczęściej były ignorowane, niedostrzegane lub (celowo?) odrzucane. Autorka diagnozuje najważniejsze czynniki sfery zewnętrznej, wpływające na kształt prawa w zakresie gospodarowania odpadami. Dla ich zdiagnozowania podejmuje badania prawne między innymi poprzez:

 • kontekst geopolityczny i narodowościowy tworzenia prawa gospodarowania odpadami;
 • rolę lobbingu w tworzeniu prawa gospodarowania odpadami;
 • pokazanie roli logistyki, zarządzania i inżynierii środowiska w tworzeniu polskiego prawa odpadowego (badane przez pryzmat prawnej "zasady bliskości" i unormowanej hierarchii gospodarowania odpadami);
 • aspekt rozwoju cywilizacyjnego;
 • sferę gospodarczą oraz politykę pracy w ujęciu oddziaływania na prawo gospodarowania odpadami;
 • monitoring i prewencję gospodarowania odpadami (w ujęciu prawnym) i rolę edukacji w tym zakresie;
 • planistyczny i prawny zakres wpływu zewnętrznego na kształt nowego prawa w sektorze gospodarki odpadowej, a nawet zbadanie podejścia polskich elit politycznych i pokazanie roli mediów w tworzeniu nowego oraz nowelizowania dotychczasowego prawa gospodarowania odpadami.

Monografia może zainteresować prawników, studentów, samorządowców i wszystkie osoby, które związane są z prawnym, a także praktycznym gospodarowaniem odpadami.

Fragment recenzji

Pozytywnie oceniam efekt pracy Autorki w zakresie wytyczenia przez Nią zakresu i przedmiotu rozważań, rozwiązywania sygnalizowanych w treści opracowania problemów badawczych i realizowania zamiaru badawczego w sferze prezentowania i analizy czynników wpływu na prawo gospodarki odpadami. Autorka uwzględnia w opracowaniu badaną problematykę w całej jej złożoności merytorycznej, co oczywiście wpływa pozytywnie na wartość rozprawy.

prof. zw. dr hab. Andrzej Powałowski (z recenzji)

Spis treści

Rozdział I
Kontekst geopolityczny i narodowościowy oraz rola lobbingu i rodzaju sprawowanych rządów w procesie tworzenia prawa gospodarowania odpadami
 • Wprowadzenie
 1. Produkcja odpadów w wymiarze geopolitycznym z uwzględnieniem aspektu prawnego
  • 1.1. Specyfika rynku europejskiego i jej początki w prawie ochrony środowiska oraz prawnej hierarchii gospodarowania odpadami
  • 1.2. Produkcja azjatycka a problem odpadowy odpadów z uwzględnieniem kategorii odpadów komunalnych
  • 1.3. Amerykański rynek odpadów
  • 1.4. Specyfika krajów arabskich
  • 1.5. Odpady w Afryce a problem z monitorowaniem odpadów
 2. Polityka wewnętrzna kraju a lobbing odpadowy
  • 2.1. Pojęcie lobbingu i jego specyfika w zakresie prawa gospodarowania gospodarki odpadami
  • 2.2. Odrębności w polityce wewnętrznej kraju jako czynnik ryzyka w zakresie gospodarki odpadowej
  • 2.3. Rodzaj sprawowanych rządów a polityka gospodarowania odpadami
 3. Wpływ rozwiązań przyjętych w innych państwach (kontekst prawnoporównawczy)
  • 3.1. Znaczenie wybranych wzorców europejskich
  • 3.2. Naśladownictwo pozakontynentalne
 4. Podsumowanie
Rozdział II
Logistyka, zarządzanie i inżynieria środowiskowa a tworzenie polskiego prawa odpadowego
 • Wprowadzenie
 1. Logistyczna sfera zewnętrzna w obszarze gospodarowania i przemieszczania strumienia odpadów jako czynnik prawotwórczy
  • 1.1. Związek logistyki z prawem gospodarowania odpadami
  • 1.2. Obszar działania logistycznego w sferze przemieszczania odpadów
  • 1.3. Wpływ prawnej zasady bliskości na działania logistyczne
  • 1.4. Cykl życia produktu
  • 1.5. Znaczenie łańcucha dostaw
 2. Zarządzanie procesem odzysku i recyklingu jako prawne zagadnienie priorytetowe
  • 2.1. Zarządzanie a ukształtowana w prawie hierarchia gospodarowania odpadami
  • 2.2. Proces odzysku jako najważniejszy sposób właściwego zarządzania odpadami
  • 2.3. Recykling bodźcem zarządczym
 3. Wpływ inżynierii środowiskowej, najnowszych dostępnych technik i technologii oraz innowacji na kształt prawa gospodarowania odpadami
  • 3.1. Rozważania w zakresie wpływu pojęciowego "inżynierii" oraz "inżynierii środowiskowej"
  • 3.2. Czynniki wpływu wybranych kategorii z zakresu inżynierii środowiskowej
   • 3.2.1. Gospodarka wodno-ściekowa
   • 3.2.2. Zaopatrzenie w wodę
   • 3.2.3. Melioracja i ochrona gleby
   • 3.2.4. Energetyka i odnawialne źródła energii
   • 3.2.5. Ogrzewnictwo
   • 3.2.6. Ochrona powietrza
   • 3.2.7. Gazownictwo
   • 3.2.8. Chłodnictwo i klimatyzacja
   • 3.2.9. Krajobraz jako przedmiot inżynierii środowiskowej
  • 3.3. Najlepsze dostępne techniki i technologie (BAT w prawie)
  • 3.4. Wpływ innowacji na kształt prawa gospodarowania odpadami
 4. Podsumowanie
Rozdział III 
Wpływ czynnika bogactwa gospodarstw domowych i życia ekologicznego oraz stopnia rozwoju cywilizacji na prawo gospodarowania odpadami
 • Wprowadzenie
 1. Gospodarstwa domowe a odpady (zasobność portfela, kultura, wykształcenie)
  • 1.1. "Zasobność portfela" a ilość odpadów
  • 1.2. Czynnik środowiskowy i kulturowy
  • 1.3. Struktura wykształcenia a podejście do problemu odpadów
 2. Wymiar ekologiczny i moda na ekologię
  • 2.1. Społeczeństwo ekologiczne
  • 2.2. Ekopokolenie
 3. Stopień rozwoju jako czynnik cywilizacyjny sfery zewnętrznej
  • 3.1. Cywilizacje starożytne
  • 3.2. Era nowożytna a uciążliwości odpadowe
  • 3.3. Przełomowy wiek dwudziesty
 4. Podsumowanie
Rozdział IV
Sfera gospodarcza oraz polityka pracy jako czynniki oddziaływania na prawo gospodarowania odpadami
 • Wprowadzenie
 1. Stan gospodarki państwa a gospodarowanie odpadami
  • 1.1. Problem odpadów w centralnie sterowanej gospodarce uspołecznionej
  • 1.2. Gospodarka wolnorynkowa a odpady
 2. Wpływ ogólnej polityki pracy na zagadnienie odpadowe
  • 2.1. Polska polityka pracy
  • 2.2. Bezrobocie a ilość wytwarzanych odpadów
  • 2.3. Czynnik ubóstwa (w tym emerytów i rencistów)
 3. Zatrudnienie w gospodarce odpadowej
  • 3.1. Struktura zatrudnienia w odpadach na przestrzeni lat
  • 3.2. Konieczność podnoszenia kwalifikacji przez podmioty zajmujące się gospodarką odpadami
  • 3.3. Czynnik psychologiczny pracy "w odpadach" i jego wpływ na kształt prawa
 4. Podsumowanie
Rozdział V
Monitoring i prewencja w służbie edukacji w zakresie prawa gospodarowania odpadami
 • Wprowadzenie
 1. Edukacja jako priorytetowy czynnik gospodarki odpadowej – ujęcie prawne
  • 1.1. Rodzinna praca u podstaw
  • 1.2. Wczesnoszkolne zapatrywanie na odpady
  • 1.3. Młodzieżowe ruchy ekologiczne na rzecz informacji odpadowej
  • 1.4. Rola programów nauczania w szkołach
  • 1.5. Nauka i szkolnictwo wyższe a odpady
 2. Kontekst właściwej prewencji wytwarzania i segregowania odpadów
 3. Monitoring jako prawna gwarancja ochrony wód, gleby i powietrza przed odpadami
 4. Kontekst "straconych" pokoleń dla gospodarki odpadami
 5. Podsumowanie
Rozdział VI
Planistyczny i prawny aspekt wpływu zewnętrznego na kształt nowego prawa gospodarki odpadami
 • Wprowadzenie
 1. Prawo międzynarodowe i przystąpienie Polski do umów
 2. Realizacja zobowiązań unijnych (obowiązek przestrzegania prawa), w tym rola planów UE
 3. Czynnik norm prawnych już istniejących w prawie krajowym
 4. Zadania samorządowe wynikające z prawa wewnętrznego w sferze gospodarki odpadami
 5. Obowiązki służb, inspekcji i straży a gospodarowanie odpadami
 6. Rola rzetelnego i normatywnego planowania
 7. Podsumowanie
Rozdział VII
Polskie podejście elity politycznej oraz wpływ mediów na specyfikę myślenia o prawie gospodarowania odpadami
 • Wprowadzenie
 1. Okres przedwojenny w zakresie polityki gospodarowania odpadami
 2. Wpływ okresu wojennego na myślenie o powstawaniu odpadów
 3. Czasy przedtransformacyjne
 4. Wpływ układu współczesnych sił politycznych na kształt racjonalnego prawotwórstwa
  • 4.1. Centralny szczebel prawotwórczy
  • 4.2. Organy rządowe w terenie a myślenie o problemie odpadowym
  • 4.3. Czynnik oddolny – radni w organach stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
  • 4.4. Organ wykonawczy w samorządzie a prawo dotyczące odpadów
 5. Władcza rola mediów w kształtowaniu podejścia do gospodarki odpadowej
 6. Podsumowanie

 

oraz:

 • Wstęp
 • Wnioski końcowe
 • Załączniki
 • Bibliografia
 • Spis tabel
 • Spis fotografii
 • Spis rycin
 • Spis wykresów
Fotografia: Kierzkowska Joanna Sylwia

Nota biograficzna

Joanna Sylwia Kierzkowska. Doktor nauk prawnych. Ukończyła dzienne studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (2009, rozprawa doktorska pt. Plany, programy i strategie jako prawny instrument osiągania celów ochrony środowiska). Pracuje jako adiunkt w Gdańskiej Szkole Wyższej i starszy wykładowca w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Jako autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji obrała do badań naukowych główne nurty badawcze w zakresie:

 1. prawa gospodarowania odpadami,
 2. prawa ochrony środowiska,
 3. prawa administracyjnego.

Publikacja Czynniki sfery zewnętrznej wpływające na kształt prawa w zakresie gospodarowania odpadami (Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2018) jest potwierdzeniem pierwszego z nich, który w stosunku do pozostałych dwóch jest najbardziej szczegółowy. Nurt badawczy w zakresie prawa gospodarowania odpadami stał się pasją autorki.

Najważniejszy dorobek naukowy - artykuły

W zakresie prawa gospodarowania odpadami opublikowała samodzielnie lub we współautorstwie między innymi następujące artykuły:

 1. Prawne zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym i zadania gmin w tym zakresie (2011)
 2. Reglamentacja składowania odpadów w górotworach (2011)
 3. Wpływ "Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych" i jego aktualizacji na efektywne zarządzanie gospodarowaniem odpadami w postaci osadów ściekowych (2011)
 4. Wpływ zmian systemowych w gospodarowaniu odpadami komunalnymi na minimalizację negatywnych skutków ich środowiskowego oddziaływania (2012)
 5. Powstawanie odpadów w działalności pożarniczej oraz metody gospodarowania nimi w świetle aktualnych przepisów prawnych (2014)
 6. Dyskrecjonalność organów gminy w zakresie ustalania wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na przykładzie gmin powiatu tucholskiego (2015)
 7. Ocena skuteczności instrumentów prawnych w zakresie gospodarowania odpadami stosowanych przez funkcjonariuszy straży gminnych (miejskich) na przykładzie działalności Straży Gminnej w Kęsowie oraz Straży Miejskiej w Bydgoszczy (2015)
 8. Nowe przepisy prawne w zakresie odpadów opakowaniowych (2016)
 9. Prawne wyzwania w zakresie polskiego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (2017)
 10. System prawa gospodarki odpadami a problem odpadów komunalnych wyrzucanych do lasu (2017)
 11. Aktualne problemy prawne i praktyczne jako wyzwania dla administracji samorządowej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (2018)

Nakładem Wydawnictwa GSW ukazało się

 1. Wybrane zagadnienia z materialnego prawa administracyjnego, Joanna S. Kierzkowska (red.), Gdańsk 2015, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-68-9
 2. Wybrane aspekty ekologii, ekologistyki, bezpieczeństwa i zarządzania środowiskowego oraz prawa w ochronie środowiska, Joanna S. Kierzkowska, Marian K. Wołowski (red.), Gdańsk 2016, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-84-9
 3. Oblicza administracji, Mirosław Borkowski, Lydia P. Goverdovskaya, Joanna S. Kierzkowska (red.), Gdańsk 2017, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-90-0
 4. Joanna S. Kierzkowska, Czynniki sfery zewnętrznej wpływające na kształt prawa w zakresie gospodarowania odpadami, Gdańsk 2018, Wydawnictwo GSW, ISBN 978-83-89762-98-6

Sprzedaż na miejscu lub wysyłkowo na podstawie zamówienia przesyłanego e-mailem:

  Sprzedaż publikacji